Projekt „ Kreatorzy Sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.

Aktualności

28.05.2019

Informujemy UP ze ścieżki DG, iż pomostowe wsparcie finansowe wynosi max. 2000,00 zł/m-c przez 12 m-cy a dotacja inwestycyja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 27.700,00 zł.

24.05.2019

Termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (Zał.-nr-1-Wniosek-o-udz.-wsp.-fin. do Reg.przyznaw. środ.) odbędzie się w okresie od 27.05.2019 r. (poniedziałek) do 31.05.2019 r. (piątek). Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.
Do wniosku należy dołączyć:
a) Biznesplan – załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.
b) Harmonogram rzeczowo- finansowy- załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.
c) Oświadczenie o statusie podatnika VAT- załącznik nr 3 do do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.
d) Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/pendrivie osobiście w biurze projektu ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do biura projektu) w godzinach od 8:00 do 15:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

Jednocześnie informujemy, iż w zakładce „Materiały do pobrania” zamieszczone zostały aktualne wersje następujących dokumentów:
– Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
– Oświadczenie o statusie podatnika VAT
– Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
– Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
– Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.

24.04.2019
Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja do projektu w ramach ścieżki szkoleniowej (S). Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem, zwolnione, lub przewidziane do zwolnienia do podniesienia swoich kwalifikacji w ramach szkoleń zawodowych (30 osób) W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki „S”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

18.04.2019
Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie skontaktujemy się w celu podpisania umowy oraz ustaleniu terminów pierwszej formy wsparcia – doradztwa zawodowego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania.

16.04.2019

Ścieżka DG -Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym)-II Tura

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji z II Tury naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji II Tura

08.04.2019

Ścieżka DG -Wstępna lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym)-II Tura

Poniżej przedstawiamy wstępną listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji z II Tury naboru.

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji II Tura

29.03.2019

Ścieżka DG -Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym)

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji. O terminie spotkania z doradcą zawodowym poinformujemy osoby zakwalifikowane telefonicznie.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

28.03.2019
Rekrutacja do ścieżki Działalność gospodarcza – dodatkowy nabór

Informujemy, iż w ramach ścieżki Działalność gospodarcza rozpocznie się w dniu 29.03.2019 r. (piątek) dodatkowy nabór, który potrwa do dnia 05.04.2019 r. (piątek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Informujemy, iż rekrutacja do projektu w ramach ścieżki Działalność gospodarcza (DG) rozpocznie się w dniu 07.02.2019 r. i potrwa do dnia 10.03.2019 r. Rekrutacja w ramach ścieżki szkoleniowej (S) rozpoczęła się w dniu 28.01.2019 i prowadzoną jest w trybie ciągłym. W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych do każdej ze ścieżek. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie i jest realizowany w okresie 01 stycznia 2019 r – 31 grudzień 2020 r

Cel projektu

Projekt ma wpływ na realizację celu szczegółowego dla Działania/ Poddziałania (skala projektu), ponieważ wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia i zwolnione w okresie do 6 m-cy przed dn. przystąpienia do projektu. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest poprawa ich sytuacji na rynku pracy. 66 os. weźmie udział w kompleksowym programie obejmującym dwie podstawowe ścieżki udziału: 1. prowadzącą do samozatrudnienia i przedsiębiorczości 2. prowadzącą do uzyskania nowego miejsca zatrudnienia. Uczestnicy zostaną przygotowani do prowadzenia własnej firmy, min. 26 otrzyma bezzwrotne wsparcie. finansowe, 40 osób zdobędzie lub utrzyma miejsce pracy. Uczestnicy zostaną przygotowani do aktywnego poszukiwania nowej pracy. 40 osób zdobędzie kwalifikacje i nabędzie kompetencje w zawodach deficytowych/ branżach perspektywicznych dla woj. łódzkiego. 8 uczestników zdobędzie także i udokumentuje doświadczenie zawodowe w tych zawodach.

