Projekt „Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu łódzkiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Aktualności

26.09.2020

UWAGA !!! OD 05.10.2020 ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU !!!

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 05.10.2020 Biuro Projektu zostaje przeniesione na ul.Katarzynów 42 w Łowiczu. W związku ze zmianą siedziby telefon stacjonarny będzie niedostępny. Prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie na tel.komórkowy 605 659 234.

26.03.2020

Informujemy, iż Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie uznawać oświadczenia uczestników projektu dotyczących konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, jako wystarczające potwierdzenie udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań, od dnia 16.03.2020r. tj. od dnia zamknięcia ww. placówek. Ponadto informujemy, że za okres tej nieobecności uczestnikowi będzie przysługiwało stypendium stażowe. Mając na uwadze troskę o dobro wszystkich zaangażowanych w te procesy osób honorowane będą oświadczenia bez konieczności osobistego lub elektronicznego podpisu w momencie ich składania, natomiast w miarę możliwości, takie podpisy będą zbierane od uczestników po zmniejszeniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

24.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów będą zamknięte do odwołania. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

19.03.2020

Szanowni Państwo, w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS istnieje możliwość podjęcia działań opisanych poniżej:
– w przypadku stypendiów stażowych – możliwe będzie uznawanie oświadczeń uczestników dotyczących między innymi konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczeń uczestników o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, oświadczeń uczestników o konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania jako wystarczającego potwierdzenia udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań (mając na uwadze troskę o dobro wszystkich zaangażowanych w te procesy osób honorowane będą ww. oświadczenia bez konieczności osobistego lub elektronicznego podpisu w momencie ich składania – w miarę możliwości takie podpisy będziemy zbierać od uczestników po zmniejszeniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju).

Skorzystanie z tego typu rozwiązań będzie poprzedzone analizą każdego przypadku.

16.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów w dniach 16.03.2020 – 25.03.2020 będą zamknięte. W/w terminie, w godz. 7.00 – 15.00 pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

09.03.2020

W związku z przeziębieniem zespołu projektowego informujemy, iż Biuro Projektu w dniach 10-13.03.2020 będzie nieczynne.

14.10.2019
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych zamieszczonych w zakładce Materiały do pobrania. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej. Prosimy o zapoznanie się Regulaminem projektu

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego, powiaty: kutnowski, tomaszowski, zgierski, Skierniewice, skierniewicki, łowicki i jest realizowany w okresie: 01.10.2019- 31.03.2021.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału zatrudnieniowego 80 UP w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (os.bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z powiatów łowickiego, kutnowskiego, zgierskiego, tomaszowskiego, skierniewickiego, m.Skierniewice przez nabycie kwalifikacji/kompetencji zaw., zdobycie i udokumentowanie doświadczenia zaw. a także uzyskanie miejsca pracy przez co najmniej 45% z 80 os. do 31.03.2021.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 80 os.(45K i 35M)bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 lat (ukończone 30 lat i więcej w dn. przystąpienia do projektu) zamieszkujących (zgodnie z art 25 KC) powiaty: łowicki, kutnowski, zgierski, tomaszowski, skierniewicki, m.Skierniewice oraz należące do min. jednej z następujących grup:
– biernych zawodowo ( 37 K i 28 M)
– osób bezrobotnych(8K, 7M) w tym długotrwale bezrobotnych (3K, 2M).
– kobiet (min. 45K)
– osób powyżej 50 roku życia i więcej (6K i 3M)
– osób z niepełnosprawnościami (2K i 2M)
– osób o niskich kwalifikacjach – wykształcenie max. ISCED 3 (24K i 17M)

Co najmniej 30% ogólnej liczby wszystkich UP będą stanowiły osoby zamieszkujące na obszarze miast średnich woj.łódzkiego, zgodnie z zał.nr 1 do analizy „Delimitacja Miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” – PAN (listopad 2016) oraz co najmniej 60% UP będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, na koniec grudnia 2018 r. i działania na rzecz aktywizacji zawodowej ich niepracujących mieszkańców są kluczowe.

