Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1

Aktualności

28.07.2023

W dniach 31.07.2023 -14.08.2023 Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne z powodu urlopu.

27.10.2022

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów z VI Tury naboru biznesplanów.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW-VI TURA

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy i prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w  Materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów.

Informacja-dot.-podpisywania-umowy VI Tura

24.10.2022

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO – VI TURA 

Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach VI tury projektu „Kreatorzy Przedsiębiorczości – edycja II” będą przyjmowane w Biurze projektu w Łowiczu przy ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz w okresie od dnia 24.10.2022 (poniedziałek) do dnia 28.10.2022 (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §3.
Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej WORD,Excel (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

Przedstawiamy poniżej Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do sfinansowania z jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz ze wsparcia pomostowego finansowego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych dotacja i wsparcie pomostowe -IX 2022

17.10.2022

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – VI TURA

Informujemy, iż zakończono procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 17.10.2022.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 17.10.2022

14.10.2022

Lista osób zakwalifikowanych do III Etapu rekrutacji

Lista NR 6 osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

10.10.2022

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów z V Tury naboru biznesplanów.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW-V TURA

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy i prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w  Materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów.

Informacja-dot.-podpisywania-umowy V Tura

26.09.2022

Szanowni Beneficjenci,
w związku z rozpoczęciem zakupów w ramach nowo powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:
1.Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.
2.Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.
3. Dokonywanie zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój działalności gospodarczej musi odbywać się zgodnie z biznesplanem.
4.Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).
5.Do wszystkich zakupów płaconych kartą lub przelewem należy posiadać potwierdzenia przelewów.
6.Finansowe wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika na koniec każdego kwartału (co 3 miesiące), zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe zawierające m.in. takie dane jak: rodzaj wydatku, nr dokumentu księgowego, kwota dokumentu brutto, kwota dokumentu netto, stawka VAT, data poniesienia wydatku). Realizatorzy projektu mają prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu. W ramach rozliczenia środków finansowych uczestnik nie przedkłada faktur lub rachunków na potwierdzenie zakupu towarów i usług zgodnie z biznesplanem, ale fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest kontrolowany w okresie obowiązywania umowy.
Ponadto do 10 dnia każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy [email protected] lub [email protected] potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS lub składki zdrowotnej w przypadku korzystania z ulgi na start.
Przesłanie w/w potwierdzenia warunkuje otrzymanie kolejnej transzy wsparcia pomostowego. Przelewy będą realizowane po dostarczeniu w/w potwierdzeń od WSZYSTKICH Uczestników.
Poniżej znajdą Państwo Wniosek o zmianę w BP w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie.
Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. Wniosek został przykładowo wypełniony.
Należy pamiętać, że zmiany każdorazowo muszą się bilansować (jeśli z jednej pozycji ujmujemy 100 zł to do drugiej trzeba dodać 100 zł, wtedy bilans = 0).
Poniżej zamieszamy także inne dokumenty pomocne w rozliczeniu dotacji lub wsparcia pomostowego finansowego.

Życzymy powodzenia w prowadzeniu firm!

I-Wniosek-o-zmianę-w-BP

I ZASADY-ROZLICZANIA-WSPARCIA-POMOSTOWEGO

I- Tabela-rozliczenie-wsparcia-pomostowego-finansowego

I- Opis-do-faktury- dotacja

I- Opis-do-faktury — wsparcie pomostowe

23.09.2022

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO – V TURA 

Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach V tury projektu „Kreatorzy Przedsiębiorczości – edycja II” będą przyjmowane w Biurze projektu w Łowiczu przy ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz w okresie od dnia 24.09.2022 (piątek) do dnia 30.09.2022 (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §3.
Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej WORD,Excel (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

Przedstawiamy poniżej Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do sfinansowania z jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz ze wsparcia pomostowego finansowego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych dotacja i wsparcie pomostowe -IX 2022

19.09.2022

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów z IV Tury naboru biznesplanów.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW-VI TURA

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy i prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w  Materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów.

