Projekt „Własna Firma inwestycją w dojrzałość ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie przez Centrum Samorządności i Regionalizmu i Doradztwo Personalne i Szkolenia Aleksandra Zakrzewska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości , Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Aktualności

20.11.2020

Podpisywanie umowy i kolejne etapy

Szanowni Państwo! Trwa obecnie ocena biznesplanów- po zakończonych obradach Komisji Oceny Biznesplanów zostanie na stronie projektu zamieszczona wstępna lista rankingowa osób, które otrzymają jednorazową dotacje inwestycyjną.  W związku z pandemią chcielibyśmy już teraz przekazać Państwu niezbędne informacje o dalszych etapach udziału w projekcie (do pobrania poniżej).

Informacja nt. podpisywania umowy

Dodatkowo w sekcji „Materiały do pobrania” zamieszczone zostały dokumenty przydatne przy przygotowywaniu się do podpisania umowy, tj.:

– Formularz informacji o pomocy de minimis, który stanowić będzie załącznik do Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

– Wzór wypełniania ww. formularza dla osób, które nie otrzymały wcześniej pomocy de minimis oraz listę identyfikatorów gmin (na jej podstawie należy wpisać w formularzu kod gminy właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby firmy).

– Wzory umów poręczenia oraz deklaracji wekslowej i weksla.

– Wzory świadczeń o niepozostawaniu w związku małżeńskim wypełniany przez Beneficjenta Pomocy/o pozostawaniu w związku małżeńskim z obowiązującą rozdzielnością majątkową -wypełniany przez Beneficjenta Pomocy /o pozostawaniu w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnością majątkową oraz zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania.

15.10.2020

Termin naboru Biznesplanów !!!

Informujemy, iż nabór Biznesplanów (Zał.nr1 do Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości) odbędzie się w okresie od 02.11.2020 r (poniedziałek) do 06.11.2020 r (piątek). Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Biznesplan należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrivie lub mailowo na adres: [email protected] (zapis w formacie DOC i PDF) w biurze projektu ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty /kuriera (decyduje data wpływu do biura projektu) w godzinach od 8:00 do 15:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

W przypadku złożenia biznesplanów przez wszystkich Uczestników projektu przed upływem terminu naboru, nabór zostanie zakończony z dniem wpływu ostatniego biznesplanu i rozpocznie się procedura oceny.
Jednocześnie informujemy, iż w zakładce „Materiały do pobrania” zamieszczone zostały aktualne wersje następujących dokumentów:
1.Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
2.Biznesplan
3.Karta oceny formalnej biznesplanu
4.Karta oceny merytorycznej biznesplanu
5.Formularz zmian w biznesplanie
6.Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

26.09.2020

UWAGA !!! OD 05.10.2020 ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU !!!

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 05.10.2020 Biuro Projektu zostaje przeniesione na ul.Katarzynów 42 w Łowiczu. W związku ze zmianą siedziby telefon stacjonarny będzie niedostępny. Prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie na tel.komórkowy 605 659 234.

24.09.2020

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową kandydatów do projektu. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie w celu podpisania umowy oraz ustaleniu terminów wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Ostateczna Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Rezerwowa lista kandydatów do projektu

18.09.2020

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu. Ostateczna lista rankingowa zostanie zamieszczona na stronie i w biurze projektu po zakończeniu procedury odwoławczej. Po zakończeniu procesu rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie w celu podpisania umowy oraz ustaleniu terminów wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wstępna Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Rezerwowa lista kandydatów do projektu

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji. O terminie spotkania z doradcą zawodowym poinformujemy osoby zakwalifikowane telefonicznie.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

31.07.2020

UWAGA – OSTATNIE MIEJSCA!!!

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór !!!

Informujemy, iż w dniu 31.07.2020 r. (piątek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 07.08.2020 r. (piątek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

14.07.2020

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór !!!

Informujemy, iż w dniu 14.07.2020 r. (wtorek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 30.07.2020 r. (czwartek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

09.06.2020

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż rekrutacja do projektu  rozpocznie się w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek)  i potrwa do dnia 10.07.2020 r (piątek). W zakładce Materiały do pobrania zamieściliśmy zatwierdzony komplet dokumentów rekrutacyjnych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi zalącznikami  a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań ze względu na epidemię COVID-19 prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej lub podczas pełnionych na zmianę dyżurów.

