Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum Samorządności i Regionalizmu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 08.05.02 Wsparcie outplacementowe

Aktualności

28.07.2023

W dniach 31.07.2023 -14.08.2023 Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne z powodu urlopu.

07.11.2022

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór do ścieżki S !!!

Informujemy, iż w dniu 07.11.2022 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu do ścieżki S, który potrwa do dnia 30.12.2022 r. (piątek).

W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

10.05.2022

Poniżej zamieszamy Tabelę -rozliczenie przedłużonego pomostowego wsparcia finansowego.

Tabela-rozliczenie-przedluzonego-wsparcia-pomostowego-finansowego-IX

28.04.2022

Szanowni Beneficjenci, informujemy, że  w dniu 02.05.2022 Biuro projektu  będzie zamknięte.

18.02.2022

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż w związku z zaplanowanymi urlopami Biuro projektu w dniach 21-25.02.2022 będzie zamknięte. 

12.01.2022

Poniżej zamieszamy Tabelę -rozliczenie dotacji inwestycyjnej.

Tabela-rozliczanie-dotacji-inwestycyjnej-WZÓR IX

12.11.2021

Szanowni Państwo zamieszczamy poniżej Ostateczną listę rankingową z II TURY oceny biznesplanów złożonych w ramach projektu „KREATORZY SUKCESU”. Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie projektowej  w aktualnościach i materiałach do pobrania gdzie zostały zamieszczone informacje dotyczące podpisywania umów. Jest to bardzo ważne żebyśmy mogli sprawnie przeprowadzić całą procedurę przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z COVID-19.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA- II TURA

04.11.2021

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO – II ETAP
Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu” będą przyjmowane w Biurze projektu Plac Wolności 20, 87-800 Włocławek w dniach 05-12.11.2021  w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §8. Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

27.10.2021

Szanowni Beneficjenci

w związku z rozpoczęciem zakupów w ramach nowo powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:

1.Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.

2.Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.

3. Dokonywanie zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój działalności gospodarczej musi odbywać się zgodnie z biznesplanem.

4.Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).

5.Do wszystkich zakupów płaconych kartą lub przelewem należy posiadać potwierdzenia przelewów.

6.Finansowe wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika na koniec każdego kwartału (co 3 miesiące), zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe zawierające m.in. takie dane jak: rodzaj wydatku, nr dokumentu księgowego, kwota dokumentu brutto, kwota dokumentu netto, stawka VAT, data poniesienia wydatku). Realizatorzy projektu mają prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu. W ramach rozliczenia środków finansowych uczestnik nie przedkłada faktur lub rachunków na potwierdzenie zakupu towarów i usług zgodnie z biznesplanem, ale fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest kontrolowany w okresie obowiązywania umowy.

Ponadto do 10 dnia każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy [email protected] lub [email protected] potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS lub składki zdrowotnej w przypadku korzystania z ulgi na start.
Przesłanie w/w potwierdzenia warunkuje otrzymanie kolejnej transzy wsparcia pomostowego. Przelewy będą realizowane po dostarczeniu w/w potwierdzeń od WSZYSTKICH Uczestników.

W materiałach do pobrania znajdą Państwo Wniosek o zmianę w BP w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie.
Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. Wniosek został przykładowo wypełniony.
Należy pamiętać, że zmiany każdorazowo muszą się bilansować (jeśli z jednej pozycji ujmujemy 100 zł to do drugiej trzeba dodać 100 zł, wtedy bilans = 0). Poniżej zamieszamy także inne dokumenty pomocne w rozliczeniu dotacji lub wsparcia pomostowego finansowego.

Życzymy powodzenia w prowadzeniu firm!

IX-Wniosek-o-zmianę-w-BP

Opis-do-faktury IX

Tabela-rozliczenie-wsparcia-pomostowego-finansowego-IX


20.10.2021

Ścieżka DG  – Ostateczna lista osób przyjętych do projektu – ścieżka DG- Dodatkowy nabór

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób przyjętych do projektu na ścieżkę DG w dodatkowym naborze.

Ostateczna lista osób przyjętych do projektu ścieżka DG -Dodatkowy nabór

19.10.2021

Osoby, które otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w  Materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów. Jest to bardzo ważne żebyśmy mogli sprawnie przeprowadzić całą procedurę przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z COVID-19.

