Aktualności

28 marca „Nowa Perspektywa- Nowa Praca”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowa Perspektywa- Nowa Praca”

W marcu rozpoczęliśmy realizację projektu pt.: „Nowa Perspektywa- Nowa Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Uwaga! Rekrutacja osób do projektu właśnie się rozpoczęła. Czytaj więcej na stronie projektu "czytaj"

 

20 grudnia 2017 Projekt "Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego

W grudniu 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pt.Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez Centrum Samorządności i Regionalizmu i Human Power sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Grupa docelowa to 80 os. (45K i 35M) biernych zawodowo powyżej 29 lat (ukończone 30 lat i więcej w dn. przystąpienia do projektu) zamieszkujących (zgodnie z art 25 KC) powiaty lipnowski i włocławski. 100% gr docelowej należy min. do jednej z następujących gr: os. powyżej 50 r.ż; K; os. z niepełnosprawnościami; o niskich kwalifikacjach (max. wykszt. ISCED3). 

Szczegółowe informacje na stronie projektu"czytaj"

 

21 listopada 2016 Zapraszamy do udziału w projekcie "Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier"

W październiku br. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu pt.: "Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupę docelową stanowi 150 osób młodych do 29 roku życia, w tym ON, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER., które zamieszkują na obszarze 11 powiatów województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, turecki, gnieźnieński, jarociński, kaliski, pleszewski, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński..

Szczegółowe informacje na stronie projektu "czytaj"

 

4 listopada 2016 Zapraszamy do udziału w projekcie "Nowa droga do kariery"

W październiku br. rozpoczęliśmy realizację projektu pt.: "Nowa doroga do kariery" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Projekt skierowany jest do Grupę docelową stanowi 70 osób, które utraciły pracę (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu) i/lub są przewidziani do zwolnienia i/lub są zagrożeni zwolnieniem  z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy, które uczą się/ pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Uwaga! Rekrutacja osób do projektu rozpocznie się w listopadzie 2016 r. Czytaj więcej na stronie projektu "czytaj"