Projekt „Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w partnerstwie przez Centrum Samorządności i Regionalizmu i Human Power sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Aktualności

Centrum w dalszym ciągu prowadzi nabór do projektu jednakże pozostało już tylko 7 dostępnych miejsc dla potencjalnych Uczestników Projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych. Rekrutacja prowadzona będzie najpóźniej do 15.04.2019. Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej. Prosimy o zapoznanie się Regulaminem projektu

 Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem dwa powiaty województwa kujawsko- pomorskiego i jest realizowany w okresie: 01.12.2017- 31.05.2019.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój karier zawodowych  80 UP z powiatów lipnowskiego i włocławskiego przez nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych, zdobycie i udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz wzrost motywacji do podjęcia pracy, a także uzyskanie miejsca pracy przez min. 40% z 80 os. do 31.05.2019.

Do kogo skierowane jest wsparcie

Grupę docelową stanowi 80 os. (45K, 35M) biernych zawodowo powyżej 29 lat (ukończone 30 lat i więcej w dniu przystąpienia do projektu), zamieszkujących  powiaty lipnowski i włocławski (bez m. Włocławek) oraz należące do min. jednej z następujących grup:
– kobiety (min. 45K)
– osoby powyżej 50 roku życia i więcej (9K i 10M)
– osoby o niskich kwalifikacjach (min. 24K i 17M)
– osoby z niepełnosprawnościami (min. 2K i 2M)

Działania realizowane w projekcie

• Diagnoza predyspozycji (4h spotkania dla każdego UP) czyli dogłębna identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym predyspozycji osobowościowych oraz rekomendowane kierunki rozwoju zawodowego.
• Poradnictwo zawodowe ( 6h spotkań dla każdego UP), którego celem  jest udzielenie wsparcia w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia/uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak i podwyższenie samooceny przez Uczestników Projektu.
• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ( 24 h na grupę 10-os.) podczas, których UP zdobędą wiedzę na temat rynku pracy, sposobów pozyskiwania zatrudnienia, budowania sieci kontaktów oraz rozwój umiejętności związanych ze sprawnym poruszaniem się po rynku pracy.
• Szkolenia zawodowe – będą odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom i potencjałowi UP w celu dostosowania kwalifikacji i kompetencji do potrzeb zidentyfikowanych  na lokalnym rynku pracy. Czas trwania szkoleń będzie dostosowany do realnych potrzeb uzyskania niezbędnych kwalifikacji bądź kompetencji.
• Pośrednictwo pracy  ( 6h dla każdego UP), którego celem  jest kompleksowe  i indywidualne pośrednictwo pracy w celu zdobycia pracy zgodnej z kwalifikacjami i kompetencjami UP lub zdobycia oferty stażu, by UP zdobył/uzupełnił doświadczenia zawodowe.
Pośrednik pracy będzie przede wszystkim pozyskiwał i przedstawiał konkretne ofert pracy , a także poszukiwał pracodawców  zainteresowanych przyjęciem UP na staż.
• Staże zawodowe zostaną zrealizowane dla 64 UP w następującym podziale:
– staże 6 miesięczne zorganizowane dla 24 osób
– staże 3 miesięczne zorganizowane dla 40 osób

Uczestnicy Projektu mają zapewnione

• Stypendium za udział w szkoleniu
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje i kwalifikacje

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.
Rekrutacja prowadzona będzie najpóźniej do 15.04.2019. Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.80 Uczestników Projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych do pobrania poniżej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

iii—regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-1

zalacznik-nr-1–formularz-rekrutacyjny

zalacznik-nr-2-osw.-os.-biernej-zawodowo

zalacznik-nr-3–osw.-uczestnika-projektu

zalacznik-nr-5–karta-oceny_formalnej

zalacznik-nr-6–karta-oceny-merytorycznej

KONTAKT

Adres Biura Projektu:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
Plac Wolności 20 (budynek WTN, lokal 22)
87-800 Włocławek
Tel: 601 758 584
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl