Projekt „KWALIFIKACJE I PRACA MŁODYCH” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja

24.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów będą zamknięte do odwołania. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

16.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów w dniach 16.03.2020 – 25.03.2020 będą zamknięte. W/w terminie, w godz. 7.00 – 15.00 pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

09.03.2020

W związku z przeziębieniem zespołu projektowego informujemy, iż Biuro Projektu w dniach 10-13.03.2020 będzie nieczynne.

23.05.2019

Informujemy, iż Centrum oraz Partner w dalszym ciągu prowadzą nabór do projektu. Zapraszamy osoby zainteresowane o jak najszybsze złożenie dokumentów rekrutacyjnych ponieważ zostało już 8 ostatnich miejsc. Rekrutacja prowadzona będzie najpóźniej do 30 września 2019. Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej. Prosimy o zapoznanie się Regulaminem projektu

Aktualności

07.01.2019

Zapraszamy wszystkich potencjalnych uczestników projektu na bezpłatne kursy zawodowe. Obecnie trwa nabór na następujące kursy zawodowe:

• Asystent Księgowości i Kadr
• Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat.B
• Grafik komputerowy
• Operator koparko-ładowarki
• Kosmetyczka
• Kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia
• Pracownik administracyjno- biurowy
• Tłumacz języka migowego
• Barman I i II stopnia

08.11.2018

W dniu 08.11.2018 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonych formularzy rekrutacyjnych. Komisja oceniała 18 złożonych formularzy rekrutacyjnych, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną a tym samym 18 osób zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie.

22.10.2018

W dniu 22.10.2018 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonych formularzy rekrutacyjnych. Komisja oceniała 22 złożone formularze rekrutacyjne, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną a tym samym 22 osoby zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

08.10.2018

W dniu 08.10.2018 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonych formularzy rekrutacyjnych. Komisja oceniała 1 złożony formularz rekrutacyjny, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną a tym samym 1 osoba została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć z poradnictwa psychologicznego odbywających się w miesiącu październik 2018.

V -HARMONOGRAM PAŹDZIERNIK

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego i coachingu odbywających się w miesiącu wrzesień 2018.

V -HARMONOGRAM WRZESIEŃ

12.09.2018

W dniu 12.09.2018 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonych formularzy rekrutacyjnych. Komisja oceniała 12 złożonych formularzy rekrutacyjnych, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną a tym samym 12 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

06.08.2018

Zapraszamy do udziału w projekcie i skorzystania z Bezpłatnych kursów zawodowych m.in.:
1) Przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kat.B

2) Operator wózka widłowego I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane: z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz b) ze zmiennym wysięgiem – tzw. ładowarki teleskopowe
3) Profesjonalna obsługa klienta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania + kurs języka angielskiego oraz innych kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 8 powiatów województwa łódzkiego: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski, tomaszowski, łódzki wschodni, miasto Łódź, zgierski

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie 01.IV.2018 – 31.III.2020

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i zatrudnienia 90 osób należących do tzw. Młodzieży NEET w wieku do 29 r.ż. (54K, 36M) biernych zawodowo lub bezrobotnych zamieszkujących obszar powiatów: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski, tomaszowski, łódzki wschodni, miasto Łódź, zgierski poprzez nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, zdobycie i udokumentowanie doświadczenia zawodowego, skorzystanie z pośrednictwa zawodowego oraz rozwinięcie umiejętności ułatwiających poszukiwanie pracy i zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia do 31.03.2020r.

Do kogo skierowane jest wsparcie

Grupę docelową stanowi 90 osób, osoby bierne zawodowo (72 os.) i bezrobotne niezarejestrowane (18 os.), w wieku 18-29 lat (nie ukończyły 30 r.ż.), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących powiaty woj. łódzkiego objęte projektem (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na wskazanym obszarze w rozumieniu przepisów KC).
Osoby w ramach Grupy Docelowej będą spełniać poniższe warunki (kryteria dostępu):
– osoby młode do 29 r.ż.
– osoby zamieszkałe na terenie woj. Łódzkiego powiaty: łowicki, miasto Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski, rawski, łódzki wschodni, miasto Łódź, zgierski, kutnowski
– osoby NEET:
• Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo
• Osoby nie uczestniczące w kształceniu form. w trybie stacjonarnym
• Osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie do 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie minimum 54 kobiety oraz minimum 5 osób z niepełnosprawnością.

Działania realizowane w projekcie

  • Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestników- przygotowanie
  • Poradnictwo zawodowe- forma indywidualna,
  • Poradnictwo zawodowe- warsztaty kariery i umiejętności społecznych,
  • Kursy zawodowe,
  • Pośrednictwo Pracy,
  • Staż zawodowy.

UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE

• Stypendium za udział w szkoleniu
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Materiały do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa V Łódź

Załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny

załącznik nr 2 Oświad. os. bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

załącznik nr 3 Oświad. os. długotrwale bezrobotnej

załącznik nr 4 Oświad. os. biernej zawodowo

załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu RODO.doc.(1983327_1495343)

załącznik nr 6- umowa uczestnictwa

załącznik nr 7 karta oceny formalnej formularza_rekrutacyjnego

załącznik nr 8 Karta oceny meryt. form. rekrutac.

Oswiadczenie na wstęp

Ankieta po zakonczeniu projektu

Harmonogramy

październik- grudzień 2019

V -HARMONOGRAM Pośrednictwo pracy, coaching X-XII 2019

wrzesień 2019

V-Harmonogram- Perfekcyjny kons. ślubny

V -Harmonogram WKiUS

V -Harmonogram Pośrednictwo Pracy

maj-lipiec 2019

V-Harmonogram- Opiekun dziecięcy

V-Harmonogram- Prac. adm-biurowy

V -Harm. DZ i Coaching maj-czerwiec 2019

V -Harm.- Perfekcyjny konsultant ślubny

V -Harmonogram DZ i Coaching

luty-kwiecień 2019

V-Harmonogram- Tłumacz migowy

V -Harmonogram pracownik ochrony

V- Harmonogram- Mag. z obsługą wózków

V- Harmonogram Operator kop-ład.

V-Harmonogram Asystent księg. i kadr

V- Harmonogram kurs Magazynier

V- Harmonogram kurs Kosmetyczka Ozorków

V-Harmonogram kurs Pracownik adm-biurowy

V-Harmonogram kurs Kosmetyczka

V -Harm. DZ i Coaching luty 2019

styczeń 2019

V – Harmonogram kurs Przedstawiciel handlowy+prawo jazdy kat B

V -Harmonogram Poradnictwo Zawodowe-coaching styczeń 2019

rok 2018

V-Harmonogram kurs Pracownik adm-biurowy

V-Harmonogram Kurs CNC

V -HARMONOGRAM grudzień

V -HARMONOGRAM listopad

V -HARMONOGRAM październik

V -HARMONOGRAM wrzesień

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Kozia 11/15
(II piętro, pokój nr 1)
Tel. /fax.: 46 830 02 47
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00