Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1

Aktualności

28.04.2022

Szanowni Beneficjenci, informujemy, że  w dniu 02.05.2022 Biuro projektu  będzie zamknięte. 

18.02.2022

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż w związku z zaplanowanymi urlopami Biuro projektu w dniach 21-25.02.2022 będzie zamknięte. 

21.01.2022

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów z III Tury naboru biznesplanów.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW-III TURA

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy i prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w  Materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów. Jest to bardzo ważne żebyśmy mogli sprawnie przeprowadzić całą procedurę przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z COVID-19.

Informacja dotycząca podpisywania umowy

12.01.2022

Poniżej zamieszamy Tabelę -rozliczenie dotacji inwestycyjnej.

Tabela-rozliczanie-dotacji-inwestycyjnej-WZÓR X

30.12.2021

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO – III TURA 

Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach III tury projektu „Kreatorzy Przedsiębiorczości” będą przyjmowane w Biurze projektu w Łowiczu przy ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz w okresie od dnia 05.01.2022 (środa) do dnia 10.01.2022 (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §3.
Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej WORD,Excel (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

28.12.2021

Osoby, które otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w  Materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów. Jest to bardzo ważne żebyśmy mogli sprawnie przeprowadzić całą procedurę przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z COVID-19.

Informacja dotycząca podpisywania umowy

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż zakończono częściowo procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 28.12.2021.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 28.12.2021

23.12.2021

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów z II Tury naboru biznesplanów.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW-II TURA

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy!

02.12.2021

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO – II TURA 

Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach II tury projektu „Kreatorzy Przedsiębiorczości” będą przyjmowane w Biurze projektu w Łowiczu przy ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz w okresie od dnia 09.12.2021 (czwartek) do dnia 13.12.2021 (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §3.
Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej WORD,Excel (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

01.12.2021

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż zakończono częściowo procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 01.12.2021.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 01.12.2021

23.11.2021

Szanowni Beneficjenci
w związku z rozpoczęciem zakupów w ramach nowo powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:
1.Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.
2.Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.
3. Dokonywanie zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój działalności gospodarczej musi odbywać się zgodnie z biznesplanem.
4.Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).
5.Do wszystkich zakupów płaconych kartą lub przelewem należy posiadać potwierdzenia przelewów.
6.Finansowe wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika na koniec każdego kwartału (co 3 miesiące), zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe zawierające m.in. takie dane jak: rodzaj wydatku, nr dokumentu księgowego, kwota dokumentu brutto, kwota dokumentu netto, stawka VAT, data poniesienia wydatku). Realizatorzy projektu mają prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu. W ramach rozliczenia środków finansowych uczestnik nie przedkłada faktur lub rachunków na potwierdzenie zakupu towarów i usług zgodnie z biznesplanem, ale fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest kontrolowany w okresie obowiązywania umowy.
Ponadto do 10 dnia każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy [email protected] lub [email protected] potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS lub składki zdrowotnej w przypadku korzystania z ulgi na start.
Przesłanie w/w potwierdzenia warunkuje otrzymanie kolejnej transzy wsparcia pomostowego. Przelewy będą realizowane po dostarczeniu w/w potwierdzeń od WSZYSTKICH Uczestników.
Poniżej znajdą Państwo Wniosek o zmianę w BP w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie.
Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. Wniosek został przykładowo wypełniony.
Należy pamiętać, że zmiany każdorazowo muszą się bilansować (jeśli z jednej pozycji ujmujemy 100 zł to do drugiej trzeba dodać 100 zł, wtedy bilans = 0).
Poniżej zamieszamy także inne dokumenty pomocne w rozliczeniu dotacji lub wsparcia pomostowego finansowego.

Życzymy powodzenia w prowadzeniu firm!

X-Wniosek-o-zmianę-w-BP

X ZASADY-ROZLICZANIA-WSPARCIA-POMOSTOWEGO

X- Tabela-rozliczenie-wsparcia-pomostowego-finansowego

X- Opis-do-faktury- dotacja

X- Opis-do-faktury — wsparcie pomostowe

04.11.2021

Osoby, które otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w  Materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów. Jest to bardzo ważne żebyśmy mogli sprawnie przeprowadzić całą procedurę przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z COVID-19.

Informacja dotycząca podpisywania umowy

22.11.2021

Przedłużona Rekrutacja II Tura -OSTATNIE 2 MIEJSCA !!!

Informujemy, iż prowadzimy II turę naboru do projektu, która potrwa do dnia 30.11.2021 r. (wtorek).