Informacja dotycząca podpisywania umowy

Katalog kosztów kwalifikowalnych ze wsparcia pomostowego

18.10.2021

Szanowni Państwo zamieszczamy poniżej Ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów złożonych w ramach projektu „KREATORZY SUKCESU”. Osobom, które otrzymały dotacje składamy gratulacje i prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie projektowej  w aktualnościach i materiałach do pobrania gdzie zostaną zamieszczone informacje dotyczące podpisywania umów. Jest to bardzo ważne żebyśmy mogli sprawnie przeprowadzić całą procedurę przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z COVID-19.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Ścieżka DG -Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym)- Dodatkowy nabór

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji w dodatkowym naborze.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji 2

04.10.2021

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór do ścieżki DG !

Informujemy, iż w dniu 4.10.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu do ścieżki DG, który potrwa do dnia 15.10.2021 r. (piątek).

21.09.2021

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW ORAZ WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO
Informujemy, iż biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu” będą przyjmowane w Biurze projektu Plac Wolności 20, 87-800 Włocławek w dniu 01.10.2021 (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące składania biznesplanów zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego §8. Biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej powinny być złożone w 2 egzemplarzach papierowych + wersja elektroniczna (np.CD, pendrive). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

29.07.2021

Ścieżka DG  – Ostateczna lista osób przyjętych do projektu – ścieżka DG

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób przyjętych do projektu na ścieżkę DG.

Ostateczna lista osób przyjętych do projektu ścieżka DG

23.07.2021

Ścieżka DG -Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym)

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

01.06.2021

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór do ścieżki DG-ostatnie miejsca !!!

Informujemy, iż w dniu 01.06.2021 r. (wtorek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu do ścieżki DG, który potrwa do dnia 23.07.2021 r. (piątek).

Przypominamy także, iż do Ścieżki S (studia podyplomowe, kursy zawodowe) prowadzona jest rekrutacja ciągła do dnia 30.10.2021. W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

17.05.2021

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór !!!

Informujemy, iż w dniu 17.05.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu do ścieżki DG, który potrwa do dnia 31.05.2021 r. (poniedziałek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie i jest realizowany w okresie 01 stycznia 2021 r – 31 październik 2022 r.

Cel projektu

Celem projektu jest podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia przez min. 36 osób spośród 60 UP, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy z woj. kujawsko-pomorskiego dzięki udziałowi w kompleksowej ofercie wsparcia w ramach projektu obejmującej dwie ścieżki udziału:
1. „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość”, która ma prowadzić do założenia i prowadzenia DG przez 15 uczestników projektu przez min. 12 m-cy
2. „Praca i aktualne kwalifikacje”, która ma prowadzić do aktualizacji/zdobycia kwalifikacji przez 45 UP zgodnych z poszukiwanymi na rynku pracy i na które istnieje popyt ze strony pracodawców oraz znalezienie nowego miejsca pracy lub utrzymanie miejsca pracy

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt jest skierowany do 60 osób (34K i 26M) zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z woj. kujawsko-pomorskiego.

Grupa docelowa:

W projekcie udział wezmą osoby z grup doświadczających największych trudności w utrzymaniu i poszukiwaniu pracy tj:
1. 34 Kobiety
2. osoby 50+ – 6 UP (3K,3M)
3. osoby posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie max. ISCED 3) -37 UP (22K,15M)
4. ON – 4 UP (2K,2M)
5. osoby poniżej 30 r.ż – 8UP (5K, 3M)

Działania realizowane w projekcie

Projekt obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, obligatoryjnym elementem jest doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD, oprócz niego zaplanowano co najmniej 2 inne formy wsparcia dla każdego UP.

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
• Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD- 4h x 60 UP
• Indywidualne poradnictwa psychologicznego- 2h x 60 UP
• Coaching dla UP ze ścieżki DG- 4h x 20 UP
• Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości dla 15 UP obejmujące: szkolenie, doradztwo biznesowe, dotację inwestycyjną w wysokości do 23 050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomostowe wsparcie finansowe  1 500,00 zł/m-c przez 12 m-cy
Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

• Kursy zawodowe dla 35 UP (zgodnie z IPD uczestnika projektu)
• Studia Podyplomowe dla 10 UP
• Praktyczne pośrednictwo pracy 4 h x 45 UP
• Staż zawodowy dla 10 UP przez okres 3 m-cy

Dodatkowo zapewniamy
• Stypendium za udział w szkoleniu – tylko dla osób pozostających bez zatrudnienia
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla ścieżki S – 15 UP
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 01.01-30.04.2021 dla Ścieżki DG a dla Ścieżki S rekrutacja ciągła do 30.10.2021. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu.
Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.80 Uczestników Projektu.

