Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie  8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aktualności

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnik projektu po otrzymaniu ostatecznej informacji o wynikach oceny i wysokości przyznanych środków na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia opublikowania ostatecznej listy rankingowej.
Zasady i warunki wypłaty świadczeń określa §9 niniejszego regulaminu.
1.Beneficjent (Projektodawca) z Uczestnikami projektu, wskazanymi na ostatecznej liście rankingowej, podpisuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia opublikowania ostatecznej listy rankingowej:
a.Umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
b.Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego,
c.Umowy o udzielenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
2.Warunkiem podpisania umów wskazanych w pkt. 1 jest złożenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia opublikowania ostatecznej listy rankingowej następujących dokumentów:
– potwierdzenie zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej (wydruk ze strony internetowej Centralnej ewidencji działalności gospodarczej),
– zaktualizowany biznes plan, jeśli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ modyfikacji – 2 szt.,
– zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy, jeśli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ modyfikacji – 2 szt.,
– oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego jest udzielona pomoc de minimis, (załącznik nr 15 do niniejszego Regulaminu),
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu),
– zobowiązania / oświadczenia  Beneficjenta pomocy (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu).
– oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 punkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu)
3.Wszystkie składane dokumenty należy czytelnie podpisać w wyznaczonym miejscu oraz parafować na wszystkich pozostałych stronach.
4.Kopie załączonych do Wniosku dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez podpisanie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem” oraz własnoręcznym podpisem lub poprzez opatrzenie pierwszej strony kopii dokumentu klauzulą „Za zgodność z oryginałem strony od … do …” oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu, a każdą pozostałą stronę kopii dokumentu należy parafować.
5.Nie złożenie przez Uczestnika projektu wymaganych dokumentów w określonym przez Beneficjenta terminie oznacza rezygnację Uczestnika z ubiegania się o wsparcie finansowe. Skutkiem nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2, w terminie określonym przez Beneficjenta (Projektodawcę) lub nie zarejestrowanie działalności gospodarczej w wyznaczonym terminie jest wykluczenie Uczestnika projektu z listy rankingowej.
6.Środki na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są Beneficjentowi pomocy jednorazowo, w wysokości 100% uzyskanego dofinansowania, po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniesieniu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu na rachunek bankowy Beneficjenta pomocy wskazany w Umowie.
7.Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe wypłacane jest w miesięcznych transzach na podstawie Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Przed wypłatą pierwszej transzy Beneficjent pomocy powinien udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
8.W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu środków na rozwój przedsiębiorczości lub transz wsparcia pomostowego przez Beneficjenta (Projektodawcę), Beneficjent (Projektodawca) zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Beneficjenta pomocy drogą mailową oraz telefoniczną o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.
9.W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta (Projektodawcy), Beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność.
10.Uczestnikowi projektu, któremu udzielono wsparcia finansowego, Beneficjent (Projektodawca) wydaje  zaświadczenie o pomocy de minimis.

O terminie podpisania umów, każdy uczestnik projektu zostanie indywidualnie poinformowany.

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach Projektu „Nawigator na Nową Pracę”  zgodnie z decyzją Beneficjenta z dnia 29.07.2014 r. zamieszczamy ostateczną listę rankingową obejmującą:

•listę podstawową – osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego,
•listę rezerwową,

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości (§7 pkt.15) Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną,  od której nie przysługuje odwołanie.

ostateczna-lista-rankingowa

Informujemy, że z powodu wpłynięcia wniosku o ponowną weryfikację decyzji o nieprzyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości w dniu 29.07.2014r. o godz. 15.00 w siedzibie Centrum Samorządności i Regionalizmu ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków.

 

W związku z zakończeniem w dniu 16.07.2014r. prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu ,,Nawigator na Nową Pracę”, poniżej przedstawiamy wstępna listę rankingową . O kolejności na liście rankingowej decyduje średnia z oceny 2 ekspertów KOW.

wstepna-lista-rankingowa

Informujemy, że do dnia 08.07.2014r. wpłynęło 7 wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  odbędzie się w dniu  16.07.2014 w  biurze projektu ,,Nawigator na Nową Pracę”, ul. Barlickiego 10,  99-300 Kutno