15.11.2021

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż zakończono częściowo procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 15.12.2021.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 15.11.2021

08.11.2021

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW

03.11.2021

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Wstępną listę rankingową oceny biznesplanów.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy!

18.10.2021

Rekrutacja II Tura -OSTATNIA SZANSA NA BEZZWROTNĄ DOTACJĘ !!!

Informujemy, iż prowadzimy II turę naboru do projektu, która potrwa do dnia 29.10.2021 r. (piątek). Z uwagi na to, iż zostały już ostanie miejsca w projekcie prosimy o jak najszybsze złożenie formularzy rekrutacyjnych.

27.09.2021

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO – I TURA 

Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach I tury projektu „Kreatorzy Przedsiębiorczości” będą przyjmowane w Biurze projektu w Łowiczu przy ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz w okresie od dnia 07.10.2021 (czwartek) do dnia 11.10.2021 (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §3.
Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

23.09.2021

Rekrutacja II Tura -OSTATNIA SZANSA NA BEZZWROTNĄ DOTACJĘ !!!

Informujemy, iż w dniu 23.09.2021 r. (środa) rozpoczynamy II turę naboru do projektu, która potrwa do dnia 15.10.2021 r. (piątek). Z uwagi na to, iż zostały już ostanie miejsca w projekcie prosimy o jak najszybsze złożenie formularzy rekrutacyjnych.

21.09.2021

Przedstawiamy poniżej Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do sfinansowania z jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz ze wsparcia pomostowego finansowego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych dotacja i wsparcie pomostowe -IX 2021

16.09.2021

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż zakończono częściowo procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 16.09.2021.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 16.09.2021

01.09.2021

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż zakończono częściowo procedurę rekrutacyjną w ramach projektu. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej utworzona została lista rankingowa zawierająca informację o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 01.09.2021.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 01.09.2021

W najbliższym terminie rozpoczynamy szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo przez nas poinformowani telefonicznie.

23.08.2021

Rekrutacja do projektu -OSTATNIE MIEJSCA !!!

Informujemy, iż w dniu 23.08.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 17.09.2021 r. (piątek). Z uwagi na to, iż zostały już ostanie miejsca w projekcie prosimy o jak najszybsze złożenie formularzy rekrutacyjnych.

25.06.2021

Rekrutacja do projektu -wydłużony nabór !!!

Informujemy, iż w związku z okresem urlopowym w dniu 19.07.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 20.08.2021 r. (piątek).

25.06.2021

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór !!!

Informujemy, iż w dniu 28.06.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 16.07.2021 r. (piątek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu

30.04.2021

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu !!!

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż rekrutacja do projektu  rozpocznie się w dniu 17.05.2021 r. (poniedziałek)  i potrwa do dnia 25.06.2021 r (piątek). W zakładce Materiały do pobrania zamieściliśmy zatwierdzony komplet dokumentów rekrutacyjnych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi zalącznikami  a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań ze względu na epidemię COVID-19 prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej lub podczas pełnionych na zmianę dyżurów.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 7 powiatów woj. łódzkiego: kutnowski, łowicki, rawski, skierniewicki, M.Skierniewice, tomaszowski, zgierski i jest realizowany w okresie 01.03.2021 -30.11.2022

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie 65 przedsiębiorstw do dnia 30.11.2022 przez 65 uczestników projektu (37K i 28M) w wieku do 29 r.ż., bezrobotnych niezarejestrowane w urzędzie pracy lub biernych zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r., mieszkańców 7 powiatów woj. łódzkiego: kutnowskiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego, M.Skierniewice, tomaszowskiego, zgierskiego.

Grupa docelowa

W projekcie udział weźmie 65 uczestników projektu (37K i 28M) w wieku do 29 r.ż., bezrobotnych niezarejestrowane w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. (zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i w jej wyniku straciły zatrudnienie) w tym:

 1. Osoby bierne zawodowo – 52 UP (30 K,22 M)
 2. Bezrobotni niezarejestrowani w PUP-13 UP (7K,6M), w tym długotrwale bezrobotni-5 UP(3K,2M)
 3. Kobiety- 37 UP
 4. Osoby posiadające niskie kwalifikacje-39 UP (20K,19M)
 5. ON -min.2 UP (1K,1M)

Działania realizowane w projekcie

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

 • Diagnoza predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej– 2h x 65 UP
 • Wsparcie szkoleniowe przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej (dla 65 uczestników projektu): grupowe szkolenie (max. 10 osób w grupie) w wymiarze 48 godzin (6 dni x 8 godzin, 1 godz. szkol. = 45 minut)

Umożliwi uczestnikom/uczestniczkom projektu uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje moduły tematyczne:

 1. a) działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych
 2. b) księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 3. c) reklama i inne działania promocyjne,
 4. d) inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 5. e) sporządzenie biznesplanu i jego realizacja,
 6. f) negocjacje biznesowe,
 7. g) pozyskanie i obsługa klienta,
 8. h) radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Po szkoleniu indywidualne spotkania dla 65 UP z Ekspertem Dotacyjnym, w wymiarze 3h dla 1UP, w celu uzyskania pomocy w przygotowaniu Biznesplanu.