Informacja-dot.-podpisywania-umowy IV Tura

05.09.2022

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – V TURA

Informujemy, iż zakończono częściowo procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 05.09.2022.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 05.09.2022

01.09.2022

Lista osób zakwalifikowanych do III Etapu rekrutacji

Lista NR 5 osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

31.08.2022

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO – IV TURA 

Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach IV tury projektu „Kreatorzy Przedsiębiorczości – edycja II” będą przyjmowane w Biurze projektu w Łowiczu przy ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz w okresie od dnia 01.09.2022 (czwartek) do dnia 09.09.2022 (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §3.
Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej WORD,Excel (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

Przedstawiamy poniżej Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do sfinansowania z jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz ze wsparcia pomostowego finansowego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych dotacja i wsparcie pomostowe -IX 2022

11.08.2022

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów z III Tury naboru biznesplanów.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW-III TURA

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy i prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w  Materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów.

Informacja-dot.-podpisywania-umowy III Tura

05.08.2022

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – IV TURA

Informujemy, iż zakończono częściowo procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 05.08.2022.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 05.08.2022

03.08.2022

Lista osób zakwalifikowanych do III Etapu rekrutacji

Lista NR 4 osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

01.08.2022

Rekrutacja do projektu -wydłużony nabór- ostatnie 5 miejsc !!!

Informujemy, iż prowadzimy w dalszym ciągu nabór do projektu, który potrwa do dnia 12.08.2022 r. (piątek). Szczegółowe informacje poniżej w dziale Materiały do pobrania.

20.07.2022

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO – III TURA 

Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach III tury projektu „Kreatorzy Przedsiębiorczości – edycja II” będą przyjmowane w Biurze projektu w Łowiczu przy ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz w okresie od dnia 22.07.2022 (piątek) do dnia 28.07.2022 (czwartek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §3.
Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej WORD,Excel (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

Przedstawiamy poniżej Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do sfinansowania z jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz ze wsparcia pomostowego finansowego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych dotacja i wsparcie pomostowe -VII 2022

29.06.2022

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – III TURA

Informujemy, iż zakończono częściowo procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 29.06.2022.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 29.06.2022

27.06.2022

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów z II Tury naboru biznesplanów.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW-II TURA

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy i prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w  Materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów.

Informacja dotycząca podpisywania umowy

23.06.2022

Lista osób zakwalifikowanych do III Etapu rekrutacji

Lista NR 3 osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

01.06.2022

Rekrutacja do projektu -wydłużony nabór !!!

Informujemy, iż prowadzimy w dalszym ciągu nabór do projektu, który potrwa do dnia 29.07.2022 r. (piątek). Szczegółowe informacje poniżej w dziale Materiały do pobrania.

25.05.2022

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO – II TURA 

Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach II tury projektu „Kreatorzy Przedsiębiorczości – edycja II” będą przyjmowane w Biurze projektu w Łowiczu przy ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz w okresie od dnia 10.06.2022 (piątek) do dnia 17.06.2022 (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §3.
Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej WORD,Excel (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

Przedstawiamy poniżej Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do sfinansowania z jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz ze wsparcia pomostowego finansowego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych dotacja i wsparcie pomostowe -V 2022

24.05.2022

Szanowni Beneficjenci
w związku z rozpoczęciem zakupów w ramach nowo powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:
1.Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.
2.Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.
3. Dokonywanie zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój działalności gospodarczej musi odbywać się zgodnie z biznesplanem.
4.Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).
5.Do wszystkich zakupów płaconych kartą lub przelewem należy posiadać potwierdzenia przelewów.
6.Finansowe wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika na koniec każdego kwartału (co 3 miesiące), zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe zawierające m.in. takie dane jak: rodzaj wydatku, nr dokumentu księgowego, kwota dokumentu brutto, kwota dokumentu netto, stawka VAT, data poniesienia wydatku). Realizatorzy projektu mają prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu. W ramach rozliczenia środków finansowych uczestnik nie przedkłada faktur lub rachunków na potwierdzenie zakupu towarów i usług zgodnie z biznesplanem, ale fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest kontrolowany w okresie obowiązywania umowy.
Ponadto do 10 dnia każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy [email protected] lub [email protected] potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS lub składki zdrowotnej w przypadku korzystania z ulgi na start.
Przesłanie w/w potwierdzenia warunkuje otrzymanie kolejnej transzy wsparcia pomostowego. Przelewy będą realizowane po dostarczeniu w/w potwierdzeń od WSZYSTKICH Uczestników.
Poniżej znajdą Państwo Wniosek o zmianę w BP w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie.
Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. Wniosek został przykładowo wypełniony.
Należy pamiętać, że zmiany każdorazowo muszą się bilansować (jeśli z jednej pozycji ujmujemy 100 zł to do drugiej trzeba dodać 100 zł, wtedy bilans = 0).
Poniżej zamieszamy także inne dokumenty pomocne w rozliczeniu dotacji lub wsparcia pomostowego finansowego.

