Projekt „ Nowa Perspektywa- Nowa Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement. Kwota ogółem Projektu 1. 269. 215,40 zł (w tym: kwota dofinansowania 1.154. 986,00 zł , wkład własny 114 229,40 zł)

Aktualności

24.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów będą zamknięte do odwołania. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Informujemy, iż w zakładce Materiały do pobrania zamieszczone zostały aktualne załączniki dotyczące udzielenia  wsparcia pomostowego finansowego. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Informujemy, iż Zarząd CSiR pozytywnie przychylił się do wniosków naszych Beneficjentów dotyczących przedłużenia terminu rozliczenia dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Ostateczny termin złożenia rozliczeń to dzień 14.09.2018 do godz.14.00.

Zamieszczamy poniżej wzór tabeli – Szczegółowe zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości. Prosimy o rzetelne wypełnienie zestawienia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.

Tabela- rozliczanie_środków finansowych_WZÓR

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego powinny w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia opublikowania ostatecznej listy rankingowej dokonać czynności związanych z zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Warunkiem podpisania umowy o przyznanie bezzwrotnej dotacji jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności:
•potwierdzenie zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej (wydruk ze strony internetowej Centralnej ewidencji działalności gospodarczej),
•informacja o rachunku bankowym, na którym będą dokonywane przez Beneficjenta Pomocy płatności (nr konta, nazwa i adres banku),
Warunkiem wypłaty środków na rozwój przedsiębiorczości, jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy w terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania ostatecznej listy rankingowej zabezpieczenia w jednej z następujących form:
•poręczenie według prawa cywilnego,
•weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
•gwarancja bankowa,
•zastaw na prawach lub rzeczach,
•akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Planowany termin podpisywania umów na otrzymanie bezzwrotnej dotacji od 09.07.2018r. do 13.07.2018r (dokładny termin spotkania umawiany po wcześniejszej rozmowie telefonicznej).

Zgodnie z decyzją Beneficjenta z dnia 04.07.2018 r. zamieszczamy poniżej ostateczną listę rankingową.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – 05.07.2018-R

W związku z zakończeniem w dniu 04.07.2018 prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Nowa Praca”, poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową. O kolejności na liście rankingowej decyduje średnia z oceny 2 ekspertów KOW.”

WSTEPNA LISTA RANKINGOWA – 04.07.2018 -R

W dniu 02.07.2018r została przeprowadzona ocena formalna, złożonych przez 16 UP- ze ścieżki DG, wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Informujemy, że do dnia 29.06.2018r. wpłynęły wszystkie wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Ocena formalna złożonych wniosków zostanie przeprowadzona 02.07.2018r. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach 02.-04.07.2018r w Biurze Projektu, ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz

Informujemy, że do 03.04.2017r przyjmujemy wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu w godzinach 7.00-15.00 lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do biura projektu. Nie ma możliwości składania Wniosków wraz z załącznikami poprzez przesłanie e-mailem lub faksem.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu, ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie i jest realizowany w okresie 01 marzec 2018 r – 31 grudzień 2019 r

Cel projektu

Projekt ma wpływ na realizację celu szczegółowego dla Działania/ Poddziałania (skala projektu), ponieważ wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia i zwolnione w okresie do 6 m-cy przed dn. przystąpienia do projektu. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest poprawa ich sytuacji na rynku pracy. 60 os. weźmie udział w kompleksowym programie obejmującym dwie podstawowe ścieżki udziału: 1. prowadzącą do samozatrudnienia i przedsiębiorczości 2. prowadzącą do uzyskania nowego miejsca zatrudnienia. Uczestnicy zostaną przygotowani do prowadzenia własnej firmy, min. 16 otrzyma bezzwrotne wsparcie. finansowe, 20 osób zdobędzie lub utrzyma miejsce pracy. Uczestnicy zostaną przygotowani do aktywnego poszukiwania nowej pracy. 44 osoby zdobędą kwalifikacje i nabędą kompetencje w zawodach deficytowych/ branżach perspektywicznych dla woj. łódzkiego. 10 uczestników zdobędzie także i udokumentuje doświadczenie zawodowe w tych zawodach.