Działania realizowane w projekcie

• Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestników –OBLIGATORYJNE (6h dla każdego UP)- czyli dogłębna identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym predyspozycji osobowościowych oraz rekomendowane kierunki rozwoju zawodowego. Efektem będzie przygotowany Indywidualny Plany Działania- IPD
• Poradnictwo zawodowe ( 6h spotkań dla każdego UP), którego celem jest udzielenie wsparcia w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia/uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak i podwyższenie samooceny przez Uczestników Projektu.
• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ( 24 h na grupę 10-os.) podczas, których UP zdobędą wiedzę na temat rynku pracy, sposobów pozyskiwania zatrudnienia, budowania sieci kontaktów oraz rozwój umiejętności związanych ze sprawnym poruszaniem się po rynku pracy.
• Szkolenia zawodowe – będą odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom i potencjałowi UP w celu dostosowania kwalifikacji i kompetencji do potrzeb zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy. Czas trwania szkoleń będzie dostosowany do realnych potrzeb uzyskania niezbędnych kwalifikacji bądź kompetencji.
• Pośrednictwo pracy ( 6h dla każdego UP), którego celem jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w celu zdobycia pracy zgodnej z kwalifikacjami i kompetencjami UP lub zdobycia oferty stażu, by UP zdobył/uzupełnił doświadczenia zawodowe. Pośrednik pracy będzie przede wszystkim pozyskiwał i przedstawiał konkretne ofert pracy , a także poszukiwał pracodawców zainteresowanych przyjęciem UP na staż.
• Staże zawodowe zostaną zrealizowane dla 40 UP w następującym podziale:
– staże 6 miesięczne zorganizowane dla 20 osób
– staże 3 miesięczne zorganizowane dla 20 osób

Uczestnicy Projektu mają zapewnione

• Stypendium za udział w warsztatach i szkoleniu zawodowym
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje/ kwalifikacje

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.
Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej tj.80 Uczestników Projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

zał. nr 1- Formularz rekrutacyjny

zał. nr 2 Oświad. os. biernej zawodowo

zał. nr 3 Oświad. os. bezrobotnej

zał. nr 3a Oświad. os. bezrob. niezarejestr. w UP

zał. nr 4 Oświad. os. długotrwale bezrobotnej

zał. nr 4a Oświad. os. dług. bezrob. niezarejestr. w UP

zał. nr 5 Oświad. uczest. Projektu

zał. nr 6 Karta oceny formalnej

zał. nr 7- karta oceny merytorycznej

zał. nr 8- umowa uczestnictwa

Harmonogramy

VII-Harm. D.Z-11.2019

VII-Harm. D.Z-12.2019

VII-Harm. COACHING-11.2019

VII-Harm. COACHING-12.2019

VII-Harmonogram Magazynier z obsługą wózków j.

VII Harmonogram GR I-Pracownik rachunkowości i kadr

VII- Harmonogram GR II-Pracownik rachunkowości i kadr

VII- Harmonogram-Opiekun osoby starszej

luty 2020

Harmonogram WAPP- GR. I

Harmonogram. WAPP- GR. II

Harmonogram STAŻE- 02.2020

Harmonogram STAŻE- 03.2020

wrzesień 2020

Harm. Pośrednictwo Pracy-09. 2020

VII-Harm. D.Z-09.2020

październik 2020

VII- Harmonogram COACHING-10.2020

listopad 2020

VII- Harmonogram COACHING-11.2020

grudzień 2020

Harmonogram Pracownik rachunkowości i kadr grupa 1

Harmonogram Pracownik rachunkowości i kadr grupa 2

Harmonogram Magazynier z wózkami

Harmonogram Opiekun osoby starszej niesamodzielnej

styczeń 2021

VII- Harm. D.Z-01 i 02.2021

VII- Harm. 01 2021_Pośrednik pracy

luty 2021

VII-Harm. 02 2021_Pośrednik pracy

VII- Harm. COACHING-02.2021

maj 2021

Harm. WAPP- GR. I Skierniewice

Harm. WAPP- GR. II Skierniewice

Harm. WAPP- GR. I, II, III Kutno

Kontakt

Biuro Projektu:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 42
tel.: 605 659 234
e-mail: [email protected]
www.csir.org.pl
Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00