Informujemy, że od 24.06.2014 rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski przyjmowane będą przez okres 10 dni roboczych tj. do 08.07.2014r.
Uczestnicy projektu zainteresowani otrzymaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego, po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego składają:
Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami:
– Kopia zaświadczenia o ukończeniu bloku doradczo-szkoleniowego,
– Biznes plan, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
– Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji – załącznik nr 3,
– Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 4,
– Kopia zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, (jeżeli dotyczy)
– Oświadczenie o przeznaczeniu ewentualnego podatku VAT – załącznik nr 13
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – stanowiący załącznik nr 5.
Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami oraz Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy przygotować na wzorach udostępnionych przez Beneficjenta. Dokumenty należy wypełnić elektronicznie, w formie pisemnej w dwóch papierowych, jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden oryginał, a drugi kopia. Dopuszcza się złożenie 2 oryginalnych egzemplarzy.
Wszystkie składane dokumenty należy czytelnie podpisać w wyznaczonym miejscu oraz parafować na wszystkich pozostałych stronach.
Kopie załączonych do Wniosku dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez podpisanie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem” oraz własnoręcznym podpisem lub poprzez opatrzenie pierwszej strony kopii dokumentu klauzulą „Za zgodność z oryginałem strony od … do …” oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu, a każdą pozostałą stronę kopii dokumentu należy parafować.
Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, zmiana szerokości marginesów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
Należy wypełnić wszystkie wymagane pola w składanych Wnioskach oraz załącznikach. Jeśli jakieś pole nie dotyczy Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”, a w tabelach finansowych „0”.
Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, Biznes plan oraz Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy nagrać na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) i dołączyć do oryginału dokumentów. Płytę CD/DVD należy opisać z podaniem następujących danych: imię i nazwisko Uczestnika projektu,
Każdy egzemplarz Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości musi mieć ponumerowane strony (oryginał i kopia) oraz musi być wraz z załącznikami trwale spięty w odrębny, kompletny dokument (np. 2 skoroszyty).
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu w godzinach 14.00 – 20.00 lub przesłać pocztą (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do biura projektu). Nie ma możliwości składania Wniosków wraz z załącznikami poprzez przesłanie e-mailem lub faksem.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 20:00 ostatniego dnia naboru nie są przyjmowane, nie są brane pod uwagę i nie są zwracane.
Wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu, ul. Barlickiego 10, 99-300 Kutno, oraz na stronie internetowej www.wojsko-lodzkie.pl. i www.csir.org.pl.

Prawo złożenia odwołania przysługuje uczestnikom, których wnioski nie otrzymały rekomendacji do objęcia wsparciem finansowym lub przyznane dofinansowanie zostało obniżone Uczestnicy projektu mogą złożyć osobiście w biurze projektu pisemny Wniosek o ponowną weryfikację decyzji o nieprzyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnienia oceny.
Każdy Wniosek o ponowną weryfikację decyzji o przyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości złożony zgodnie z wytycznymi pkt. 2, po rozpatrzeniu jego zasadności, skutkuje ponowną oceną przez członków KOW.
Powtórnej oceny dokonają niezależni, inni członkowie KOW, którzy wcześniej nie dokonywali oceny.
Rozpatrzenie Wniosków o ponowną weryfikację decyzji o nieprzyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości następuje do 5 dni roboczych od momentu złożenia Wniosku.
Członkowie KOW zapoznają się z argumentami zawartymi we Wniosku o ponowną weryfikację decyzji o nieprzyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości i dokonują ponownej oceny.
Ostateczną ocenę stanowi ocena dokonana przez członków KOW, uzyskana w trakcie procedury rozpatrzenia Wniosków o ponowną weryfikację decyzji o nieprzyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy, że 13.06.2014r. rozpoczynamy szkolenie  „Mój własny biznes” dla uczestników  zakwalifikowanych do II edycji wsparcia z zakresu przedsiębiorczości. Szkolenie będzie się odbywać w Kutnie przy ulicy Barlickiego 10 w dniach 13-17.06.2014.Poniżej zamieszczamy program i harmonogram szkolenia.

program-i-harmonogram-szkolenia–moj-wlasny-biznes

Informujemy, że w dniach 06 – 07.06.2014r. w Kutnie odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z doradcą biznesowym na drugą edycję wsparcia z zakresu przedsiębiorczości (ścieżka nr 2). Doradca biznesowy oceniał kandydata na podstawie przeprowadzonego testu oraz rozmowy  przyznając punkty za następujące kryteria:
– predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej – maksymalnie 10 punktów;
– motywacje i umiejętności potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej – maksymalnie 10 punktów.
Przyznawana za tą część ocena punktowa została doliczona do liczby punktów otrzymanych w wyniku oceny merytorycznej, a ich suma stanowi końcową ocenę merytoryczną otrzymaną w wyniku rekrutacji. Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych na drugą edycję wsparcia z zakresu przedsiębiorczości.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II edycji wsparcia z zakresu przedsiębiorczości.docx

Informujemy, że w dniach 06 – 07.06.2014r. w Kutnie przy ul. Barlickiego 10 odbędzie się  kolejny etap rekrutacji na drugą edycję wsparcia z zakresu przedsiębiorczości (ścieżka nr 2) tj. rozmowy kwalifikacyjne z doradcą biznesowym.

