Projekt „ Kreatorzy Sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.

Aktualności

26.09.2020

UWAGA !!! OD 05.10.2020 ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU !!!

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 05.10.2020 Biuro Projektu zostaje przeniesione na ul.Katarzynów 42 w Łowiczu. W związku ze zmianą siedziby telefon stacjonarny będzie niedostępny. Prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie na tel.komórkowy 605 659 234.

24.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów będą zamknięte do odwołania. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

19.03.2020

Szanowni Państwo, w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS istnieje możliwość podjęcia działań opisanych poniżej:
– w przypadku stypendiów stażowych – możliwe będzie uznawanie oświadczeń uczestników dotyczących między innymi konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczeń uczestników o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, oświadczeń uczestników o konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania jako wystarczającego potwierdzenia udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań (mając na uwadze troskę o dobro wszystkich zaangażowanych w te procesy osób honorowane będą ww. oświadczenia bez konieczności osobistego lub elektronicznego podpisu w momencie ich składania – w miarę możliwości takie podpisy będziemy zbierać od uczestników po zmniejszeniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju).
– w przypadku ostatecznych odbiorców projektów, którym w ramach projektu przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – możliwe jest czasowe zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronawirusa nie będzie traktowany jako naruszenie wymogu trwałości. Okres ten nie bedzie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej a zatem po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia.
Skorzystanie z tego typu rozwiązań będzie poprzedzone analizą każdego przypadku.

16.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów w dniach 16.03.2020 – 25.03.2020 będą zamknięte. W/w terminie, w godz. 7.00 – 15.00 pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

09.03.2020

W związku z przeziębieniem zespołu projektowego informujemy, iż Biuro Projektu w dniach 10-13.03.2020 będzie nieczynne.

27.09.2019

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz kwartalnego rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego zamieszamy poniżej wykaz niezbędnych dokumentów, które Państwo powinni dostarczyć do biura projektu.

Dokumenty rozliczające przyznaną jednorazową dotację inwestycyjną :

Dokumenty rozliczające przyznane wsparcie pomostowe finansowe:

Wyjaśniamy, iż do zestawienia wydatków w ramach wsparcia pomostowego Państwo nie dołączają żadnych dokumentów finansowych. Informujemy, iż w celu weryfikacji poniesionych wydatków Beneficjent może poprosić o przedstawienie wybranych dokumentów do próby.

Informujemy także, że w ramach wsparcia pomostowego można także rozliczać podatek dochodowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

17.07.2019

Informacja dot. rozliczania wydatków z dotacji oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem zakupów w ramach powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:
1.Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.

2.Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.

3.W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik powinien wykazać dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów (zdjęcia w momencie zakupu).

4.Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).

5.Formularz zawierający tabele z rozliczeniem dotacji należy przedstawić po zrealizowaniu całej inwestycji, tj. wydatkowaniu środków i dokonaniu założonych w biznesplanie zakupów. Po zakończeniu okresu wydatkowania dotacji (3 mc) będziemy się z Państwem indywidualnie kontaktować celem przeprowadzenia kontroli wydatków.

6.Do wszystkich zakupów płaconych kartą lub przelewem należy posiadać potwierdzenia przelewów.

7.Wydatki ponoszone z dotacji oraz wsparcia pomostowego powinny zostać zaksięgowane w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 15 (która nie tworzy kosztu- dotacja nie jest kosztem), a w polu uwagi należy umieścić informację, iż wydatek jest „finansowany z dotacji/ wsparcia pomostowego”. Jeśli dana osoba nie prowadzi KPiR, wydatki należy umieścić w ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia. Beneficjent będzie kontrolował wydatki poniesione jedynie z dotacji jednak należy pamiętać, iż inne organy mogą kontrolować wydatki ponoszone również ze wsparcia pomostowego.

Ponadto do 10 dnia każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy [email protected] lub [email protected] potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS lub składki zdrowotnej w przypadku korzystania z ulgi na start.

Przesłanie w/w potwierdzenia warunkuje otrzymanie kolejnej transzy wsparcia pomostowego. Przelewy będą realizowane po dostarczeniu w/w potwierdzeń od WSZYSTKICH Uczestników.

Poniżej znajdą Państwo również wniosek o zmianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz inne dokumenty pomocne w rozliczeniu dotacji lub wsparcia pomostowego.

Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. Wniosek został przykładowo wypełniony.
Należy pamiętać, że zmiany każdorazowo muszą się bilansować (jeśli z jednej pozycji ujmujemy 100 zł to do drugiej trzeba dodać 100 zł, wtedy bilans = 0).

Życzymy powodzenia w prowadzeniu firm!

Tabela-rozliczanie_środków-finansowych_WZÓR

Wniosek o zmianę w harmonogramie

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO akt.

Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Szczegółowe zest. wydatków wsparcia pomost.

Opis do faktury

27.06.2019

Ostateczna Lista rankingowa ocen wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków w dniu 27.06.2019 opracowano Ostateczną listę rankingową ocen wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu pt. „„KREATORZY SUKCESU” ”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Gratulujemy otrzymania dofinansowania!

W załączeniu przekazujemy Państwu niezbędne informacje o dalszych etapach udziału w projekcie.

Informacja-dot.-podpisywania-umowy

19.06.2019

W związku z zakończeniem w dniu 19.06.2019 prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu”, poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową. O kolejności na liście rankingowej decyduje średnia z oceny 2 ekspertów KOW.”

WSTEPNA LISTA RANKINGOWA

28.05.2019

Informujemy UP ze ścieżki DG, iż pomostowe wsparcie finansowe wynosi max. 2000,00 zł/m-c przez 12 m-cy a dotacja inwestycyja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 27.700,00 zł.

24.05.2019

Termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (Zał.-nr-1-Wniosek-o-udz.-wsp.-fin. do Reg.przyznaw. środ.) odbędzie się w okresie od 27.05.2019 r. (poniedziałek) do 31.05.2019 r. (piątek). Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.
Do wniosku należy dołączyć:
a) Biznesplan – załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.
b) Harmonogram rzeczowo- finansowy- załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.
c) Oświadczenie o statusie podatnika VAT- załącznik nr 3 do do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.
d) Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/pendrivie osobiście w biurze projektu ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do biura projektu) w godzinach od 8:00 do 15:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

Jednocześnie informujemy, iż w zakładce „Materiały do pobrania” zamieszczone zostały aktualne wersje następujących dokumentów:
– Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
– Oświadczenie o statusie podatnika VAT
– Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
– Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
– Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.

24.04.2019
Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja do projektu w ramach ścieżki szkoleniowej (S). Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem, zwolnione, lub przewidziane do zwolnienia do podniesienia swoich kwalifikacji w ramach szkoleń zawodowych (30 osób) W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki „S”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

18.04.2019
Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie skontaktujemy się w celu podpisania umowy oraz ustaleniu terminów pierwszej formy wsparcia – doradztwa zawodowego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania.

16.04.2019

Ścieżka DG -Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym)-II Tura

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji z II Tury naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji II Tura

08.04.2019

Ścieżka DG -Wstępna lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym)-II Tura

Poniżej przedstawiamy wstępną listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji z II Tury naboru.

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji II Tura

29.03.2019

Ścieżka DG -Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym)

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji. O terminie spotkania z doradcą zawodowym poinformujemy osoby zakwalifikowane telefonicznie.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

28.03.2019
Rekrutacja do ścieżki Działalność gospodarcza – dodatkowy nabór

Informujemy, iż w ramach ścieżki Działalność gospodarcza rozpocznie się w dniu 29.03.2019 r. (piątek) dodatkowy nabór, który potrwa do dnia 05.04.2019 r. (piątek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Informujemy, iż rekrutacja do projektu w ramach ścieżki Działalność gospodarcza (DG) rozpocznie się w dniu 07.02.2019 r. i potrwa do dnia 10.03.2019 r. Rekrutacja w ramach ścieżki szkoleniowej (S) rozpoczęła się w dniu 28.01.2019 i prowadzoną jest w trybie ciągłym. W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych do każdej ze ścieżek. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie i jest realizowany w okresie 01 stycznia 2019 r – 31 grudzień 2020 r

Cel projektu

Projekt ma wpływ na realizację celu szczegółowego dla Działania/ Poddziałania (skala projektu), ponieważ wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia i zwolnione w okresie do 6 m-cy przed dn. przystąpienia do projektu. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest poprawa ich sytuacji na rynku pracy. 66 os. weźmie udział w kompleksowym programie obejmującym dwie podstawowe ścieżki udziału: 1. prowadzącą do samozatrudnienia i przedsiębiorczości 2. prowadzącą do uzyskania nowego miejsca zatrudnienia. Uczestnicy zostaną przygotowani do prowadzenia własnej firmy, min. 26 otrzyma bezzwrotne wsparcie. finansowe, 40 osób zdobędzie lub utrzyma miejsce pracy. Uczestnicy zostaną przygotowani do aktywnego poszukiwania nowej pracy. 40 osób zdobędzie kwalifikacje i nabędzie kompetencje w zawodach deficytowych/ branżach perspektywicznych dla woj. łódzkiego. 8 uczestników zdobędzie także i udokumentuje doświadczenie zawodowe w tych zawodach.