Materiały do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczest. IX Toruń — aktualaizacja 04.10.2021

Regulamin rekrutacji i uczest. IX Toruń — aktualaizacja 04.05.2021

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa IX Toruń

załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny- S

załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny- DG

zał. A do FR Oświadczenie pracodawcy

zał. B do FR – Oświadczenie uczestnika

załącznik nr 3 Karta oceny formalnej form. rekrutac.

załącznik nr 4 Karta oceny meryt. form. rekrutac. – ścieżka S

załącznik nr 5 Karta oceny meryt. form. rekrutac. – ścieżka DG

załącznik nr 6 Karta oceny kandydata przez doradcę zawodowego – ścieżka DG

załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu- RODO

załącznik nr 8 umowa uczestnictwa w projekcie – ścieżka S

załącznik nr 9 umowa uczestnictwa w projekcie – ścieżka DG

Wzory -Dokumenty przyznawania wsparcia finansowego:

IX Regulamin Przyznawania środków finansowych na założenie DG-aktualizacja 04.10.2021

IX Regulamin Przyznawania środków finansowych na założenie DG-aktualizacja 20.09.2021

IX Regulamin Przyznawania środków finansowych na założenie DG

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny form. biznesplanu

Zał. 3 Karta oc. meryt. BP

Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Oswiadczenie o pomocy de minimis

Zał. 7 Pomoc de minimis

Zał. 8 Zestawienie planowanych wydatkow

Zał. 9 Oświadczenie osob niepelnosprawnych

Zał. 10 Karta oceny wniosku wsparcie pomost

Zał. 11 Umowa o wsparcie pomostowe

Zał. 12 Umowa o wsparcie szkoleniowe

Zał. 13 Wniosek o przyznanie przedł. wsparcia pomostowego

Zał. 14 Karta oceny wniosku przedł. wsparcie pomostowe

Zał. 15 Umowa o przedłużon wsparcie pomostowe

Wzory zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

UMOWA PORĘCZENIA

DEKLARACJA WEKSLOWA- WEKSEL

INFORMACJA O PORĘCZYCIELACH

OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM

OŚWIADCZENIE ZGODA MAŁŻONKA

OŚWIADCZENIE-ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego finansowego

IX-Wniosek-o-zmianę-w-BP

Harmonogramy zajęć:

czerwiec/lipiec 2021

Harmonogram Doradztwo zawodowe i psychologiczne-czerwiec/lipiec 2021-aktualizacja

