Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aktualności

W związku z otrzymaniem informacji od Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przeprowadzeniu w najbliższym czasie przez Obserwatorium Rynku Pracy badania ankietowego wśród osób, które otrzymały jednorazowe środki na założenie firmy w ramach PO KL pragniemy zachęcić Państwa jako uczestników projektu „50+ wreszcie na swoim!” do udziału w tym badaniu.  Udzielone przez Państwa informacje stanowić będą nieocenione źródło wiedzy oraz będą podstawą do większej efektywności wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Badanie przeprowadzone zostanie w formie ankiety elektronicznej, przesłanej do Państwa drogą mailową.
Liczymy na Państwa pomoc w tym ważnym badaniu.

Informacja odnośnie rozliczania podstawowego wsparcia pomostowego.

Szanowni Beneficjenci,
informujemy, iż postanowiliśmy zrezygnować z przesyłania przez Państwa szczegółowych rozliczeń podstawowego wsparcia pomostowego (zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach podstawowego wsparcia pomostowego). Wymagane będzie tylko przesłanie comiesięcznych potwierdzonych wpłat na składki do ZUS.
Pragniemy ponadto poinformować, że zgodnie z umową na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego zobowiązują się Państwo wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe na własną odpowiedzialność z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie.
W ramach Specjalistycznego Indywidualnego Wsparcia Doradczego, mają Państwo możliwość skorzystania z porad ekspertów biznesowych. W celu ustalenia daty oraz szczegółów powyższej formy wsparcia prosimy o kontakt z Biurem Projektu – ul. Sienkiewicza 29 Koło, lub telefonicznie 601 905 440.
Informujemy, że w najbliższym czasie (październik – listopad 2013) przeprowadzone zostaną  kontrole w miejscach prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczych w celu zbadania poprawności realizacji inwestycji. Po przeprowadzeniu powyższych kontroli nastąpią zatwierdzenia całościowych rozliczeń wydatków inwestycyjnych, oraz wypłaty płatności końcowych w formie refundacji poniesionych przez Państwa wydatków (20% kwoty dotacji).

Szanowni Państwo,

aby prawidłowo rozliczyć podstawowe wsparcie pomostowe należy uzupełnić zał. nr 30 ze strony internetowej zgodnie z zamieszczoną do niego instrukcją (zakładka pliki do pobrania). Ww. zestawienie należy wysłać do biura projektu w Kole. Zapraszamy Państwa do skorzystania z wsparcia doradców biznesowych,którzy mogą również pomóc Państwu w rozliczeniu otrzymanej   bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej jak również podstawowego wsparcia pomostowego.

Dokumenty źle wypełnione, bądź niekompletne nie będą rozliczane!!!

Aby prawidłowo rozliczyć bezzwrotną dotację należy uzupełnić zał. nr 17 i 22 ze strony internetowej, dołączyć kserokopie (opisane za zgodność z oryginałem, datą i podpisem) zakupu towarów, kserokopie umów cywilno- prawnych i inne równoważne dokumenty księgowe. Ww. zestawienie należy wysłać do siedziby CSiR w Łowiczu.
Dokumenty źle wypełnione, bądź niekompletne nie będą rozliczane!!!

Informacje na temat podstawowego wsparcia pomostowego:
– Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 10), który musi być
– wypełniony elektronicznie w języku polskim;
– wniosek przedłożony w 2 egzemplarzach – oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony…. do strony….”, własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę);
–  podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie
– oryginał i kopia wniosku zawierają wszystkie  wymagane załączniki.

Powyższe dokumenty należy złożyć do dnia 26.07.2013

Instrukcja wypełniania informacji o uzyskanej pomocy de minimis:
W zestawieniu należy ująć m.in. przyznaną bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w ramach projektu „50+ Wreszcie na swoim!”.
W przypadku  dotacji otrzymanej w ramach projektu należy wpisać:
1. Kolumna Organ udzielający pomocy: Centrum Samorządności i Regionalizmu ul. Kozia 11/15 99-400 Łowicz
2. Kolumna Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1598)
3. Kolumna Nr programu pomocowego, decyzji lub nr umowy:  numer umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji.
4. Kolumna Dzień udzielenia pomocy: dzień podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji
5. Kolumna wartość pomocy w [EURO]: równowartość udzielonej pomocy w EURO. Kwota ta znajduje się na wydanym zaświadczeniu o udzielonej pomocy de minimis, które dostali Państwo przy podpisaniu umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji
6. Kolumna wartość wliczana do de minimis: Powtórzona kwota – równowartość udzielonej pomocy w EURO. Kwota ta znajduje się na wydanym zaświadczeniu o udzielonej pomocy de minimis, które dostali Państwo przy podpisaniu umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji

W przypadku otrzymania pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat z innych źródeł niż w ramach dotacji należy wypełnić pozostałe wiersze tabeli analogicznie.

wniosek-o-przyznanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego

oswiadczenie-o-niekorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.

oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis

oswiadczenie-ze-pozostale-zalaczniki-nie-ulegly-zmianie

„W związku z podpisaniem umów na otrzymanie bezzwrotnej dotacji z uczestnikami projektu dnia 19.07.2013r. w Kole, w  Biurze  Projektu ul. Sienkiewicza 29 ( I piętro, pok. nr 4)  informujemy, iż wszyscy UP muszą się stawić osobiście wraz ze współmałżonkami, jeśli znajdują się we wspólności majątkowej oraz z poręczycielami i ich współmałżonkami, jeśli formą zabezpieczenia będzie poręczenie cywilne. W przypadku rozdzielności majątkowej należy dostarczyć odpowiedni dokument poświadczający ten fakt. Osoby będące stanu cywilnego „rozwiedziony/ a” lub „wdowiec/ wdowa” również powinny ten fakt udokumentować. W razie pytań proszę o kontakt 601 905 440”

opis-form-zabezpieczenia

oswiadczenie-uczestnika-projektu

oswiadczenie-wspolmalzonka-uczestnika-projektu

oswiadczenie-poreczyciela

oswiadczenie-wspolmalzonka-poreczyciela

umowa-poreczenia

zaswiadczenie-o-zarobkach

 

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach Projektu „50+ Wreszcie na swoim!” Działanie 6.2 PO KL zgodnie z decyzją Beneficjenta z dnia 11.07.2013 r. zamieszczamy ostateczną listę rankingową obejmującą:

•listę podstawową – osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego,
•listę rezerwową,

Zgodnie z Regulaminem projektu (§5 pkt.5) decyzja dotycząca odwołań jest wiążąca i ostateczna. Odwołania od ostatecznej decyzji nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu została poinformowana pisemnie o wynikach wszystkich rozpatrzonych odwołań.

ostateczna-lista-rankingowa

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego powinny dokonać czynności związanych z zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Warunkiem  podpisania umowy o przyznanie bezzwrotnej dotacji  jest dostarczenie następujących dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności:
1. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru
2.kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS / KRUS;
3.kopia nadania numeru REGON uczestnikowi projektu;
3.oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (zał. nr 27 ze strony internetowej projektu)
4.zabezpieczenie zwrotu przekazanego wsparcia finansowego ( tylko i wyłącznie w formie wymienionej w §4 pkt.32 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).
5.zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (załącznik nr 18)

Planowany termin podpisywania umów na otrzymanie bezzwrotnej dotacji 18-19.07.2013r.

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „50+ Wreszcie na swoim!” Działanie 6.2 PO KL poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową obejmującą wnioski rekomendowane i nierekomendowane do dofinansowania.
O kolejności na liście rankingowej decyduje średnia z oceny 2 ekspertów KOW.Osoby, których wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania mają możliwość odwołania się od decyzji Beneficjenta, zgodnie z Regulaminem Projektu – w zakresie kryteriów oceny merytorycznej.

wstepna-lista-rankingowa

 

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć Modułu I „Własny biznes bez tajemnic”

gr.-i-kolo—modul-i-harmonogram

gr.-ii-konin—modul-i-harmonogram

gr.-iii-turek—modul-i-harmonogram

gr.-iv-wrzesnia—modul-i-harmonogram

 

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową kandydatów na uczestników do projektu „50+ Wreszcie na swoim!” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do Projektu w ramach listy podstawowej zostały zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w dwóch etapach rekrutacji, tj. ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych oraz w rozmowie kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym i psychologiem.
Przypominamy, że warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej wraz z załącznikami, w tym Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Umowy te będą podpisywane podczas Modułu I wsparcia szkoleniowo doradczego „Własny biznes bez tajemnic”. Harmonogram zajęć Modułu I zostanie opublikowany na stronie do dnia 16.04.2013 r.

koncowa-lista-rankingowa—projektu-50+-wreszcie-na-swoim!

