Powstanie i rozwój

W latach 1994 – 1995 wśród młodych samorządowców Polski centralnej działających w Radzie d/s Młodzieży oraz w Radzie d/s Samorządu Terytorialnego przy ówczesnym prezydencie RP zrodziła się idea wzmocnienia demokracji lokalnej oraz budowy kadr samorządowych i lobby samorządowego w kontaktach z administracją rządową.

Efektem było utworzenie ośrodka rozwoju i wspierania   samorządności w formie stowarzyszenia pod nazwą Centrum Samorządności i Parlamentaryzmu Lokalnego. Za siedzibę, a jednocześnie pole doświadczeń wybrano Łowicz, jedno z najstarszych miast Polski, o wielkiej tradycji i kulturze samorządowej, dogodnie położone, podatne na przemiany demokratyczne i wolnorynkowe, posiadające duże nasycenie nowoczesnymi placówkami edukacyjnymi i potencjał młodzieżowy.

Stowarzyszenie zarejestrowano 12.12.1995r.

W 1998 roku Walne Zgromadzenie zmieniło nazwę Centrum na Centrum Samorządności i Regionalizmu, co wiązało się z rosnącą kondycją stowarzyszenia, z nadchodzącą reformą administracyjną oraz nowymi możliwościami kontaktów i współpracy ze strukturami UE.

Misja

Misją Centrum Samorządności i Regionalizmu jest wszechstronne zaangażowanie i aktywność wspólnot lokalnych w działania na rzecz najbliższego otoczenia w oparciu o zasadę samorządności ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych, samorządowców, przedsiębiorców oraz społeczności wiejskiej.

Cele strategiczne

  • edukacja samorządowa i integracyjna poszczególnych środowisk i grup społecznych wokół inicjatyw lokalnych, kształtowanie przedsiębiorczych postaw, zaangażowanie w sprawy publiczne oraz otwarcie na kontakty krajowe i międzynarodowe;
  • rozwój wymiany kulturalnej i edukacyjnej ze strukturami Unii Europejskiej oraz Polonią;
  • kształtowanie wrażliwości obywatelskiej na sprawy najbliższego naturalnego środowiska oraz na sprawy społeczne (walka z biedą i bezrobociem), budowanie społeczeństwa otwartego dążącego do zrównoważonego rozwoju ekologiczno-ekonomicznego;

Realizacja działań

1. kształtowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich w społecznościach lokalnych i regionalnych,
2. budowanie młodych kadr dla samorządności oraz służby publicznej, a w szczególności działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki,
kultury fizycznej i sportu,
3. pracę nad programami wzorcowymi pozyskania różnych środowisk społecznych dla wymiany kulturalnej i edukacyjnej, krajowej i międzynarodowej,
4. organizowanie i prowadzenie: szkoleń, doradztwa, kursów, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, przygotowanie i wydawanie materiałów i publikacji,
5. pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych (głównie funduszy z UE) w ramach projektów skierowanych do MŚP, samorządów lokalnych, obszarów wiejskich, młodzieży, bezrobotnych i niepełnosprawnych
6. współpracę kulturalną i edukacyjną z innymi stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi,
7. współpracę ze strukturami Unii Europejskiej,
8. współpracę i rozwój wymiany kulturalnej i edukacyjnej z Polonią,
9. działalność proekologiczną,
10. organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych.
11. prowadzenie agencji zatrudnienia w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej,
12. działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
13. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań z zakresu ekonomii społecznej.
14. naukę języków obcych