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt jest skierowany do 66 osób (36K i 30M) zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników zagrożonych zwolnieniem i przewidzianych do zwolnienia tj. os. fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódz. w rozumieniu przepisów KC., w przypadku innych podm. posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj.łódz. W P realizowane będą 2 ścieżki: śc.DG – prowadząca do utworzenia przez UP dział. gosp. oraz śc.S – zapewniająca UP szkol. zaw., studia podyplomowe, staże i pośr. pracy. Do śc.DG zrekrutowane zostanie 30 os., zaś do śc.S 36 os. Dodatkowo do śc.S dołączą osoby, które nie uzyskają bezzwrotnego wsparcia na założenie DG.

Grupa docelowa:

1. Os. z wykształceniem max. podstawowym lub gimnazjalnym -14 os. (6K i 8M)

2. Wiek-os. w wieku 54+ -8 os (2K i 6M).

3. Płeć-36K, 30 M

4. Osoby z niepełnosprawnościami (ON)-2 os (1K i 1M)

Działania realizowane w projekcie

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
• Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD- 4h x 66 UP
• Indywidualne poradnictwa psychologicznego- 4h x 40 UP
• Coaching  dla 26 UP. ze ścieżki DG- 4h/UP
• Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości dla 26 UP obejmujące: szkolenie,   doradztwo biznesowe, wsparcie pomostowe doradcze specjalistyczne, pomostowe wsparcie finansowe 2000,00 zł/m-c przez 12 m-cy oraz dotację inwestycyjną w wysokości do 27.700,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• Kursy zawodowe dla 30 UP (zgodnie z IPD uczestnika projektu)
• Studia Podyplomowe dla 10 UP
• Praktyczne pośrednictwo pracy 4,5h x 40 UP
• Staż zawodowy dla 8 UP przez okres 3 m-cy

Dodatkowo zapewniamy

• Stypendium za udział w szkoleniu – tylko dla osób pozostających bez zatrudnienia
• Stypendium stażowe – 8 UP
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla ścieżki DG – 26 UP
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 07.02-10.03.2019 dla Ścieżki DG a dla Ścieżki S rekrutacja ciągła. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu

Materiały do pobrania

29.01.2019

Dokumenty rekrutacyjne ścieżka S i ścieżka DG:

Reg. rekrut. i uczest. VI Łódź

załącznik nr 1 Form. rekrut.- S

załącznik nr 2 Form. rekrut.- DG

załącznik nr 3 Oświad. os. zagrożonej zwolnieniem

załącznik nr 4 Oświad. os. przewidzianej do zwolnienia

załącznik nr 5 Oświad. bezrobotnego

załącznik nr 6 -Zaśw. Pracodawcy

załącznik nr 7-ośw. uczestnika projektu

załącznik nr 8 karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

załącznik nr 9 Karta oceny meryt. form. rekrutac. – ścieżka S

załącznik nr 10 Karta oceny meryt. form. rekrutac. – ścieżka DG

załącznik nr 11umowa uczestnictwa w projekcie – ścieżka S

załącznik nr 12 umowa uczestnictwa w projekcie – ścieżka DG

29.01.2019

Dokumenty dotyczące przyznawania środków finansowych na DG

Regulamin-przyznawania-środków-finansowych-17.05.2019.doc

Regulamin przyznawania środków finansowych.

umowa o UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Zał.nr 1 do Wn. o udz. wsp. finans. Biznesplan

Zał.nr 2 do Wn. o udz. wsp. finans.Harm.-rzeczowo-finansowy

Zał.nr 3 do Wn. o udz. wsp. finans. Ośw. UP o stat. VAT

Zał.-nr-1-Wniosek-o-udz.-wsp.-fin. do Reg.przyznaw. środ.

Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego finans.

Zał.-nr-2-Karta oc. form. wn. o udz. wsp. finans. do Regul. przyznaw.środ.

Zał.-nr-3-Karta oc. meryt. wniosku o udz. wsp. finans. do Reg. przyzna.środ.

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Kozia 11/15
tel./fax: 046 830 02 47, 605 659 234
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00