Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1

Aktualności

30.04.2021

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu !!!

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż rekrutacja do projektu  rozpocznie się w dniu 17.05.2021 r. (poniedziałek)  i potrwa do dnia 25.06.2021 r (piątek). W zakładce Materiały do pobrania zamieściliśmy zatwierdzony komplet dokumentów rekrutacyjnych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi zalącznikami  a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań ze względu na epidemię COVID-19 prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej lub podczas pełnionych na zmianę dyżurów.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 7 powiatów woj. łódzkiego: kutnowski, łowicki, rawski, skierniewicki, M.Skierniewice, tomaszowski, zgierski i jest realizowany w okresie 01.03.2021 -30.11.2022

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie 65 przedsiębiorstw do dnia 30.11.2022 przez 65 uczestników projektu (37K i 28M) w wieku do 29 r.ż., bezrobotnych niezarejestrowane w urzędzie pracy lub biernych zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r., mieszkańców 7 powiatów woj. łódzkiego: kutnowskiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego, M.Skierniewice, tomaszowskiego, zgierskiego.

Grupa docelowa

W projekcie udział weźmie 65 uczestników projektu (37K i 28M) w wieku do 29 r.ż., bezrobotnych niezarejestrowane w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. (zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i w jej wyniku straciły zatrudnienie) w tym:

 1. Osoby bierne zawodowo – 52 UP (30 K,22 M)
 2. Bezrobotni niezarejestrowani w PUP-13 UP (7K,6M), w tym długotrwale bezrobotni-5 UP(3K,2M)
 3. Kobiety- 37 UP
 4. Osoby posiadające niskie kwalifikacje-39 UP (20K,19M)
 5. ON -min.2 UP (1K,1M)

Działania realizowane w projekcie

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

 • Diagnoza predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej– 2h x 65 UP
 • Wsparcie szkoleniowe przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej (dla 65 uczestników projektu): grupowe szkolenie (max. 10 osób w grupie) w wymiarze 48 godzin (6 dni x 8 godzin, 1 godz. szkol. = 45 minut)

Umożliwi uczestnikom/uczestniczkom projektu uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje moduły tematyczne:

 1. a) działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych
 2. b) księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 3. c) reklama i inne działania promocyjne,
 4. d) inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 5. e) sporządzenie biznesplanu i jego realizacja,
 6. f) negocjacje biznesowe,
 7. g) pozyskanie i obsługa klienta,
 8. h) radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Po szkoleniu indywidualne spotkania dla 65 UP z Ekspertem Dotacyjnym, w wymiarze 3h dla 1UP, w celu uzyskania pomocy w przygotowaniu Biznesplanu.

 • Wsparcie finansowe bezzwrotne na utworzenie działalności gospodarczej przyznawane jest 65 uczestnikom projektu w formie stawki jednostkowej na samo zatrudnienie, która wynosi 23 050,00 PLN (bez VAT), udzielane na podst. Biznesplanu. Dotacja ma charakter pomocy de mini mis. Planowany termin udzielenie w/w wsparcia to: IX.2021
 • Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane jest 65 uczestnikom projektu, którzy otrzymali dotacje w projekcie, w kwocie 2 600,00 PLN netto/mc, przez 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe ma charakter pomocy de mini mis.

Dodatkowo zapewniamy

 • Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje/ kwalifikacje

Rekrutacja

Zapisy kandydatów do projektu i rekrutacja prowadzone będą w okresie 05.04-30.06.2021. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.65 Uczestników Projektu.

Materiały do pobrania:

Zatwierdzone Dokumenty Rekrutacyjne – 30.04.2021:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta weryfikacji formalnej formularza

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Zał. 4 Karta oceny predyspozycji kandydata

Zał. 5 Opis-sektorów-wykluczonych

Zał. 6 Umowa o wsparcie szkoleniowe

Zał. 7 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Zał. Oświadczenie uczestnika Projektu

Zał. Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Zał. wzór formularza US-7

Wzory Dokumenty przyznawania wsparcia finansowego -30.04.2021:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 4 Umowa o wsparcie pomostowe

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Oswiadczenie o pomocy de minimis

Zał. 7 Pomoc de minimis

Zał. 8 Zestawienie planowanych wydatkow

Zał. 9 Oswiadczenie osob niepelnosprawnych

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu,

ul. Katarzynów 42
99-400 Łowicz

tel. 605659234
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, informujemy, że BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.