Harmonogram Doradztwo zawodowe i psychologiczne-czerwiec 2021

sierpień 2021

IX Harm. wsparcia 09.08.2021

IX Harm. wsparcia 10.08.2021

IX Harm. wsparcia 12.08.2021

IX Harm. wsparcia 13.08.2021

IX Harm. wsparcia 16.08.2021

Harm DZ 17.08.2021

Harm DZ 18.08.2021

Harm DZ 19.08.2021

Harm DZ 20.08.2021

Harm DZ 23.08.2021

Harm PP 26.08.2021

Harm PP 27.08.2021

Harm PP 30.08.2021

Harm PP 31.08.2021

Harm ABC Przedsiębiorczości

wrzesień 2021

Harmonogram Doradztwo indywidualne BP

Harmonogram Doradztwo ind. BP -aktualizacja

Harmonogram Doradztwo ind. BP 2

Harmonogram D.Z 29.09.2021-A.M

Harmonogram D.Z 29.09.2021-R.M

Harmonogram D.Z 30.09.2021-A.M

Harmonogram D.Z 30.09.2021-R.M

październik 2021

Harmonogram koparka III

Harmonogram koparko-ładowarka

Harmonogram Ładowarka II

listopad 2021

Harmonogram DZ 03.11.2021

Harmonogram DZ 15.11.2021

Harmonogram DZ 16.11.2021

grudzień 2021

Harmonogram Kurs Operator Frezarki do nawierzchni

Harmonogram Ładowarka I

luty 2022

Harm Coaching-24.02.2022

marzec 2022

Harmonogram DZ 21.03.2022

Harmonogram DZ 24.03.2022

Harm. udz. wsparcia Psycholog-17.03.2022

Harm. udz. wsparcia Psycholog-18.03.2022

Harm. udz. wsparcia Psycholog-23.03.2022

kwiecień 2022

Harmonogram DZ 06.04.2022

Harmonogram DZ 07.04.2022

Harmonogram Coaching-23.04.2022

Harmonogram Coaching-27.04.2022

Harmonogram Coaching-28.04.2022

Harmonogram Coaching-29.04.2022

Harmonogram Coaching-30.04.2022

Harmonogram Pośrednictwo Pracy-30.04.2022

maj 2022

Harmonogram Operator koparkoładowarek (wszystkie, klasa trzecia)

Harmonogram Operator ładowarki jednonaczyniowej  (klasa I)

Harmonogram Operator ładowarki  jednonaczyniuowej (wszystkie, klasa I)

Montażysta rusztowań

Harmonogram-Makijaż

czerwiec 2022

Harmonogram-Florystyka

Harmonogram-Lifting rzęs/laminacja brwi

Harmonogram-Podesty ruchome przejezdne

Harmonogram-Żuraw przenośny HDS

Harmonogram- Wsparcie Psychologiczne

lipiec 2022

Harmonogram-Stylizacja paznokci

Harmonogram-Logistyk produkcji

sierpień 2022

Harmonogram-Nowoczesny sprzedawca

Harmonogram-Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i doradztwa zawodowego

wrzesień 2022

Harmonogram-Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i doradztwa zawodowego

Harmonogram – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

październik 2022

IX Harmonogram wsparcia DZ 26.10.2022

grudzień 2022

IX Harmonogram wsparcia DZ 08.12.2022-1

IX Harmonogram wsparcia DZ 08.12.2022-2

IX Harmonogram wsparcia DZ 12.12.2022

IX Harmonogram wsparcia DZ 12.12.2022-2

IX Harmonogram wsparcia DZ 13.12.2022

IX Harmonogram wsparcia DZ 13.12.2022-2

IX Harmonogram wsparcia DZ 14.12.2022

IX Harmonogram wsparcia DZ 14.12.2022-2

IX Harmonogram wsparcia Wsparcie Psychologiczne 17.12.2022

IX Harmonogram wsparcia DZ 19.12.2022

IX Harmonogram wsparcia DZ 19.12.2022-2

IX Harmonogram wsparcia Wsparcie Psychologiczne 19.12.2022

IX Harmonogram wsparcia Wsparcie Psychologiczne 22.12.2022

IX Harmonogram wsparcia Wsparcie Psychologiczne 28.12.2022

styczeń 2023

IX Harmonogram wsparcia Wsparcie Psychologiczne 04.01.2023

IX Harmonogram Operator żurawi przewoźnych i przenośnych

IX Harmonogram Operator woz. jezd. podn. ze zmiennym wys.

IX Harmonogram Operator kop. ład. wszystkie kl.trzecia

IX Harmonogram wozki jezdniowe podnośnikowe

IX Harmonogram Operator koparki jednonacz. do 25 ton

IX Harmonogram Operator spycharek jednonaczyniowych

luty 2023

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-03.02.2023 R.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-03.02.2023 A.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-07.02.2023 A.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-07.02.2023 R.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-08.02.2023 A.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-08.02.2023 R.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-10.02.2023 A.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-10.02.2023 R.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-13.02.2023 A.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-13.02.2023 R.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-14.02.2023 R.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-14.02.2023 A.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-15.02.2023 R.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-15.02.2023 A.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-17.02.2023 A.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-17.02.2023 R.M

IX Harmonogram Walce drogowe

IX Harmonogram Przecinarki

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-22.02.2023 A.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-22.02.2023 R.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-23.02.2023 A.M

IX Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy-23.02.2023 R.M

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu
Plac Wolności 20 (budynek WTN, lokal 31)
87-800 Włocławek
tel. 665 775 353
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest we wtorek i czwartek w godz. 9.00-16.00.         

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, informujemy, że BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.