24.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów będą zamknięte do odwołania. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Szanowni Państwo, w zakładce Materiały do pobrania zamieściliśmy wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz dokumentów dotyczących przyznawania wsparcia finansowego. Po zatwierdzeniu Regulaminu rekrutacji oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych przez Wojewódzki Urząd Parcy w Łodzi ogłosimy oficjalny termin naboru formularzy rekrutacyjnych. Prosimy w tym czasie o zapoznanie się ze wszystkimi zalącznikami. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

16.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów w dniach 16.03.2020 – 25.03.2020 będą zamknięte. W/w terminie, w godz. 7.00 – 15.00 pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego, powiaty: kutnowski, łowicki, łęczycki, brzezińskie, Skierniewice, skierniewicki i jest realizowany w okresie: 01.02.2020- 30.10.2021.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie do 30.10.2021 36 przedsiębiorstw przez 36 osób spośród 45 uczestników projektu(26K i 19M), bezrobotnych lub biernych zawodowo, mieszkańców 6 powiatów woj.łódzkiego:brzezińskiego,kutnowskiego,łęczyckiego,łowickiego, skierniewickiego i m.Skierniewice.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 45 osób (26K i 19M) w wieku 30 lat i więcej (tj.począwszy od dnia swoich 30-tych urodzin), pozostająca bez pracy(bezrobotna i bierna zawodowo), zamierzająca rozpocząć prowadzenie DG, znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,mieszkańców z 6 powiatów woj.łódzkiego: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, skierniewickiego i Skierniewice.

Min.60% UP to osoby zamieszkujące powiaty,w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego woj.,na koniec XII.2018 oraz min. 60% UP będą stanowiły osoby zamieszkujące powiaty,dla których wartość opublikowanego przez GUS wskaźnika os. fizycznych prowadzących DG na 100 os. w wieku produkcyjnym przyjmuje wartość niższą niż wartość tego wskaźnika dla całego woj.na koniec XII.2017 r.

Struktura Grupy Docelowej:

1. osoby bezrobotne-28 UP (19K,9M), w tym dług. bezrobotne-10 UP 6K,4M)
2. osoby bierne zawodowo-17UP (7K,10M)
3. 26 Kobiet
4. osoby w wieku 50+-12 UP (6K,6M)
5. osoby posiadające niskie kwalifikacje-14UP (9K,5M)
6. osoby niepełnosprawne -ON-2 UP (1K,1M)

Bezrobotni Mężczyźni w wieku 30-49, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej, nie będą stanowić więcej niż 20% liczby bezrobotnych objętych wsparciem).

Działania realizowane w projekcie

 • Diagnoza predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
  2h spotkanie z Doradcą Zawodowym, którego celem będzie ocena uzdolnień i predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej firmy (w tym osobowościowych i motywacyjnych). Diagnoza następujących kompetencji: – predyspozycji zawodowych, – cech przedsiębiorczych, – motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia-48h na UP i zarazem na grupę (zostaną zrealizowane dla 4 grup) w formie 8 zjazdów po 6h.
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest wyłącznie w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie, która wynosi 23.050,00 PLN
 • Wsparcie pomostowe finansnowe-wypłacane miesięcznie tylko tym UP,  którzy otrzymali dotację w projekcie w kwocie 1800,00 PLN netto przez 12 m-cy od rozpoczęcia DG

Uczestnicy Projektu mają zapewnione

 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje/ kwalifikacje

Rekrutacja

Rekrutacja w okresie II.2020-VI.2020. Udział w projekcie może wziąć wyłącznie osoba w wieku 30 lat i więcej (tj. począwszy od dnia swoich 30-tych urodzin), pozostająca bez pracy (bezrobotna i bierna zawodowo), zamierzająca rozpocząć prowadzenie DG, znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkująca na obszarze 6 powiatów objętych projektem. Ponadto UP może być wyłącznie osoba spełniająca przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotna, kobieta, ON, osoba o niskich kwalifikacjach.
Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania

Zatwierdzone Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin_rekrutacji_Własna Firma inwestycją w dojrzałość
Zalacznik_nr_1_Formularz_Rekrutacyjny
Zalacznik_nr_2_Karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego
Zalacznik_nr_3_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego
Zalacznik_nr_4_Karta_oceny_merytorycznej_rozmowa_kwalifikacyjna

Wzory Dokumenty przyznawania wsparcia finansowego:

Regulamin_przyznawania_srodkow_na_podjecie_dzialalnosci_
Zalacznik_nr_1_Biznes_plan
Zalacznik_nr_2_Karta_oceny_formalnej_biznes_planu
Zalacznik_nr_3_Karta_oceny_merytorycznej_biznes_planu
Zalacznik_nr_4_Formularz_zmian_w_biznes_planie
Zalacznik_nr_5_Umowa_o_przyznanie_wsparcia finansowego

Wzory załączników do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej:

Wzory zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Harmonogramy zajęć:

harmonogram zajęć ABC Przedsiębiorczości

HARMONOGRAM Doradztwo Biznesowe X 2020

HARMONOGRAM Doradztwo Biznesowe X 2020- 2

Kontakt

Biuro Projektu:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 42
tel.: 605 659 234
e-mail: [email protected]
www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00