 • Wsparcie finansowe bezzwrotne na utworzenie działalności gospodarczej przyznawane jest 65 uczestnikom projektu w formie stawki jednostkowej na samo zatrudnienie, która wynosi 23 050,00 PLN (bez VAT), udzielane na podst. Biznesplanu. Dotacja ma charakter pomocy de mini mis. Planowany termin udzielenie w/w wsparcia to: IX.2021
 • Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane jest 65 uczestnikom projektu, którzy otrzymali dotacje w projekcie, w kwocie 2 600,00 PLN netto/mc, przez 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe ma charakter pomocy de mini mis.

Dodatkowo zapewniamy

 • Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje/ kwalifikacje

Rekrutacja

Zapisy kandydatów do projektu i rekrutacja prowadzone będą w okresie 05.04-30.06.2021. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.65 Uczestników Projektu.

Materiały do pobrania:

Zatwierdzone Dokumenty Rekrutacyjne – 30.04.2021:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta weryfikacji formalnej formularza

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Zał. 4 Karta oceny predyspozycji kandydata

Zał. 5 Opis-sektorów-wykluczonych

Zał. 6 Umowa o wsparcie szkoleniowe

Zał. 7 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Zał. Oświadczenie uczestnika Projektu

Zał. Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Zał. wzór formularza US-7

Wzory Dokumenty przyznawania wsparcia finansowego -30.04.2021:

Regulamin przyznawania środków finansowych- aktualizacja XII 2021

Regulamin przyznawania środków finansowych -aktualizacja XI.2021

Regulamin przyznawania środków finansowych -aktualizacja IX.2021

Regulamin przyznawania środków finansowych

Standard oceny biznesplanu

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 4 Umowa o wsparcie pomostowe

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Oswiadczenie o pomocy de minimis

Zał. 7 Pomoc de minimis

Zał. 8 Zestawienie planowanych wydatkow

Zał. 9 Oswiadczenie osob niepelnosprawnych

Zał. 10 Karta oceny wniosku wsparcie pomost

Zał.-d do Biznesplanu- Szczegółowe_zestawienie_towarów_i_usług

Zał.-f do Biznesplanu- Oświadczenia

Deklaracja określająca pochodzenie używanego środka trwałego

Wzory zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego:

UMOWA PORĘCZENIA

DEKLARACJA WEKSLOWA- WEKSEL

INFORMACJA O PORĘCZYCIELACH

OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM

OŚWIADCZENIE ZGODA MAŁŻONKA

OŚWIADCZENIE-ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

sierpień 2021

Harmonogram III etap rekrutacji 08.2021

wrzesień 2021

Harmonogram III etap rekrutacji 09.2021

Harmonogram szkolenie przygot. do założ. i prowadz. DG

Harmonogram szkolenie przygot. do założ. i prowadz. DG-Tomaszów Mazowiecki

Harmonogram szkolenie przygot. do założ. i prowadz. DG-Tomaszów Mazowiecki-AKTUALIZACJA

Harmonogram -Spotkania z ekspertem dotacyjnym Skierniewice

Harmonogram -Spotkania z ekspertem dotacyjnym —Tomaszów Maz.

październik 2021

Harmonogram Spotkanie z ekspertem dotacyjnym -X.2021 Skierniewice

listopad 2021

Harmonogram III etap rekrutacji 11.2021

Harmonogram szkolenie przygot. do założ. i prowadz. DG

Harmonogram -Spotkania z ekspertem dotacyjnym Skierniewice

grudzień 2021

Harmonogram III etap rekrutacji 12.2021

Harmonogram szkolenie przygot. do założ. i prowadz. DG

Harmonogram -Spotkania z ekspertem dotacyjnym —Tomaszów Maz.

Harmonogram -Spotkania z ekspertem dotacyjnym —Skierniewice

styczeń 2022

Harmonogram -Spotkania z ekspertem dotacyjnym —Tomaszów Maz.

 

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu,

ul. Katarzynów 42
99-400 Łowicz

tel. 605659234
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, informujemy, że BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.