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt jest skierowany do 60 osób (32K i 28M) zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników zagrożonych zwolnieniem i przewidzianych do zwolnienia tj. os. fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódz. w rozumieniu przepisów KC., w przypadku innych podm. posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj.łódz. W P realizowane będą 2 ścieżki: śc.DG – prowadząca do utworzenia przez UP dział. gosp. oraz śc.S – zapewniająca UP szkol. zaw., studia podyplomowe, staże i pośr. pracy. UP ze śc.DG muszą dodatkowo spełniać min. 1 z nast. kryt: być os. z niepełnos.(ON), os.pow.50. r.ż., poniż. 30.r.ż. i/lub kobietą.Do śc.DG zrekrutowane zostanie 20 os., zaś do śc.S 40 os. Dodatkowo do śc.S dołączą osoby, które nie uzyskają bezzwrotnego wsparcia na założenie DG. GD: 1. Os. z wykształceniem max. podstawowym lub gimnazjalnym -14 os. (6K i 8M) 2. Wiek-os. w wieku 54+ (min. 30% ) -18 os (6K i 12M). 3. Płeć-32K, 28 M 4. Osoby z niepełnosprawnościami (ON)-2 os (1K i 1M) 5.  40 osób zagrożonych zwolnieniem, 10 osób przewidzianych do zwolnienia i 10 osób zwolnionych.

Działania realizowane w projekcie

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
• Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD- 4h x 60 UP
• Indywidualne poradnictwa psychologicznego- 4h x 60 UP
• Coaching  dla 20 UP. ze ścieżki DG- 6h/UP
• Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości dla 16 UP obejmującego szkolenie,    doradztwo biznesowe, wsparcie pomostowe doradcze, pomostowe wsparcie finansowe 2000,00 zł/m-c oraz dotację inwestycyjną w wysokości do 24000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• Kursy zawodowe dla 34 UP (zgodnie z IPD uczestnika projektu)
• Studia Podyplomowe dla 10 UP
• Praktyczne pośrednictwo pracy 6h x 44 UP
• Staż zawodowy dla 10 UP przez okres 6-mcy

Dodatkowo zapewniamy

• Stypendium za udział w szkoleniu -10 UP
• Stypendium stażowe – 10 UP
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia – 34 UP
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 03-06.2018 dla Ścieżki DG a dla Ścieżki S rekrutacja ciągła.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu

Materiały do pobrania

28.03.2018

Dokumenty rekrutacyjne ścieżka S i ścieżka DG (wchodzą w życie z dn. 28.03.2018):

regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-i-v-lodz

zalacznik-nr-1-form.-rekrut.–s.

zalacznik-nr-2-form.-rekrut.–dg

zalacznik-nr-3-osw.-uczestnika-projektu

zalacznik-nr-4-oswiad.-bezrobotnego

zalacznik-nr-4a-zaswiadczenie_z_pup-bezrobocie

zalacznik-nr-4b-oswiad.-os.-zagrozonej-zwolnieniem

zalacznik-nr-4c-oswiad.-os.-przewidzianej-do-zwolnienia

zalacznik-nr-5-karta-oceny-formalnej–form.-rekrut

zalacznik-nr-6-karta-oceny-meryt.-form.-rekrutac.—s.-s

zalacznik-nr-7-karta-oceny-meryt.-form.-rekrutac.—s.-dg

zalacznik-nr-8-umowa-uczestnictwa-w-projekcie—-s

zalacznik-nr-9-umowa-uczestnictwa-w-projekcie—dg

zalacznik-nr-10-karta-oceny-doradcy-zaw—sciezka-dg

zalacznik–zaswiadczenie-pracodawcy

28.03.2018

Dokumenty dotyczące przyznawania środków finansowych na DG (wchodzą w życie z dn. 28.03.2018) :

regulamin-przyznawania-sr.-finansowych-na-rozwoj-dg

zalacznik-1—wniosek-o-przyznanie-srodkow-na-rozwoj-dg

zalacznik-2—biznes-plan

zalacznik-3—harmonogram-rzeczowo-finansowy-inwestycji

zalacznik-4—oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis

zalacznik-5—regulamin-komisji-oceny-wnioskow-(kow)

zalacznik-8—oswiadczenie–o-niekaralnosci

zalacznik-9—oswiadczenie-o-przeznaczeniu-podatku-vat

zalacznik-10—oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-innej-pomocy

zalacznik–1-do-regulaminu-kow—-karta-oceny-formalnej

zalacznik–2-do-reg.-kow—karta-o.-meryt.

zalacznik-3-do-reg.-kow—wniosek

Dokumenty dotyczące rozliczania kosztów dojazdu

Ośw. zwrot kosztów dojazdu

oświadczenie_o srodki transportu publicznego

zaświadczenie przewoźnika

Dokumenty dotyczące rozliczania wsparcia finansowego pomostowego

zalacznik 7 – Zobowiązania, oświadczenia Beneficjenta pomocy a

Dokumenty dotyczące rozliczania wsparcia finansowego


Tabela- rozliczanie_środków finansowych_WZÓR

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Kozia 11/15
tel./fax: 046 830 02 47, 605 659 234
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00