Życzymy powodzenia w prowadzeniu firm!

I-Wniosek-o-zmianę-w-BP

I ZASADY-ROZLICZANIA-WSPARCIA-POMOSTOWEGO

I- Tabela-rozliczenie-wsparcia-pomostowego-finansowego

I- Opis-do-faktury- dotacja

I- Opis-do-faktury — wsparcie pomostowe

20.05.2022

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – II TURA

Informujemy, iż zakończono II turę procedury rekrutacyjnej w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 20.05.2022.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 20.05.2022

W najbliższym terminie rozpoczynamy szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo przez nas poinformowani telefonicznie.

13.05.2022

Lista osób zakwalifikowanych do III Etapu rekrutacji

Lista NR 2 osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

04.05.2022

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów z I Tury naboru biznesplanów.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW-I TURA

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy i prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w  Materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów.

Informacja dotycząca podpisywania umowy

04.05.2022

Rekrutacja do projektu -wydłużony nabór !!!

Informujemy, iż prowadzimy w dalszym ciągu nabór do projektu, który potrwa do dnia 31.05.2022 r. (wtorek).

28.04.2022

Szanowni Beneficjenci, informujemy, że  w dniu 02.05.2022 Biuro projektu  będzie zamknięte. 

08.04.2022

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO  – I TURA 

Informujemy, że biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach I tury projektu „Kreatorzy Przedsiębiorczości- Edycja II” będą przyjmowane w Biurze projektu w Łowiczu przy ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz w okresie od dnia 12.04.2022 (wtorek) do dnia 20.04.2022 (środa) w godzinach od 8.00 do 14.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §3.
Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej WORD,Excel (np.CD, pendrive) w zamkniętych i opisanych kopertach zgodnie z ww Regulaminem. Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

07.04.2022

Rekrutacja do projektu -wydłużony nabór !!!

Informujemy, iż prowadzimy w dalszym ciągu nabór do projektu, który potrwa do dnia 29.04.2022 r. (piątek).

29.03.2022

W związku z opracowywaniem przez Uczestników Projektu biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zamieszczamy poniżej informacje, które mogą być przydatne na tym etapie.

DOTACJA INWESTYCYJNA
Wysokość przyznawanej dotacji inwestycyjnej ze względu na to, iż jest wypłacana w kwocie jednostkowej musi wynosić dokładnie 23 050,00 zł.

Limity dofinansowania na niżej wymienione wydatki i środki trwałe:
– samochód – do max. 60 % jednorazowej dotacji (dopuszczalny 100 % wynikające ze specyfiki planowanej DG np. taxi, bądź przewóz osób)
– zatowarowanie – do max. 50 % jednorazowej dotacji
– remont lokalu – do max. 30 % jednorazowej dotacji

Wykluczone zakupy z dotacji inwestycyjnej !!!
– kasa fiskalna
– wydatki kwalifikowane jako koszty pomostowe np. artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne, pieczątki, wizytówki, reklama i promocja ( nie dotyczy szyldów), zakup domen internetowych

