Projekt „Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu łódzkiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Aktualności

14.10.2019
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych zamieszczonych w zakładce Materiały do pobrania. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej. Prosimy o zapoznanie się Regulaminem projektu

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego, powiaty: kutnowski, tomaszowski, zgierski, Skierniewice, skierniewicki, łowicki i jest realizowany w okresie: 01.10.2019- 31.03.2021.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału zatrudnieniowego 80 UP w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (os.bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z powiatów łowickiego, kutnowskiego, zgierskiego, tomaszowskiego, skierniewickiego, m.Skierniewice przez nabycie kwalifikacji/kompetencji zaw., zdobycie i udokumentowanie doświadczenia zaw. a także uzyskanie miejsca pracy przez co najmniej 45% z 80 os. do 31.03.2021.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 80 os.(45K i 35M)bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 lat (ukończone 30 lat i więcej w dn. przystąpienia do projektu) zamieszkujących (zgodnie z art 25 KC) powiaty: łowicki, kutnowski, zgierski, tomaszowski, skierniewicki, m.Skierniewice oraz należące do min. jednej z następujących grup:
– biernych zawodowo ( 37 K i 28 M)
– osób bezrobotnych(8K, 7M) w tym długotrwale bezrobotnych (3K, 2M).
– kobiet (min. 45K)
– osób powyżej 50 roku życia i więcej (6K i 3M)
– osób z niepełnosprawnościami (2K i 2M)
– osób o niskich kwalifikacjach – wykształcenie max. ISCED 3 (24K i 17M)

Co najmniej 30% ogólnej liczby wszystkich UP będą stanowiły osoby zamieszkujące na obszarze miast średnich woj.łódzkiego, zgodnie z zał.nr 1 do analizy „Delimitacja Miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” – PAN (listopad 2016) oraz co najmniej 60% UP będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, na koniec grudnia 2018 r. i działania na rzecz aktywizacji zawodowej ich niepracujących mieszkańców są kluczowe.

Działania realizowane w projekcie

• Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestników –OBLIGATORYJNE (6h dla każdego UP)- czyli dogłębna identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym predyspozycji osobowościowych oraz rekomendowane kierunki rozwoju zawodowego. Efektem będzie przygotowany Indywidualny Plany Działania- IPD
• Poradnictwo zawodowe ( 6h spotkań dla każdego UP), którego celem jest udzielenie wsparcia w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia/uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak i podwyższenie samooceny przez Uczestników Projektu.
• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ( 24 h na grupę 10-os.) podczas, których UP zdobędą wiedzę na temat rynku pracy, sposobów pozyskiwania zatrudnienia, budowania sieci kontaktów oraz rozwój umiejętności związanych ze sprawnym poruszaniem się po rynku pracy.
• Szkolenia zawodowe – będą odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom i potencjałowi UP w celu dostosowania kwalifikacji i kompetencji do potrzeb zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy. Czas trwania szkoleń będzie dostosowany do realnych potrzeb uzyskania niezbędnych kwalifikacji bądź kompetencji.
• Pośrednictwo pracy ( 6h dla każdego UP), którego celem jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w celu zdobycia pracy zgodnej z kwalifikacjami i kompetencjami UP lub zdobycia oferty stażu, by UP zdobył/uzupełnił doświadczenia zawodowe. Pośrednik pracy będzie przede wszystkim pozyskiwał i przedstawiał konkretne ofert pracy , a także poszukiwał pracodawców zainteresowanych przyjęciem UP na staż.
• Staże zawodowe zostaną zrealizowane dla 40 UP w następującym podziale:
– staże 6 miesięczne zorganizowane dla 20 osób
– staże 3 miesięczne zorganizowane dla 20 osób

Uczestnicy Projektu mają zapewnione

• Stypendium za udział w warsztatach i szkoleniu zawodowym
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje/ kwalifikacje

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.
Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.80 Uczestników Projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

zał.nr 1- Formularz rekrutacyjny

zał. nr 2 Oświad. os. biernej zawodowo

zał. nr 3 Oświad. os. bezrobotnej

zał. nr 3a Oświad. os. bezrob. niezarejestr. w UP

zał. nr 4 Oświad. os. długotrwale bezrobotnej

zał. nr 4a Oświad. os. dług. bezrob. niezarejestr. w UP

zał. nr 5 Oświad. uczest. Projektu

zał. nr 6 Karta oceny formalnej

zał. nr 7- karta oceny merytorycznej

zał. nr 8- umowa uczestnictwa

Harmonogramy

VII-Harm. D.Z-11.2019

VII-Harm. D.Z-12.2019

VII-Harm. COACHING-11.2019

VII-Harm. COACHING-12.2019

VII-Harmonogram Magazynier z obsługą wózków j.

VII Harmonogram GR I-Pracownik rachunkowości i kadr

VII- Harmonogram GR II-Pracownik rachunkowości i kadr

VII- Harmonogram-Opiekun osoby starszej

luty 2020

Harmonogram WAPP- GR. I

Kontakt

Biuro Projektu:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Kozia 11/15
tel.: 46 830 02 46 lub 605 659 234
e-mail: [email protected]
www.csir.org.pl
Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00