Powstanie i rozwój

W latach 1994 – 1995 wśród młodych samorządowców Polski centralnej działających w Radzie d/s Młodzieży oraz w Radzie d/s Samorządu Terytorialnego przy ówczesnym prezydencie RP zrodziła się idea wzmocnienia demokracji lokalnej oraz budowy kadr samorządowych i lobby samorządowego w kontaktach z administracją rządową.

Efektem było utworzenie ośrodka rozwoju i wspierania   samorządności w formie stowarzyszenia pod nazwą Centrum Samorządności i Parlamentaryzmu Lokalnego. Za siedzibę, a jednocześnie pole doświadczeń wybrano Łowicz, jedno z najstarszych miast Polski, o wielkiej tradycji i kulturze samorządowej, dogodnie położone, podatne na przemiany demokratyczne i wolnorynkowe, posiadające duże nasycenie nowoczesnymi placówkami edukacyjnymi i potencjał młodzieżowy.

Stowarzyszenie zarejestrowano 12.12.1995r.

W 1998 roku Walne Zgromadzenie zmieniło nazwę Centrum na Centrum Samorządności i Regionalizmu, co wiązało się z rosnącą kondycją stowarzyszenia, z nadchodzącą reformą administracyjną oraz nowymi możliwościami kontaktów i współpracy ze strukturami UE.

 

Misja

Misją Centrum Samorządności i Regionalizmu jest wszechstronne zaangażowanie i aktywność wspólnot lokalnych w działania na rzecz najbliższego otoczenia w oparciu o zasadę samorządności ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych, samorządowców, przedsiębiorców oraz społeczności wiejskiej.

 

Cele strategiczne

 • edukacja samorządowa i integracyjna poszczególnych środowisk i grup społecznych wokół inicjatyw lokalnych, kształtowanie przedsiębiorczych postaw, zaangażowanie w sprawy publiczne oraz otwarcie na kontakty krajowe i międzynarodowe;
 • rozwój wymiany kulturalnej i edukacyjnej ze strukturami Unii Europejskiej oraz Polonią;
 • kształtowanie wrażliwości obywatelskiej na sprawy najbliższego naturalnego środowiska oraz na sprawy społeczne (walka z biedą i bezrobociem), budowanie społeczeństwa otwartego dążącego do zrównoważonego rozwoju ekologiczno-ekonomicznego;

 

Realizacja działań

 1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich w społecznościach lokalnych i regionalnych.
 2. Budowanie młodych kadr dla samorządności oraz służby publicznej.
 3. Praca nad programami wzorcowymi pozyskania różnych środowisk społecznych dla wymiany kulturalnej i edukacyjnej, krajowej i międzynarodowej.
 4. Organizowanie szkoleń, doradztwa, kursów, pokazów, odczytów dyskusji, sympozjów, seminariów, wydawnictw i publikacji,
 5. Pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych (głównie funduszy z UE) w ramach projektów skierowanych do samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, obszarów wiejskich, młodzieży, bezrobotnych , niepełnosprawnych oraz MŚP.
 6. Współpraca kulturalna i edukacyjna z innymi stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi.
 7. Współpraca ze strukturami Unii Europejskiej.
 8. Współpraca i rozwój wymiany kulturalnej i edukacyjnej z Polonią.
 9. Działalność proekologiczna.
 10. Organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych.