Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum Samorządności i Regionalizmu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 08.05.02 Wsparcie outplacementowe

Aktualności

21.09.2021

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO
Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu” będą przyjmowane w Biurze projektu Plac Wolności 20, 87-800 Włocławek w dniu 01.10.2021 (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §8. Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

29.07.2021

Ścieżka DG  – Ostateczna lista osób przyjętych do projektu – ścieżka DG

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób przyjętych do projektu na ścieżkę DG.

Ostateczna lista osób przyjętych do projektu ścieżka DG

23.07.2021

Ścieżka DG -Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym)

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

01.06.2021

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór do ścieżki DG-ostatnie miejsca !!!

Informujemy, iż w dniu 01.06.2021 r. (wtorek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu do ścieżki DG, który potrwa do dnia 23.07.2021 r. (piątek).

Przypominamy także, iż do Ścieżki S (studia podyplomowe, kursy zawodowe) prowadzona jest rekrutacja ciągła do dnia 30.10.2021. W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

17.05.2021

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór !!!

Informujemy, iż w dniu 17.05.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu do ścieżki DG, który potrwa do dnia 31.05.2021 r. (poniedziałek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie i jest realizowany w okresie 01 stycznia 2021 r – 31 październik 2022 r.

Cel projektu

Celem projektu jest podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia przez min. 36 osób spośród 60 UP, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy z woj. kujawsko-pomorskiego dzięki udziałowi w kompleksowej ofercie wsparcia w ramach projektu obejmującej dwie ścieżki udziału:
1. „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość”, która ma prowadzić do założenia i prowadzenia DG przez 15 uczestników projektu przez min. 12 m-cy
2. „Praca i aktualne kwalifikacje”, która ma prowadzić do aktualizacji/zdobycia kwalifikacji przez 45 UP zgodnych z poszukiwanymi na rynku pracy i na które istnieje popyt ze strony pracodawców oraz znalezienie nowego miejsca pracy lub utrzymanie miejsca pracy

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt jest skierowany do 60 osób (34K i 26M) zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z woj. kujawsko-pomorskiego.

Grupa docelowa:

W projekcie udział wezmą osoby z grup doświadczających największych trudności w utrzymaniu i poszukiwaniu pracy tj:
1. 34 Kobiety
2. osoby 50+ – 6 UP (3K,3M)
3. osoby posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie max. ISCED 3) -37 UP (22K,15M)
4. ON – 4 UP (2K,2M)
5. osoby poniżej 30 r.ż – 8UP (5K, 3M)

Działania realizowane w projekcie

Projekt obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, obligatoryjnym elementem jest doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD, oprócz niego zaplanowano co najmniej 2 inne formy wsparcia dla każdego UP.

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
• Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD- 4h x 60 UP
• Indywidualne poradnictwa psychologicznego- 2h x 60 UP
• Coaching dla UP ze ścieżki DG- 4h x 20 UP
• Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości dla 15 UP obejmujące: szkolenie, doradztwo biznesowe, dotację inwestycyjną w wysokości do 23 050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomostowe wsparcie finansowe  1 500,00 zł/m-c przez 12 m-cy
Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

• Kursy zawodowe dla 35 UP (zgodnie z IPD uczestnika projektu)
• Studia Podyplomowe dla 10 UP
• Praktyczne pośrednictwo pracy 4 h x 45 UP
• Staż zawodowy dla 10 UP przez okres 3 m-cy

Dodatkowo zapewniamy
• Stypendium za udział w szkoleniu – tylko dla osób pozostających bez zatrudnienia
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla ścieżki S – 15 UP
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 01.01-30.04.2021 dla Ścieżki DG a dla Ścieżki S rekrutacja ciągła do 30.10.2021. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu.
Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.80 Uczestników Projektu.

Materiały do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa IX Toruń

załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny- S

załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny- DG

zał. A do FR Oświadczenie pracodawcy

zał. B do FR – Oświadczenie uczestnika

załącznik nr 3 Karta oceny formalnej form. rekrutac.

załącznik nr 4 Karta oceny meryt. form. rekrutac. – ścieżka S

załącznik nr 5 Karta oceny meryt. form. rekrutac. – ścieżka DG

załącznik nr 6 Karta oceny kandydata przez doradcę zawodowego – ścieżka DG

załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu- RODO

załącznik nr 8 umowa uczestnictwa w projekcie – ścieżka S

załącznik nr 9 umowa uczestnictwa w projekcie – ścieżka DG

Wzory -Dokumenty przyznawania wsparcia finansowego:

IX Regulamin Przyznawania środków finansowych na założenie DG

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny form. biznesplanu

Zał. 3 Karta oc. meryt. BP

Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Oswiadczenie o pomocy de minimis

Zał. 7 Pomoc de minimis

Zał. 8 Zestawienie planowanych wydatkow

Zał. 9 Oświadczenie osob niepelnosprawnych

Zał. 10 Karta oceny wniosku wsparcie pomost

Zał. 11 Umowa o wsparcie pomostowe

Zał. 12 Umowa o wsparcie szkoleniowe

Zał. 13 Wniosek o przyznanie przedł. wsparcia pomostowego

Zał. 14 Karta oceny wniosku przedł. wsparcie pomostowe

Zał. 15 Umowa o przedłużon wsparcie pomostowe

Harmonogramy zajęć:

czerwiec/lipiec 2021

Harmonogram Doradztwo zawodowe i psychologiczne-czerwiec/lipiec 2021-aktualizacja

Harmonogram Doradztwo zawodowe i psychologiczne-czerwiec 2021

sierpień 2021

IX Harm. wsparcia 09.08.2021

IX Harm. wsparcia 10.08.2021

IX Harm. wsparcia 12.08.2021

IX Harm. wsparcia 13.08.2021

IX Harm. wsparcia 16.08.2021

Harm DZ 17.08.2021

Harm DZ 18.08.2021

Harm DZ 19.08.2021

Harm DZ 20.08.2021

Harm DZ 23.08.2021

Harm PP 26.08.2021

Harm PP 27.08.2021

Harm PP 30.08.2021

Harm PP 31.08.2021

Harm ABC Przedsiębiorczości

wrzesień 2021

Harmonogram Doradztwo indywidualne BP

Harmonogram Doradztwo ind. BP -aktualizacja

Harmonogram Doradztwo ind. BP 2

Harmonogram D.Z 29.09.2021-A.M

Harmonogram D.Z 29.09.2021-R.M

Harmonogram D.Z 30.09.2021-A.M

Harmonogram D.Z 30.09.2021-R.M

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu
Plac Wolności 20 (budynek WTN, lokal 31)
87-800 Włocławek
tel. 665 775 353
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest we wtorek i czwartek w godz. 9.00-16.00.         

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, informujemy, że BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.