 

W związku z  pozyskaniem odpowiedniej liczby osób, w dniu 02.04.2013r. rekrutacja do projektu została zamknięta.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową nr 2, dotycząca rozpatrzenia formularzy rekrutacyjnych złożonych od 28.02.2013r. do 02.04.2013r. przez powołaną Komisję Rekrutacyjną, która odbyła się w dniu  03.04.2013r.Osoby znajdujące się na liście rankingowej zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji tj. indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Spotkania te odbędą się na początku kwietnia 2013r.”

lista-rankingowa-nr-2–projektu-_’50+-wreszcie-na-swoim!_’

 

W związku z nie pozyskaniem do dnia 28.02.2013 odpowiedniej liczby osób, rekrutacja do projektu nadal jest otwarta. Planowana data zakończenia rekrutacji 02.04.2013.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową nr 1, dotycząca rozpatrzenia formularzy rekrutacyjnych złożonych od 29.11.2012r. do 15.02.2013r. przez powołaną Komisję Rekrutacyjną, która odbyła się w dniach 26 – 28.02.2013r.”.
Osoby znajdujące się na liście rankingowej zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji tj. indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Spotkania te odbędą się w miesiącu marcu 2013r.

lista-rankingowa-nr-1–projektu-_’50+-wreszcie-na-swoim!_’

 

O projekcie

Projekt pt. ,,50+ Wreszcie na swoim!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w ramach Priorytetu VI- ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiaty: kolski, gnieźnieński, średzki, jarociński, wrzesiński, słupecki, pleszewski, koniński, m. Konin, turecki.

 

Cel projektu

Celem głównym  projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej przez 40 osób, (w tym 22 kobiety), bezrobotnych powyżej 50 roku życia, zamieszkałych w powiatach gnieźnieńskim, średzkim, jarocińskim, wrzesińskim, słupeckim, pleszewskim, kolskim, tureckim, konińskim i m. Konin, poprzez udzielenie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w okresie X 2012r. – VII 2014r.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

1.Ze względu na założenia projektowe do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:
a)są osobami zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne;
b)zamieszkują na terenie jednego z poniższych powiatów województwa wielkopolskiego: kolskiego, gnieźnieńskiego, średzkiego, jarocińskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, pleszewskiego, konińskiego, m. Konin, tureckiego;
c)są osobami w wieku 50-64 lata;
d)są osobami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
2.Ze względu na założenia projektowe ostateczną grupę osób zakwalifikowanych do projektu stanowić będzie 40 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata (w tym:
a)22 kobiety i 18 mężczyzn;
b)minimum 20 osób długotrwale bezrobotnych;
c)minimum 35 osób z wykształceniem średnim;
d)minimum 22 osoby z terenów wiejskich.

W ciągu roku poprzedzającego przystąpienie do projektu osoby te nie prowadziły działalności gospodarczej (tj. nie posiadały wpisu do rejestru w EDG, KRS, CEiloDG i nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów) oraz w przypadku otrzymania dotacji inwestycyjnej uruchomią i będą prowadzić przez co najmniej rok pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Działania realizowane w projekcie

