Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1

Aktualności

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu !!!

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż rekrutacja do projektu  rozpocznie się w dniu 02.11.2021 (wtorek) i potrwa do dnia 28.02.2022 r (poniedziałek).. W zakładce Materiały do pobrania zamieściliśmy zatwierdzony komplet dokumentów rekrutacyjnych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi zalącznikami  a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań ze względu na epidemię COVID-19 prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem subregion skierniewicki woj. łódzkiego tj. powiaty: kutnowski, łowicki, łęczycki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice i jest realizowany w okresie od 01.10.2021 do 31.05.2023.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie do dnia 31.05.2023 roku 65 nowych przedsiębiorstw przez 65 uczestników projektu (36K i 29M) biernych zawodowo lub bezrobotnych, wyłącznie w wieku 18-29 lat (nie ukończyły 30 r.ż.), zamieszkujących subregion skierniewicki woj. łódzkiego (osoby fizyczne zam. lub uczące się na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC – nie dotyczy imigrantów i reemigrantów), pozostających bez pracy, w tym: w tym 100% stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r w wyniku pandemii COVID-19

Grupa docelowa

W projekcie udział weźmie 65 uczestników projektu (36K i 29M) w wieku do 29 r.ż., bezrobotnych zarejestrowanych lub niezarejestrowane w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. (zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i w jej wyniku straciły zatrudnienie) w tym:

1. osoby bierne zawodowo – 22 UP (14 K,8 M)
2. bezrobotni -43 UP (22K,21M), w tym długotrwale bezrobotni-5 UP(3K,2M)
3. 36 Kobiet
4. os.posiadające niskie kwalifikacje-32 UP(18K,14M)
5. ON-min.2 UP (1K,1M)

Działania realizowane w projekcie

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

 • Diagnoza predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej– 2h x 65 UP
 • Wsparcie szkoleniowe przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej (dla 65 uczestników projektu): grupowe szkolenie (max. 10 osób w grupie) w wymiarze 48 godzin (6 dni x 8 godzin, 1 godz. szkol. = 45 minut)

Umożliwi uczestnikom/uczestniczkom projektu uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje moduły tematyczne:

 1. a) działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych
 2. b) księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 3. c) reklama i inne działania promocyjne,
 4. d) inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 5. e) sporządzenie biznesplanu i jego realizacja,
 6. f) negocjacje biznesowe,
 7. g) pozyskanie i obsługa klienta,
 8. h) radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Po szkoleniu indywidualne spotkania dla 65 UP z Ekspertem Dotacyjnym, w wymiarze 3h dla 1UP, w celu uzyskania pomocy w przygotowaniu Biznesplanu.

 • Wsparcie finansowe bezzwrotne na utworzenie działalności gospodarczej przyznawane jest 65 uczestnikom projektu w formie stawki jednostkowej na samo zatrudnienie, która wynosi 23 050,00 PLN (bez VAT), udzielane na podst. Biznesplanu. Dotacja ma charakter pomocy de mini mis. Planowany termin udzielenie w/w wsparcia to: IV.2022
 • Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane jest 65 uczestnikom projektu, którzy otrzymali dotacje w projekcie, w kwocie 2 600,00 PLN netto/mc, przez 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe ma charakter pomocy de mini mis.

Dodatkowo zapewniamy

 • Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje/ kwalifikacje

Rekrutacja

Zapisy kandydatów do projektu i rekrutacja prowadzone będą w okresie 02.11-28.02.2022. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.65 Uczestników Projektu.

Materiały do pobrania:

 

ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Katarzynów 42
99-400 Łowicz

tel. 605659234
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, informujemy, że BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.