Projekt pt. „Zwyciężyć na Froncie Pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aktualności

Informujemy iż z dniem 27.04.2015 rozpoczynamy nabór wniosków o odbycie stażu zawodowego w ramach projektu „Zwyciężyć na Froncie Pracy”.  Staże zawodowe odbywać będą się w okresie czerwiec – sierpień 2015r. Wszelkie informacje odnośnie formy wsparcia zawarte są w Regulaminie oraz pozostałych załącznikach. Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 15.05.2015r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z kadrą projektową.

regulamin-wyboru-i-odbywania-stazy-zawodowych

wniosek-o-odbycie-stazu-zawodowego

umowa-staz-zawodowy

program-stazu

sprawozdanie-ze-stazu

opinia-pracodawcy

Informujemy, że Uczestnicy Projektu „Zwyciężyć na Froncie Pracy” mają prawo do otrzymania dodatków szkoleniowych za udział w kursie zawodowym oraz warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Szczegółowe informacje odnośnie zasad wypłaty dodatków szkoleniowych przedstawione są w załączonym regulaminie. Informujemy iż wniosek o wypłatę dodatku szkoleniowego należy złożyć przed końcem realizacji kursu zawodowego. W razie pytań prosimy o kontakt z personelem projektu.

dodatki-szkoleniowe—regulamin-+-wniosek

Informujemy, iż w dniu 17.03.2015r. rozpoczynają się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Zwyciężyć na Froncie Pracy”.  W wyniku analizy potrzeb szkoleniowych oraz przeprowadzonego Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego ustalono następujące kursy:
Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną – 13 osób
Kurs prawa jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną – 7 osób
Kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną – 10 osób
Operator koparko-ładowarki – 10 osób
Operator kontroli bezpieczeństwa – 20 osób
Wyburzanie metodą wybuchową – 10 osób
Wszelkie informacje na temat realizacji poszczególnych kursów zawodowych otrzymają Państwo na organizowanych spotkaniach informacyjnych, oraz droga telefoniczną.

harmonogram-kat.-c-warszawa

harmonogram-kat.-c-+-e-warszawa

harmonogram-kat.-d-warszawa

harmonogram-kw-c-+-e-warszawa

harmonogram-kw-d-+-e-warszawa

harmonogram-koparkoladowarka

harmonogram-wyburzanie-met.wybuch

Informujemy, iż w dniu 26.01.2015 rozpoczynamy  Indywidualne Poradnictwo Zawodowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W czasie spotkań uczestnicy projektu podpiszą umowy i deklaracje uczestnictwa w projekcie.
Następnym zadaniem realizowanym w ramach projektu ,,Zwyciężyć na Froncie Pracy” będzie Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne. O terminach tych spotkań uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu minął termin dostarczenia odwołań od oceny merytorycznej dla osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie (odwołanie należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Biura Projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia ukazania się listy rankingowej – liczy się data wpływu do biura projektu).

W związku z brakiem odwołań przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową lub telefoniczną. Przekazane zostaną również informacje o terminie pierwszej formy wsparcia (Indywidualne Poradnictwo Zawodowe) oraz warunkach podpisania umów uczestnictwa oraz deklaracji udziału w projekcie.

ostateczna-lista-rankingowa

ostateczna-lista-rankingowa-pkt

W związku z realizacją projektu „Zwyciężyć na Froncie Pracy” POKL.08.01.02-14-017/14 w dniu 16.01.2015 r. w siedzibie Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu przy ul.Koziej 11/15 Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła kolejny etap rekrutacji – analizę każdego kandydata do projektu (który spełnił kryteria formalne) pod względem merytorycznym oraz kryteriami założonymi we wniosku o dofinansowanie, opinią doradcy zawodowego, a także z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.
W wyniku oceny merytorycznej Komisja Rekrutacyjna sporządziła wstępną listę rankingową -podstawową 70 osób oraz rezerwową 10 osób.

Zgodnie z regulaminem projektu osoba, która nie została do udziału w projekcie zakwalifikowana  (osoba z listy rezerwowej) ma prawo złożyć do kierownika projektu odwołanie od oceny merytorycznej. Odwołanie należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Biura Projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia ukazania się listy rankingowej (liczy się data wpływu do biura projektu). Odwołanie może zostać złożone jedynie w formie pisemnej. Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową.

wstepna-lista-rankingowa

 

Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie informuje, że rekrutacja do projektu „Zwyciężyć na Froncie Pracy” została przedłużona do 15.12.2014 r. lub do wyczerpania miejsc.

Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie informuje, że rekrutacja do projektu „Zwyciężyć na Froncie Pracy” będzie prowadzona w terminie od 27.10.2014 r. do 21.11.2014 r. lub do wyczerpania miejsc.

 

Lider Projektu, zastrzega możliwość wstrzymania rekrutacji w przypadku pozyskania założonej grupy docelowej;

Jeśli  jesteś żołnierzem zawodowym lub pracownikiem cywilnym jednostek/instytucji wojskowych z województwa mazowieckiego przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne  i chcesz podnieść i dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Nie czekaj i zgłoś się już dziś do biura Lidera projektu lub biura projektu!!!