Terminy rozmów dla poszczególnych osób:

06.06.2014r
1. Jerzy Pawłowski
2. Tomasz Kita

07.06.2014
1.Marcin Kosylak
2.Mariusz Domagała
3.Jarosław Trzciński
4.Dominik Smużyński
5. Jacek Pełka
6.Adam Ostalak
7.Wiktor Kuta

Informujemy, że w dniu 28.05.2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych na drugą edycję wsparcia z zakresu przedsiębiorczości (ścieżka nr 2) i skierowała 9 osób do kolejnego etapu rekrutacji tj. na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą biznesowym. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Ponadto informacja o terminie rozmów dla poszczególnych osób zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu.

lista-osob-skierowanych-na-rozmowy-z-doradca-biznesowym

Informujemy, że w dniu 22.05.2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego

lista-osob-zakwalifikowanych-do-uzyskania-pwp-

Informujemy, że w dniu 19.05.2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny formalnej 9 formularzy zgłoszeniowych na drugą edycję wsparcia z zakresu przedsiębiorczości (ścieżka nr 2).Pod względem formalnym przeszło pozytywnie 9 formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, że na drugą edycję wsparcia z zakresu przedsiębiorczości (ścieżka nr 2) do dnia 16.05.2014r. wpłynęło 9 formularzy zgłoszeniowych.

W związku z otrzymaniem zgody Instytucji Pośredniczącej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zwiększenie liczby dotacji na działalność gospodarczą dla uczestników projektu ,, Nawigator na Nową Pracę” otwieramy nabór do drugiej edycji wsparcia z zakresu przedsiębiorczości. W ramach powyższego wsparcia 10 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem szkoleniowo- doradczym  „Mój własny biznes”. Osoby, które pozytywnie zaliczą szkolenie oraz złożą wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ubiegać się będą o 6 dotacji na działalność gospodarczą  o wartości do 40 000zł / osobę oraz podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie 1 500 zł przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.
Zainteresowanych prosimy o złożenie formularza załączonego do niniejszej informacji w terminie do 16.05.2014r. Zgłoszenia osób zainteresowanych będą przyjmowane osobiście w Biurze Projektu pod adresem Kutno. ul. Barlickiego 10 w godzinach pracy biura tj: od 12.00 do 20.00  lub drogą pocztową poprzez złożenie formularza w wersji papierowej na ww. adres.
Formularze, które wpłyną po terminie 16.05.2014r. lub zostaną przesłane faxem lub pocztą elektroniczną nie będą podlegały rozpatrzeniu.

formularz—-sciezka-nr-2—druga-edycja

Informujmy, iż w dniu 08.05.2014r. rozpoczynamy nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.
Wnioski będą przyjmowane przez okres 10 dni roboczych tj. do dnia 22.05.2014r.
Beneficjenci pomocy zainteresowani otrzymaniem przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego  składają następujące dokumenty:

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, stanowiący załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:
-Oświadczenia/zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem w/w Wniosku),
-Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)
-Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik  nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu w godzinach 14.00 – 20.00 lub przesłać pocztą (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do biura projektu). Nie ma możliwości składania Wniosków wraz z załącznikami poprzez przesłanie e-mailem lub faksem.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 20:00 ostatniego dnia naboru nie będą rozpatrywane.
Wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu, ul. Barlickiego 10,  99-300 Kutno, oraz na stronie internetowej www.wojsko-lodzkie.pl. i www.csir.org.pl.