I.Wsparcie szkoleniowo – doradcze „Własny biznes bez tajemnic” (40 osób x 92 godziny)
Moduł I – diagnoza potrzeb szkolenia, przygotowanie IPD (Indywidualnych Planów Działań) dla BO przez doradcę zawodowego w ramach indywidualnych spotkań – 1h/BO
Moduł II – szkolenia związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Moduł prowadzony będzie w grupach średnio 10 os. z zakresu:
– Podstawy przedsiębiorczości (6h)
– Lokalny rynek – diagnoza, zagrożenia i analiza (6h)
– Zakładanie działalności gospodarczej i formalne aspekty jej prowadzenia (m.in. rejestracja w UG, ZUS, US) (18h)
– Sporządzanie biznesplanów i przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji (30h)
– Marketing i kształtowanie wizerunku firmy (6h)
– Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej (6h)
– Zarządzanie firmą równych szans (6h)
Moduł III –  Coaching – indywidualne spotkania BO z coach´em mające na celu wzmocnienie motywacji, dodatkowych aktywizacji i wsparcia BO (maksymalnie 3h/BO)
Moduł IV – Mentoring – warsztaty grupowe prowadzone przez przedsiębiorców starszych stażem i doświadczeniem, mające na celu wprowadzenie przyszłych przedsiębiorców w praktyczne aspekty funkcjonowania rynku (6h)
Moduł V – Doradztwo  przy pisaniu biznes planów i wniosków o przyznanie dotacji – indywidualne konsultacje (maksymalnie 4h/BO – dopasowane do potrzeb BO).

– Wsparcie szkoleniowe będzie odbywało się średnio 2 razy w tygodniu po 6h dziennie na terenie powiatów objętych projektem ( w zależności utworzenia grupy),
– Obowiązkowe jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć szkolenia
– BO otrzymają: materiały szkoleniowe, catering na zajęciach grupowych, zwrot kosztów podróży, certyfikaty ukończenia formy wsparcia.
– Dopuszcza się zwolnienie uczestnika projektu z obowiązku udziału w szkoleniach w przypadku, gdy osoba ta została objęta analogicznym wsparciem w ramach innego projektu (ale nie uzyskała wsparcia finansowego) oraz uzyskała stosowne zaświadczenie potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
II.Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej (jednorazowa dotacja inwestycyjna)
Bezzwrotna dotacja dla 30 BO na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 40.000 PLN/1BO (VII 2013 –VII 2014)
Etapy pozyskiwania dotacji:
– Ukończenie bloku szkoleniowo – doradczego, min. 80% frekwencji
– Złożenie odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami.

III.Podstawowe wsparcie pomostowe:
Wsparcie pomostowe udzielane będzie 30 BO (w tym 17 kobiet), którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie w comiesięcznych transzach w wysokości nie większej niż 1 500 zł/BO przez 6 miesięcy zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie, w celu zapewnienia płynności finansowej nowej działalności gospodarczej i pokrycia obligatoryjnych opłat.
IV.Specjalistyczne indywidualne wsparcie doradcze (30os. x maksymalnie 6h)
Indywidualne specjalistyczne doradztwo świadczone dla 30 BO (którzy otrzymali dotację)  prowadzone przez ekspertów, z zakresu porad prawnych, księgowych, marketingu, zewnętrznego wsparcia firm.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności i kompleksową wiedzę dotyczącą otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-przestaniesz być osobą bezrobotną
– zostaniesz swoim własnym szefem
-nawiążesz nowe przyjaźnie.

 

Materiały do pobrania

regulamin-rekrutacji–uczesnictwa–50+-wreszcie-na-swoim!

zalacznik-nr-1–formularz-rekrutacyjny

zalacznik-nr-2–oswiadczenie-uczestnika-projektu

zalacznik-nr-3–deklarcaja-uczesnictwa-w-projekcie

zalacznik-nr-4–oswiadczenie-o-nieprowadzeniu-dg

zalacznik-nr-5—oswiadczenie-o-niekaralnosci

zalacznik-nr-6—oswiadczenie-stosunek-pracy

zalacznik-nr-7—oswiadczenie-pomoc-de-minimis

karta-oceny-formalnej–dokumentacji-rekrytacyjnej

karta-oceny-merytorycznej-dokumentacji-rekrytacyjnej

regulamin-przyznawania-srodkow—50+-wreszcie-na-swoim!

instrukcja—wsparcie-pomostowe

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
Oddział w Kole
ul. Sienkiewicza 29 (I piętro, pok. nr 4)
62-600 Koło
tel. 601 905 440
www.50pluswreszcienaswoim.pl
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00