Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum Samorządności i Regionalizmu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 08.05.02 Wsparcie outplacementowe

Aktualności

01.06.2021

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór do ścieżki DG-ostatnie miejsca !!!

Informujemy, iż w dniu 01.06.2021 r. (wtorek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu do ścieżki DG, który potrwa do dnia 23.07.2021 r. (piątek).

Przypominamy także, iż do Ścieżki S (studia podyplomowe, kursy zawodowe) prowadzona jest rekrutacja ciągła do dnia 30.10.2021. W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

17.05.2021

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór !!!

Informujemy, iż w dniu 17.05.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu do ścieżki DG, który potrwa do dnia 31.05.2021 r. (poniedziałek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie i jest realizowany w okresie 01 stycznia 2021 r – 31 październik 2022 r.

Cel projektu

Celem projektu jest podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia przez min. 36 osób spośród 60 UP, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy z woj. kujawsko-pomorskiego dzięki udziałowi w kompleksowej ofercie wsparcia w ramach projektu obejmującej dwie ścieżki udziału:
1. „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość”, która ma prowadzić do założenia i prowadzenia DG przez 15 uczestników projektu przez min. 12 m-cy
2. „Praca i aktualne kwalifikacje”, która ma prowadzić do aktualizacji/zdobycia kwalifikacji przez 45 UP zgodnych z poszukiwanymi na rynku pracy i na które istnieje popyt ze strony pracodawców oraz znalezienie nowego miejsca pracy lub utrzymanie miejsca pracy

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt jest skierowany do 60 osób (34K i 26M) zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z woj. kujawsko-pomorskiego.

Grupa docelowa:

W projekcie udział wezmą osoby z grup doświadczających największych trudności w utrzymaniu i poszukiwaniu pracy tj:
1. 34 Kobiety
2. osoby 50+ – 6 UP (3K,3M)
3. osoby posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie max. ISCED 3) -37 UP (22K,15M)
4. ON – 4 UP (2K,2M)
5. osoby poniżej 30 r.ż – 8UP (5K, 3M)

Działania realizowane w projekcie

Projekt obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, obligatoryjnym elementem jest doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD, oprócz niego zaplanowano co najmniej 2 inne formy wsparcia dla każdego UP.

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
• Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD- 4h x 60 UP
• Indywidualne poradnictwa psychologicznego- 2h x 60 UP
• Coaching dla UP ze ścieżki DG- 4h x 20 UP
• Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości dla 15 UP obejmujące: szkolenie, doradztwo biznesowe, dotację inwestycyjną w wysokości do 23 050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomostowe wsparcie finansowe  1 500,00 zł/m-c przez 12 m-cy
Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

• Kursy zawodowe dla 35 UP (zgodnie z IPD uczestnika projektu)
• Studia Podyplomowe dla 10 UP
• Praktyczne pośrednictwo pracy 4 h x 45 UP
• Staż zawodowy dla 10 UP przez okres 3 m-cy

Dodatkowo zapewniamy
• Stypendium za udział w szkoleniu – tylko dla osób pozostających bez zatrudnienia
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla ścieżki S – 15 UP
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 01.01-30.04.2021 dla Ścieżki DG a dla Ścieżki S rekrutacja ciągła do 30.10.2021. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu.
Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.80 Uczestników Projektu.

Materiały do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa IX Toruń

załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny- S

załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny- DG

zał. A do FR Oświadczenie pracodawcy

zał. B do FR – Oświadczenie uczestnika

załącznik nr 3 Karta oceny formalnej form. rekrutac.

załącznik nr 4 Karta oceny meryt. form. rekrutac. – ścieżka S

załącznik nr 5 Karta oceny meryt. form. rekrutac. – ścieżka DG

załącznik nr 6 Karta oceny kandydata przez doradcę zawodowego – ścieżka DG

załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu- RODO

załącznik nr 8 umowa uczestnictwa w projekcie – ścieżka S

załącznik nr 9 umowa uczestnictwa w projekcie – ścieżka DG

Harmonogramy zajęć:

czerwiec 2021

Harmonogram Doradztwo zawodowe i psychologiczne-czerwiec/lipiec 2021-aktualizacja

Harmonogram Doradztwo zawodowe i psychologiczne-czerwiec 2021

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu
Plac Wolności 20 (budynek WTN, lokal 31)
87-800 Włocławek
tel. 665 775 353
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest we wtorek i czwartek w godz. 9.00-16.00.         

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, informujemy, że BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.