Przedstawiamy harmonogram WARSZTATÓW AKTYWNEGO POSZUKIWANIW PRACY rozpoczynających się w kwietniu 2014  w Tomaszowie Maz. dla Uczestników Projektu „Nawigator na Nową Pracę”

program-i-harmonogram-wapp-6

Informujemy, że Doradztwo na etapie prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczynamy 28.02.2014r.
Doradca biznesowy będzie pełnił dyżur w PRO-EUROPA Tomaszowie Maz. ul. Szeroka 7/11 lok.17 w godz. 16.00 – 21.00

Informujemy, że Kurs zawodowy Gospodarka Elektroniczna w Logistyce rozpocznie się 28.02.2014r. w Centrum Kształcenia w Kutnie. Poniżej zamieszczamy harmonogram kursu.

harmonogram-kursu-gospodarka-elektroniczna-w-logistyce

Poniżej zamieszczamy harmonogram WARSZTATÓW AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY rozpoczynających się 24.02.2014  w Sieradzu.

program-i-harmonogram-wapp-5

Poniżej zamieszczamy harmonogram WARSZTATÓW AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY rozpoczynających się w styczniu 2014  w Tomaszowie Mazowieckim.

program-i-harmonogram-wapp-4

Poniżej zamieszczamy harmonogramy kursów zawodowych: Tomaszów Mazowiecki- Kierowca ciągnika siodłowego plus kwalifikacja wstępna przyspieszona, Piotrków Trybunalski-Kierowca autobusu plus kwalifikacja wstępna przyspieszona rozpoczynających się w styczniu 2014

Harmonogramy- Kursy zawodowe-styczeń 2014.rar

 

Poniżej zamieszczamy harmonogram WARSZTATÓW AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY rozpoczynających się w styczniu 2014 w Łęczycy

program-i-harmonogram-wapp-3

 

W związku z tym, iż Komisja Oceny Wniosków na posiedzeniu w dniu 14.12.2013 oceniła pozytywnie i rekomendowała do dofinansowania wszystkie złożone wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nawigator na Nową Pracę”, poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową.

ostateczna-lista-rankingowa

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego powinny w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokonać czynności związanych z zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Warunkiem podpisania umowy o przyznanie bezzwrotnej dotacji jest dostarczenie następujących dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności:
•    potwierdzenie zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej (wydruk ze strony internetowej Centralnej ewidencji działalności gospodarczej),
•    zaktualizowany biznes plan, jeśli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ modyfikacji – 2 szt.,
•    zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy, jeśli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ modyfikacji – 2 szt.,
•    oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego jest udzielona pomoc de minimis, (załącznik nr 15 do niniejszego Regulaminu),
•    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu),
•    zobowiązania / oświadczenia Beneficjenta pomocy (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu).
•    oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 punkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu)
Warunkiem wypłaty środków na rozwój przedsiębiorczości, jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zabezpieczenia w jednej z następujących form:
•    poręczenie,
•    weksel własny,
•    weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
•    gwarancja bankowa,
•    zastaw na prawach lub rzeczach,
•    blokada rachunku bankowego,
•    akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Planowany termin podpisywania umów na otrzymanie bezzwrotnej dotacji 23.12.2013r.

„W związku z zakończeniem w dniu 14.12.2013 prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Nawigator na Nową Pracę”, poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową oraz listę osób zakwalifikowanych do uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego. O kolejności na liście rankingowej decyduje średnia z oceny 2 ekspertów KOW.”

wstepna-lista-rankingowa

Lista-osób-zakwalifikowanych-do-uzyskania-podstawowego-wsparcia-pomostowego.pdf

Informujemy, że do dnia 06.12.2013r. wpłynęły wszystkie wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  odbędzie się w dniu  14.12.2013 w siedzibie Centrum Samorządności i Regionalizmu, ul. Kozia 11/15,  99-400 Łowicz

Informujmy, że od 28.11.2013 rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski będą przyjmowane przez okres 10 dni roboczych. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu w godzinach 14.00 – 20.00 lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do biura projektu. Nie ma możliwości składania Wniosków wraz z załącznikami poprzez przesłanie e-mailem lub faksem.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 20:00 ostatniego dnia naboru nie są przyjmowane, nie są brane pod uwagę i nie są zwracane.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.Wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu, ul. Barlickiego 10, 99-300 Kutno, na stronie www.wojsko-lodzkie.pl

Poniżej zamieszczamy harmonogramy WARSZTATÓW AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY rozpoczynających się w listopadzie 2013  w Tomaszowie Maz. i Kutnie

program-i-harmonogram-wapp-1

program-i-harmonogram-wapp-2

 

Poniżej zamieszczamy harmonogramy kursów zawodowych (ścieżka nr. 1): Kierowca ciągnika siodłowego plus kwalifikacja wstępna przyspieszona, Kierowca autobusu plus kwalifikacja wstępna przyspieszona rozpoczynających się w listopadzie i grudniu 2013 dla Uczestników Projektu „Nawigator na Nową Pracę”