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt jest skierowany do 66 osób (36K i 30M) zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników zagrożonych zwolnieniem i przewidzianych do zwolnienia tj. os. fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódz. w rozumieniu przepisów KC., w przypadku innych podm. posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj.łódz. W P realizowane będą 2 ścieżki: śc.DG – prowadząca do utworzenia przez UP dział. gosp. oraz śc.S – zapewniająca UP szkol. zaw., studia podyplomowe, staże i pośr. pracy. Do śc.DG zrekrutowane zostanie 30 os., zaś do śc.S 36 os. Dodatkowo do śc.S dołączą osoby, które nie uzyskają bezzwrotnego wsparcia na założenie DG.

Grupa docelowa:

1. Os. z wykształceniem max. podstawowym lub gimnazjalnym -14 os. (6K i 8M)

2. Wiek-os. w wieku 54+ -8 os (2K i 6M).

3. Płeć-36K, 30 M

4. Osoby z niepełnosprawnościami (ON)-2 os (1K i 1M)

Działania realizowane w projekcie

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
• Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD- 4h x 66 UP
• Indywidualne poradnictwa psychologicznego- 4h x 40 UP
• Coaching  dla 26 UP. ze ścieżki DG- 4h/UP
• Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości dla 26 UP obejmujące: szkolenie,   doradztwo biznesowe, wsparcie pomostowe doradcze specjalistyczne, pomostowe wsparcie finansowe 2000,00 zł/m-c przez 12 m-cy oraz dotację inwestycyjną w wysokości do 27.700,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• Kursy zawodowe dla 30 UP (zgodnie z IPD uczestnika projektu)
• Studia Podyplomowe dla 10 UP
• Praktyczne pośrednictwo pracy 4,5h x 40 UP
• Staż zawodowy dla 8 UP przez okres 3 m-cy

Dodatkowo zapewniamy

• Stypendium za udział w szkoleniu – tylko dla osób pozostających bez zatrudnienia
• Stypendium stażowe – 8 UP
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla ścieżki DG – 26 UP
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 07.02-10.03.2019 dla Ścieżki DG a dla Ścieżki S rekrutacja ciągła. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu

Materiały do pobrania

29.01.2019

Dokumenty rekrutacyjne ścieżka S i ścieżka DG:

Reg. rekrut. i uczest. VI Łódź

załącznik nr 1 Form. rekrut.- S

załącznik nr 2 Form. rekrut.- DG

załącznik nr 3 Oświad. os. zagrożonej zwolnieniem

załącznik nr 4 Oświad. os. przewidzianej do zwolnienia

załącznik nr 5 Oświad. bezrobotnego

załącznik nr 6 -Zaśw. Pracodawcy

załącznik nr 7-ośw. uczestnika projektu

załącznik nr 8 karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

załącznik nr 9 Karta oceny meryt. form. rekrutac. – ścieżka S

załącznik nr 10 Karta oceny meryt. form. rekrutac. – ścieżka DG

załącznik nr 11umowa uczestnictwa w projekcie – ścieżka S

załącznik nr 12 umowa uczestnictwa w projekcie – ścieżka DG

29.01.2019

Dokumenty dotyczące przyznawania środków finansowych na DG

17.05.2019

Regulamin-przyznawania-środków-finansowych 17.05.2019

Regulamin przyznawania środków finansowych.

umowa o UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Zał.nr 1 do Wn. o udz. wsp. finans. Biznesplan

Zał.nr 2 do Wn. o udz. wsp. finans.Harm.-rzeczowo-finansowy

Zał.nr 3 do Wn. o udz. wsp. finans. Ośw. UP o stat. VAT

Zał.-nr-1-Wniosek-o-udz.-wsp.-fin. do Reg.przyznaw. środ.

Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego finans.

Zał.-nr-2-Karta oc. form. wn. o udz. wsp. finans. do Regul. przyznaw.środ.

Zał.-nr-3-Karta oc. meryt. wniosku o udz. wsp. finans. do Reg. przyzna.środ.

Regulamin-komisji-oceny-wnioskow-kow

27.06.2019

Wzory załączników do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej

Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-innej-pomocy-1

Formularz-informacji-o-pomocy-de-minimis

WZÓR-wypełnienia-formularza-informacji-o-pomocy-de-minimis-1

Lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_stan_na_12_04_2018

Oświadczenie UP o stat. VAT

17.07.2019

Rozliczanie wydatków z dotacji oraz wsparcia pomostowego

Tabela-rozliczanie_środków-finansowych_WZÓR

Wniosek o zmianę w harmonogramie

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO akt.

Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Szczegółowe zest. wydatków wsparcia pomost.

Opis do faktury

Harmonogramy

czerwiec 2019

VI -HARMONOGRAM czerwiec 2019

maj 2019

VI -HARMONOGRAM maj 2019

kwiecień 2019

VI -HARMONOGRAM kwiecień 2019

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 42
tel.605 659 234
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00