Masz czas tylko do 14.11.2014 r., aby złożyć formularz rekrutacyjny i niezbędne dokumenty. W przypadku dodatkowych pytań  lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

(46) 830-02-47  605652 933 lub osobisty

Centrum Samorządności i Regionalizmu

ul. Kozia 11/15

99-400 Łowicz

Biuro projektu

ul. Staszica 34a

96-500 Sochaczew.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo mazowieckie i jest realizowany w okresie 01.IX.2014 – 31.VIII.2015.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest ułatwienie 70 UP znalezienia nowego zatrudnienia w efekcie otrzymanego wsparcia doradczo-szkoleniowego, zgodnego ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami UP i dopasowanego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w okresie IX 2014 – VIII 2015.

Do kogo skierowane jest wsparcie

Ze względu na specyfikę działań w ramach projektu, do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie osoby pracujące lub zamieszkałe na obszarze woj. mazowieckiego (pracownicy cywilni oraz żołnierze zawodowi jednostek/instytucji wojskowych posiadających siedzibę i działających w woj. mazowieckim) zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych.

Ponadto UP musi spełniać następujące kryteria:
• jest osobą dorosłą (powyżej 18 roku życia),
• wykonuje pracę na podstawie: umowy o pracę, powołania do zawodowej służby wojskowej, wyboru, mianowania
• jest zdecydowany na zmianę zawodu, przekwalifikowanie, nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji, podjęcie działalności gospodarczej
• jest osobą przewidzianą do zwolnienia (osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/ stosunku służbowego, lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy/ stosunku służbowego) lub osobą zagrożoną zwolnieniem (osoba zatrudniona u pracodawcy prowadzącego działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne, o znacznym nasileniu) pracującą lub zamieszkałą na obszarze województwa mazowieckiego

Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie
• minimum 5 kobiet,
• minimum 37 osób z wykształceniem co najwyżej średnim

Działania realizowane w projekcie

W ramach projektu Uczestnicy (70 os.) zostaną objęci następującym wsparciem:
1.Indywidualne poradnictwo zawodowe (5 godz. dla każdego UP) w celu analizy predyspozycji zawodowych, ukierunkowania rozwoju zawodowego oraz stworzenia IPD.
2.Indywidualne poradnictwo psychologiczne (3 godz. dla każdego UP) w celu likwidacji barier mentalnych, złagodzenia osobistych problemów życiowych i budowy pozytywnej postawy u UP.
3.Kursy zawodowe dla 70 osób (min. 5 kobiet)  zgodnie z preferencjami określonymi w IPD przez UP i Doradcę zawodowego. Do wyboru jeden z poniżej wymienionych kursów zaw. dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy:
• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – typy klasy III
• KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO,  prawo jazdy: C/C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
• KIEROWCA AUTOBUSU, prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
• KURS INSTRUKTORA NAUKI JAZDY KAT B.
• WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ
• OPERATOR KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA
4.Staże zawodowe (dla 5 osób), będą kierowane osoby, które zgłoszą chęć udziału w tego typu formach wsparcia (pierwszeństwo będą mieć osoby z wręczonym wypowiedzeniem oraz małym doświadczeniem zawodowym).
5.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (7 grup x ok. 10os x 4 dni x 6 godz.) – w celu nabycia praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy (komunikacja, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, skuteczne promowanie się w Internecie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, social media)
6.Praktyczne pośrednictwo pracy – pomoc pośrednika pracy w zakresie poszukiwania staży i ofert pracy –  każdy UP otrzyma od pośrednika pracy min. 2 oferty pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewnione:
• Dodatki szkoleniowe
• Catering (serwis kawowy/obiad)
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające ukończenie form wsparcia

Rekrutacja

1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 01.10.2014 r. do 14.11.2014 r.

Pierwszeństwo zakwalifikowania się do projektu zapewnione jest osobom, które:
•  posiadają wykształcenie maksymalnie średnie,
•  są w wieku powyżej 45 roku życia,
•  posiadają wręczone wypowiedzenie,
•  kobietom

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem projektu

 

Materiały do pobrania

regulamin-projektu

zalacznik-nr-1-formularz-rekrutacyjny

zal-nr-1-do-formularza—zaswiadczenie-o-zatrudnieniu

zalacznik-nr-2-do-formularza—-oswiadczenie-up

zalacznik-nr-2-karta-oceny-formalna-form-rekrut

zalacznik-nr-3-karta-oceny-merytorycznej–form-rekrut

zalacznik-nr-4-umowa-uczestnictwa-w-projekcie

zalacznik-nr-5-deklaracja-uczestnictwa

 

Kontakt

Centrum Samorządności i Regionalizmu
96-500 Sochaczew, ul.Staszica 34 a (I piętro),
tel.: 605652933, e-mail: [email protected]

www.csir.org.pl
www.oazkrakow.mil.pl

 Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00