Kursy zawodowe .Nawigator na Nową Pracę.rar

Terminy szkolenia (ścieżka nr. 2) „Mój własny biznes”
19.10.2013
20.10.2013
25.10.2013
26.10.2013
27.10.2013
Szkolenie odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych
PRO EUROPA
Ul. Szeroka 7/11 A lok. 17 Tomaszów Mazowiecki
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy skorzystają z usług doradcy biznesowego, który będzie pełnił dyżury w Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA Ul. Szeroka 7/11 A lok. 17 Tomaszów Mazowiecki w dniach: 28, 29, 30. 10.2013 od godz. 16.00 do 20.00 i 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19.11.2013 od godz. 16.00 do 20.00.
Z pomocy doradcy biznesowego uczestnicy mogą skorzystać również telefonicznie i mailowo.

Informujemy, że 27.09.2013r. odbyło się posiedzenie komisji oceny merytorycznej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 32 osoby dla ścieżki nr.1 .

lista-osob-zakwalifikowanych-do-projektu1

 

Informujemy, że 27.09.2013r. jest planowane posiedzenie komisji oceny merytorycznej .
W dniu 25.09.2013r. zakończyliśmy II etap rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym)
30.08.2013r. odbyła się komisja oceny formalnej, która sprawdziła formularze pod względem formalnym. Pozytywnie ocenę formalną przeszło 35 osób i zostały skierowane do drugiego etapu rekrutacji, czyli rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym.

lista-osob-skierowanych-na-rozmowy-kwalifikacyjne-z-doradca-zawodowym1.docx

Informujemy, że do dnia 30.08.2013r. wpłynęło 39 formularzy na ścieżkę nr.1 .Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych odbędzie się 30.08.2013r.

* W dniu 08.08.2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny merytorycznej formularzy dla ścieżki nr.2 po rozmowie z doradcą biznesowym. Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu.

lista-osob-zakwalifikowanych-do-projektu-sciezka-nr-2

 

* Informujemy, że 08.08.2013r. jest  planowane posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która przeprowadzi ocenę merytoryczną formularzy dla ścieżki nr.2

* Informujemy że 26.07.2013r. odbyło się posiedzenie komisji oceny merytorycznej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 44 osoby dla ścieżki nr.1 i 5 osób dla ścieżki nr.2 skierowała na rozmowy z doradcą biznesowym.

lista-osob-zakwalifikowanych-do-projektu

lista-osob-skierowanych-na-rozmowy-z-doradca-biznesowym

 

* Informujemy że 26.07.2013r. jest planowane posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która przeprowadzi ocenę merytoryczną dla formularzy, które wpłynęły do 30.06.2013r.

* W dniu 24.07.2013r. zakończyliśmy II etap rekrutacji ( rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym).

*01.07.2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny formalnej formularzy. Wszystkie formularze zgłoszeniowe złożone do 30.06.2013r. przeszły pozytywnie ocenę formalną i osoby te zostały skierowane do drugiego etapu rekrutacji, czyli rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym.

lista osob skierowanych na rozmowy kwalifikacyjne z doradca zawodowym.docx

 

* Informujemy że do dnia 30.06.2013r. wpłynęło 44 formularze na ścieżkę nr.1 i 5 na ścieżkę nr.2. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych odbędzie się 01.07.2013r.

 

O projekcie

Projekt pt. „Nawigator na Nową Pracę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie w ramach Priorytetu VIII- Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie i jest realizowany w okresie 01.II.2013-30.XI.2014.. Głównym celem projektu jest zminimalizowanie negatywnych skutków towarzyszących procesom zwolnień w JW/IW poprzez zwiększenie zatrudnialności i adaptacyjności na łódzkim rynku pracy 80 pracowników cywilnych i żołnierzy zawodowych (min.25K) w wyniku podniesienia i dostosowania ich kwalifikacji do potrzeb regionalnego rynku pracy w okresie II 2013-XI 2014.
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie pracowników cywilnych jednostek, instytucji wojskowych oraz żołnierzy zawodowych zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych, zamieszkałych i pracujących na terenie województwa łódzkiego.