WSPARCIE POMOSTOWE
Środki otrzymane w ramach finansowego wsparcia pomostowego mogą zostać wydatkowane na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej m.in. na:
• składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,
• koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
• koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
• koszty opłat telekomunikacyjnych,
• koszty usług pocztowych,
• koszty usług księgowych,
• koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• koszty usług prawnych,
• koszty usług leasingowych,
• koszty działań informacyjno – promocyjnych,
• koszty materiałów biurowych,
• koszty szkoleń i doradztwa związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• koszty opłat i przelewów bankowych,
• abonamenty za specjalistyczne programy komputerowe używane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• prenumerata specjalistycznych czasopism związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• zakup książek i wydawnictw dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej czy spraw finansowo-podatkowych,
• zakup paliwa bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
• zakup materiałów eksploatacyjnych np. do samochodu tj. oleje, płyny ( nie dopuszcza się zakupu opon, akumulatorów lub części zamiennych)
• inne bieżące wydatki związane ze specyfiką danej działalności gospodarczej- po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody Realizatora projektu, itp.
3) Środki wsparcia pomostowego finansowego nie mogą być przeznaczone w szczególności na:
a) zapłatę grzywien, kar i innych podobnych opłat wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,
b) zapłatę odszkodowań i kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
c) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów,
d) w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną – na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki ponoszone na finansowe wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi z dotacji inwestycyjnej !!!

21.03.2022

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie- I TURA

Informujemy, iż zakończono częściowo procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 21.03.2022.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 21.03.2022

W najbliższym terminie rozpoczynamy szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo przez nas poinformowani telefonicznie.

15.03.2022

Lista osób zakwalifikowanych do III Etapu rekrutacji

Lista NR 1 osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

28.02.2022

Rekrutacja do projektu -wydłużony nabór !!!

Informujemy, iż w dniu 01.03.2022 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 31.03.2022 r. (czwartek).

21.01.2022

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu  rozpocznie się w dniu 01.02.2022 (wtorek) i potrwa do dnia 28.02.2022 r (poniedziałek). W zakładce Materiały do pobrania zamieściliśmy zatwierdzony komplet dokumentów rekrutacyjnych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami  a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań ze względu na epidemię COVID-19 prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

02.11.2021

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu !!!

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż rekrutacja do projektu  rozpocznie się w dniu 02.11.2021 (wtorek) i potrwa do dnia 28.02.2022 r (poniedziałek).

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem subregion skierniewicki woj. łódzkiego tj. powiaty: kutnowski, łowicki, łęczycki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice i jest realizowany w okresie od 01.10.2021 do 31.05.2023.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie do dnia 31.05.2023 roku 65 nowych przedsiębiorstw przez 65 uczestników projektu (36K i 29M) biernych zawodowo lub bezrobotnych, wyłącznie w wieku 18-29 lat (nie ukończyły 30 r.ż.), zamieszkujących subregion skierniewicki woj. łódzkiego (osoby fizyczne zam. lub uczące się na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC – nie dotyczy imigrantów i reemigrantów), pozostających bez pracy, w tym: w tym 100% stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r w wyniku pandemii COVID-19

Grupa docelowa

W projekcie udział weźmie 65 uczestników projektu (36K i 29M) w wieku do 29 r.ż., bezrobotnych zarejestrowanych lub niezarejestrowane w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. (zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i w jej wyniku straciły zatrudnienie) w tym:

1. osoby bierne zawodowo – 22 UP (14 K,8 M)
2. bezrobotni -43 UP (22K,21M), w tym długotrwale bezrobotni-5 UP(3K,2M)
3. 36 Kobiet
4. os.posiadające niskie kwalifikacje-32 UP(18K,14M)
5. ON-min.2 UP (1K,1M)

Działania realizowane w projekcie

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

 • Diagnoza predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej– 2h x 65 UP
 • Wsparcie szkoleniowe przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej (dla 65 uczestników projektu): grupowe szkolenie (max. 10 osób w grupie) w wymiarze 48 godzin (6 dni x 8 godzin, 1 godz. szkol. = 45 minut)

Umożliwi uczestnikom/uczestniczkom projektu uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje moduły tematyczne:

 1. a) działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych
 2. b) księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 3. c) reklama i inne działania promocyjne,
 4. d) inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 5. e) sporządzenie biznesplanu i jego realizacja,
 6. f) negocjacje biznesowe,
 7. g) pozyskanie i obsługa klienta,
 8. h) radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Po szkoleniu indywidualne spotkania dla 65 UP z Ekspertem Dotacyjnym, w wymiarze 3h dla 1UP, w celu uzyskania pomocy w przygotowaniu Biznesplanu.

