Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1

Aktualności

27.09.2021

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO – I TURA 

Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach I tury projektu „Kreatorzy Przedsiębiorczości” będą przyjmowane w Biurze projektu w Łowiczu przy ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz w okresie od dnia 07.10.2021 (czwartek) do dnia 11.10.2021 (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §3.
Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

23.09.2021

Rekrutacja II Tura -OSTATNIA SZANSA NA BEZZWROTNĄ DOTACJĘ !!!

Informujemy, iż w dniu 23.09.2021 r. (środa) rozpoczynamy II turę naboru do projektu, która potrwa do dnia 15.10.2021 r. (piątek). Z uwagi na to, iż zostały już ostanie miejsca w projekcie prosimy o jak najszybsze złożenie formularzy rekrutacyjnych.

21.09.2021

Przedstawiamy poniżej Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do sfinansowania z jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz ze wsparcia pomostowego finansowego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych dotacja i wsparcie pomostowe -IX 2021

10.09.2021

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż zakończono częściowo procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 31.08.2021.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 31.08.2021

W najbliższym terminie rozpoczynamy szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo przez nas poinformowani telefonicznie.

23.08.2021

Rekrutacja do projektu -OSTATNIE MIEJSCA !!!

Informujemy, iż w dniu 23.08.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 17.09.2021 r. (piątek). Z uwagi na to, iż zostały już ostanie miejsca w projekcie prosimy o jak najszybsze złożenie formularzy rekrutacyjnych.

25.06.2021

Rekrutacja do projektu -wydłużony nabór !!!

Informujemy, iż w związku z okresem urlopowym w dniu 19.07.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 20.08.2021 r. (piątek).

25.06.2021

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór !!!

Informujemy, iż w dniu 28.06.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 16.07.2021 r. (piątek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu

30.04.2021

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu !!!

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż rekrutacja do projektu  rozpocznie się w dniu 17.05.2021 r. (poniedziałek)  i potrwa do dnia 25.06.2021 r (piątek). W zakładce Materiały do pobrania zamieściliśmy zatwierdzony komplet dokumentów rekrutacyjnych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi zalącznikami  a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań ze względu na epidemię COVID-19 prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej lub podczas pełnionych na zmianę dyżurów.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 7 powiatów woj. łódzkiego: kutnowski, łowicki, rawski, skierniewicki, M.Skierniewice, tomaszowski, zgierski i jest realizowany w okresie 01.03.2021 -30.11.2022

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie 65 przedsiębiorstw do dnia 30.11.2022 przez 65 uczestników projektu (37K i 28M) w wieku do 29 r.ż., bezrobotnych niezarejestrowane w urzędzie pracy lub biernych zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r., mieszkańców 7 powiatów woj. łódzkiego: kutnowskiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego, M.Skierniewice, tomaszowskiego, zgierskiego.

Grupa docelowa

W projekcie udział weźmie 65 uczestników projektu (37K i 28M) w wieku do 29 r.ż., bezrobotnych niezarejestrowane w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. (zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i w jej wyniku straciły zatrudnienie) w tym:

 1. Osoby bierne zawodowo – 52 UP (30 K,22 M)
 2. Bezrobotni niezarejestrowani w PUP-13 UP (7K,6M), w tym długotrwale bezrobotni-5 UP(3K,2M)
 3. Kobiety- 37 UP
 4. Osoby posiadające niskie kwalifikacje-39 UP (20K,19M)
 5. ON -min.2 UP (1K,1M)

Działania realizowane w projekcie

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

 • Diagnoza predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej– 2h x 65 UP
 • Wsparcie szkoleniowe przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej (dla 65 uczestników projektu): grupowe szkolenie (max. 10 osób w grupie) w wymiarze 48 godzin (6 dni x 8 godzin, 1 godz. szkol. = 45 minut)

Umożliwi uczestnikom/uczestniczkom projektu uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje moduły tematyczne:

 1. a) działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych
 2. b) księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 3. c) reklama i inne działania promocyjne,
 4. d) inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 5. e) sporządzenie biznesplanu i jego realizacja,
 6. f) negocjacje biznesowe,
 7. g) pozyskanie i obsługa klienta,
 8. h) radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Po szkoleniu indywidualne spotkania dla 65 UP z Ekspertem Dotacyjnym, w wymiarze 3h dla 1UP, w celu uzyskania pomocy w przygotowaniu Biznesplanu.

 • Wsparcie finansowe bezzwrotne na utworzenie działalności gospodarczej przyznawane jest 65 uczestnikom projektu w formie stawki jednostkowej na samo zatrudnienie, która wynosi 23 050,00 PLN (bez VAT), udzielane na podst. Biznesplanu. Dotacja ma charakter pomocy de mini mis. Planowany termin udzielenie w/w wsparcia to: IX.2021
 • Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane jest 65 uczestnikom projektu, którzy otrzymali dotacje w projekcie, w kwocie 2 600,00 PLN netto/mc, przez 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe ma charakter pomocy de mini mis.

Dodatkowo zapewniamy

 • Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje/ kwalifikacje

Rekrutacja

Zapisy kandydatów do projektu i rekrutacja prowadzone będą w okresie 05.04-30.06.2021. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.65 Uczestników Projektu.

Materiały do pobrania:

Zatwierdzone Dokumenty Rekrutacyjne – 30.04.2021:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta weryfikacji formalnej formularza

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Zał. 4 Karta oceny predyspozycji kandydata

Zał. 5 Opis-sektorów-wykluczonych

Zał. 6 Umowa o wsparcie szkoleniowe

Zał. 7 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Zał. Oświadczenie uczestnika Projektu

Zał. Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Zał. wzór formularza US-7

Wzory Dokumenty przyznawania wsparcia finansowego -30.04.2021:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Standard oceny biznesplanu

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 4 Umowa o wsparcie pomostowe

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Oswiadczenie o pomocy de minimis

Zał. 7 Pomoc de minimis

Zał. 8 Zestawienie planowanych wydatkow

Zał. 9 Oswiadczenie osob niepelnosprawnych

Zał.-d do Biznesplanu- Szczegółowe_zestawienie_towarów_i_usług

Zał.-f do Biznesplanu- Oświadczenia

Deklaracja określająca pochodzenie używanego środka trwałego

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

wrzesień 2021

Harmonogram szkolenie przygot. do założ. i prowadz. DG

Harmonogram szkolenie przygot. do założ. i prowadz. DG-Tomaszów Mazowiecki

Harmonogram szkolenie przygot. do założ. i prowadz. DG-Tomaszów Mazowiecki-AKTUALIZACJA

Harmonogram -Spotkania z ekspertem dotacyjnym Skierniewice

Harmonogram -Spotkania z ekspertem dotacyjnym —Tomaszów Maz.

październik 2021

Harmonogram Spotkanie z ekspertem dotacyjnym -X.2021 Skierniewice

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu,

ul. Katarzynów 42
99-400 Łowicz

tel. 605659234
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, informujemy, że BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.