Uczestnicy

Ze względu na specyfikę działań w ramach projektu, do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie pracowników cywilnych jednostek/instytucji wojskowych oraz żołnierzy zawodowych zamieszkałych w woj. łódzkim, zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych.
Ponadto UP musi spełniać następujące kryteria:
•jest osobą dorosłą (powyżej 18 roku życia),
•wykonuje pracę na podstawie: umowy o pracę, powołania do zawodowej służby wojskowej, wyboru, mianowania
•jest zdecydowany na zmianę zawodu, przekwalifikowanie, nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji, podjęcie działalności gospodarczej
•jest osobą przewidzianą do zwolnienia z pracy
•jest mieszkańcem (wg KC) woj. łódzkiego.

Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie
•minimum 25 kobiet,
•minimum 50 osób z wykształceniem co najwyżej średnim

Formy wsparcia

W ramach projektu wszyscy Uczestnicy (80 os.) zostaną objęci następującym wsparciem:
1.Indywidualne poradnictwo zawodowe (3 godz. dla każdego UP) w celu diagnozy kwalifikacji, zbadania predyspozycji zawodowych, doradztwo w wyborze nowego zawodu i miejsca zatrudnienia, informację zawodową na temat sytuacji na RP i skierowanie na adekwatne do potrzeb szkolenie w ramach projektu, sporządzenie IPD.
2.Indywidualne poradnictwo psychologiczne (3 godz. dla każdego UP) w celu likwidacji barier mentalnych i budowy pozytywnej postawy u UP.
3.Kursy zawodowe dla 80 osób (min. 25 kobiet)  zgodnie z preferencjami określonymi w IPD przez BO i Doradcę zawodowego. UP będą mieli do wyboru jeden z poniżej wymienionych kursów zaw. dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy:
•SPECJALISTA DO SPRAW KADR  PŁAC
•KIEROWCA AUTOBUSU, prawo jazdy kat. D +kwalifikacja wstępna
•KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO,  prawo jazdy: C/C+E+ kwalifikacja wstępna z egzaminami państwowymi
•OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – typy klasy III z egz. państw.
•SPECJALISTA ADMINISTRACYJNO-BIUROWY + JĘZYK ANGIELSKI
•MECHANIK SAMOCHODOWY
4.Staże (10 os.), Praktyki zawodowe (10 os.), Zatrudnienie subsydiowane (5 os.) będą kierowane osoby, które zgłoszą chęć udziału w tego typu formach wsparcia.
5.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (7 grup x ok. 10os x 4 dni x 6 godz.) – UP nauczą sie przygotowywać dokumenty aplikacyjne, prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia na wzrost poziomu samooceny i aktywności.
6.Praktyczne pośrednictwo pracy. Każdy UP otrzyma od pośredników pracy min. 2 oferty pracy.
7.Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości dla 8 osób obejmuje szkolenie, doradztwo i dotacje dla 5 osób w wysokości do 40 000 zł./1os. na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewnione:
•Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
•Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
•Materiały szkoleniowe
•Certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające ukończenie form wsparcia

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych
Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w okresie:
– ścieżka nr 1 – rekrutacja  od 09.04.2013 r. do 31.08.2013 r. w 3 okresach:
– I okres od 09.04.2013 r. do 30.04.2013 r.
– II okres od 01.05.2013 r. do 30.06.2013 r.
– III okres od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r.
Lider Projektu, zastrzega możliwość wstrzymania rekrutacji po jednym z powyższych okresów w przypadku pozyskania założonej grupy docelowej;

– ścieżka nr 2 – rekrutacja w okresie od 09.04.2013 r. do 31.05.2013 r. (w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę otrzymania – wpływu do Beneficjenta).

Pierwszeństwo zakwalifikowania się do projektu zapewnione jest osobom, które:
•posiadają wykształcenie maksymalnie średnie,
•są w wieku powyżej 45 roku życia,
•posiadają wręczone wypowiedzenie,
•są pracownikami cywilnymi,
•kobiety

 

Materiały do pobrania

regulamin-rekrutacji-vi

zalacznik-nr-1-formularz-rekrutacyjny—sciezka-nr-1

zalacznik-nr-2-formularz-rekrutacyjny—sciezka-nr-2

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-uczestnika-projektu

zalacznik-nr-4-zaswiadczenie-o-zatrudnieniu

zalacznik-nr-8-deklaracja-uczestnictwa

zalacznik-nr-9-umowa-uczestnictwa-w-projekcie—sciezka-nr-1

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-300 Kutno, ul. Barlickiego 10
tel.: 605652933
e-mail: [email protected]
strona internetowa www.wojsko-lodzkie.pl
www.csir.org.pl
www.oazkrakow.mil.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00