 • Wsparcie finansowe bezzwrotne na utworzenie działalności gospodarczej przyznawane jest 65 uczestnikom projektu w formie stawki jednostkowej na samo zatrudnienie, która wynosi 23 050,00 PLN, udzielane na podst. Biznesplanu. Dotacja ma charakter pomocy de mini mis. Planowany termin udzielenie w/w wsparcia to: IV.2022
 • Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane jest 65 uczestnikom projektu, którzy otrzymali dotacje w projekcie, w kwocie 2 600,00 PLN netto/mc, przez 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe ma charakter pomocy de mini mis.

Dodatkowo zapewniamy

 • Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje/ kwalifikacje

Rekrutacja

Zapisy kandydatów do projektu i rekrutacja prowadzone będą w okresie 02.11-28.02.2022. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.65 Uczestników Projektu.

Materiały do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta weryfikacji formalnej formularza

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Zał. 4 Karta oceny predyspozycji kandydata

Zał. 5 Opis-sektorów-wykluczonych

Zał. 6 Umowa o wsparcie szkoleniowe

Zał. 7 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Zał. 8 Oświadczenie uczestnika Projektu

Zał. 9 Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Oświadczenie o utracie zatrudnienia po 01.03.2020r

Zał. wzór formularza US-7

Wzory Dokumenty przyznawania wsparcia finansowego -30.04.2021:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Standard oceny biznesplanu

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 4 Umowa o wsparcie pomostowe

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Oswiadczenie o pomocy de minimis

Zał. 7 Pomoc de minimis

Zał. 8 Zestawienie planowanych wydatkow

Zał. 9 Oswiadczenie osob niepelnosprawnych

Zał. 10 Karta oceny wniosku wsparcie pomost

Zał.-d do Biznesplanu- Szczegółowe_zestawienie_towarów_i_usług

Zał.-f do Biznesplanu- Oświadczenia

Deklaracja określająca pochodzenie używanego środka trwałego

Wzory zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego:

UMOWA PORĘCZENIA

DEKLARACJA WEKSLOWA- WEKSEL

INFORMACJA O PORĘCZYCIELACH

OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM

OŚWIADCZENIE ZGODA MAŁŻONKA

OŚWIADCZENIE-ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA UMOWY

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

marzec 2022

Harmonogram szkolenia przygot. do założ. i prowadz. DG

kwiecień 2022

Harmonogram Spotkania z eksp. dot. 01.04.2022

Harmonogram Spotkania z eksp. dot. 04.04.2022

Harmonogram Spotkania z eksp. dot. 11.04.2022

Harmonogram Spotkania z eksp. dot. 12.04.2022

maj 2022

Harmonogram- szkolenie ABC -05.2022

czerwiec 2022

Harmonogram Spotkania z eksp. dot. 06.2022

lipiec 2022

Harmonogram- szkolenie ABC -07.2022

Harmonogram Spotkania z eksp. dot. 14 i 15.07.2022

Harmonogram Spotkania z eksp. dot. 20 i 21.07.2022

sierpień 2022

Harmonogram- szkolenie ABC -08.2022

Harmonogram Spotkania z eksp. dot. 23 i 24.08.2022

Harmonogram Spotkania z eksp. dot. 30 i 31.08.2022

wrzesień 2022

Harmonogram- Spotkania z eksp. dot. 02 i 06.09.2022

Harmonogram- szkolenie ABC -09.2022

październik 2022

Harmonogram- Spotkania z eksp. dot. 22 i 24.10.2022

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Katarzynów 42
99-400 Łowicz

tel. 605659234
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, informujemy, że BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.