Projekt „Własna Firma inwestycją w dojrzałość ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie przez Centrum Samorządności i Regionalizmu i Doradztwo Personalne i Szkolenia Aleksandra Zakrzewska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości , Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Aktualności

02.02.2021

Szanowni Beneficjenci

w związku z rozpoczęciem zakupów w ramach nowo powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:

1.Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.

2.Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.

3.W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik powinien wykazać dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów (zdjęcia w momencie zakupu).

4.Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).

5.Formularz zawierający tabele z rozliczeniem jednorazowej dotacji należy przedstawić po zrealizowaniu całej inwestycji, tj. wydatkowaniu środków i dokonaniu założonych w biznesplanie zakupów w terminie 4 m-cy od dnia otrzymania dotacji.

6.Do wszystkich zakupów płaconych kartą lub przelewem należy posiadać potwierdzenia przelewów.

7.Wydatki ponoszone z dotacji oraz wsparcia pomostowego powinny zostać zaksięgowane w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 15 (która nie tworzy kosztu- dotacja nie jest kosztem), a w polu uwagi należy umieścić informację, iż wydatek jest „finansowany z dotacji/ wsparcia pomostowego”. Jeśli dana osoba nie prowadzi KPiR, wydatki należy umieścić w ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia. Beneficjent będzie kontrolował wydatki poniesione jedynie z dotacji jednak należy pamiętać, iż inne organy mogą kontrolować wydatki ponoszone również ze wsparcia pomostowego.

8.Finansowe wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika na koniec każdego kwartału (co 3 miesiące), zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe zawierające m.in. takie dane jak: rodzaj wydatku, nr dokumentu księgowego, kwota dokumentu brutto, kwota dokumentu netto, stawka VAT, data poniesienia wydatku). Realizatorzy projektu mają prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu. W ramach rozliczenia środków finansowych uczestnik nie przedkłada faktur lub rachunków na potwierdzenie zakupu towarów i usług zgodnie z biznesplanem, ale fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest kontrolowany w okresie obowiązywania umowy.

Ponadto do 10 dnia każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy [email protected] lub [email protected] potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS lub składki zdrowotnej w przypadku korzystania z ulgi na start.
Przesłanie w/w potwierdzenia warunkuje otrzymanie kolejnej transzy wsparcia pomostowego. Przelewy będą realizowane po dostarczeniu w/w potwierdzeń od WSZYSTKICH Uczestników.

W materiałach do pobrania znajdą Państwo Wniosek o zmianę w BP w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie.
Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. Wniosek został przykładowo wypełniony.
Należy pamiętać, że zmiany każdorazowo muszą się bilansować (jeśli z jednej pozycji ujmujemy 100 zł to do drugiej trzeba dodać 100 zł, wtedy bilans = 0).

Poniżej zamieszamy także inne dokumenty pomocne w rozliczeniu dotacji lub wsparcia pomostowego finansowego.

Życzymy powodzenia w prowadzeniu firm!

Tabela-rozliczanie dotacji inwestycyjnej -WZÓR

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

Tabela- rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego

Opis do faktury

15.12.2020

W związku z zatwierdzeniem w dniu 15.12.2020 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi listy rankingowej po ocenie biznesplanów zamieszczamy poniżej ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów złożonych w ramach projektu „WŁASNA FIRMA INWESTYCJĄ W DOJRZAŁOŚĆ”.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW

Osobom, które otrzymały dotacje składamy gratulacje i prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w aktualnościach i materiałach do pobrania dotyczącymi podpisywania umów. Jest to bardzo ważne żebyśmy mogli sprawnie przeprowadzić całą procedurę przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z COVID-19.

Informacja nt. podpisywania umowy

27.11.2020

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Wstępną listę rankingową oceny biznesplanów (przed procedurą odwoławczą).

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW

Osobom, które uzyskały rekomendację do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy! Prosimy jednak pamiętać, że do czasu zaakceptowania wyników przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, niniejsze wyniki są ocenami nieostatecznymi.

Prosimy o nierejestrowanie działalności gospodarczej przed ostateczną akceptacją listy przez WUP w Łodzi.

Prosimy jeszcze raz o zapoznanie się z informacją nt. podpisywania umowy.

20.11.2020

Podpisywanie umowy i kolejne etapy

Szanowni Państwo! Trwa obecnie ocena biznesplanów- po zakończonych obradach Komisji Oceny Biznesplanów zostanie na stronie projektu zamieszczona wstępna lista rankingowa osób, które otrzymają jednorazową dotacje inwestycyjną.  W związku z pandemią chcielibyśmy już teraz przekazać Państwu niezbędne informacje o dalszych etapach udziału w projekcie (do pobrania poniżej).

Informacja nt. podpisywania umowy

Dodatkowo w sekcji „Materiały do pobrania” zamieszczone zostały dokumenty przydatne przy przygotowywaniu się do podpisania umowy, tj.:

– Formularz informacji o pomocy de minimis, który stanowić będzie załącznik do Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

– Wzór wypełniania ww. formularza dla osób, które nie otrzymały wcześniej pomocy de minimis oraz listę identyfikatorów gmin (na jej podstawie należy wpisać w formularzu kod gminy właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby firmy).

– Wzory umów poręczenia oraz deklaracji wekslowej i weksla.

– Wzory świadczeń o niepozostawaniu w związku małżeńskim wypełniany przez Beneficjenta Pomocy/o pozostawaniu w związku małżeńskim z obowiązującą rozdzielnością majątkową -wypełniany przez Beneficjenta Pomocy /o pozostawaniu w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnością majątkową oraz zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania.

15.10.2020

Termin naboru Biznesplanów !!!

Informujemy, iż nabór Biznesplanów (Zał.nr1 do Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości) odbędzie się w okresie od 02.11.2020 r (poniedziałek) do 06.11.2020 r (piątek). Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Biznesplan należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrivie lub mailowo na adres: [email protected] (zapis w formacie DOC i PDF) w biurze projektu ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty /kuriera (decyduje data wpływu do biura projektu) w godzinach od 8:00 do 15:00. Za dzień złożenia dokumentacji uznaje się datę wpływu do biura projektu.

W przypadku złożenia biznesplanów przez wszystkich Uczestników projektu przed upływem terminu naboru, nabór zostanie zakończony z dniem wpływu ostatniego biznesplanu i rozpocznie się procedura oceny.
Jednocześnie informujemy, iż w zakładce „Materiały do pobrania” zamieszczone zostały aktualne wersje następujących dokumentów:
1.Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
2.Biznesplan
3.Karta oceny formalnej biznesplanu
4.Karta oceny merytorycznej biznesplanu
5.Formularz zmian w biznesplanie
6.Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

26.09.2020

UWAGA !!! OD 05.10.2020 ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU !!!

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 05.10.2020 Biuro Projektu zostaje przeniesione na ul.Katarzynów 42 w Łowiczu. W związku ze zmianą siedziby telefon stacjonarny będzie niedostępny. Prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie na tel.komórkowy 605 659 234.

24.09.2020

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową kandydatów do projektu. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie w celu podpisania umowy oraz ustaleniu terminów wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Ostateczna Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Rezerwowa lista kandydatów do projektu

18.09.2020

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu. Ostateczna lista rankingowa zostanie zamieszczona na stronie i w biurze projektu po zakończeniu procedury odwoławczej. Po zakończeniu procesu rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie w celu podpisania umowy oraz ustaleniu terminów wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wstępna Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Rezerwowa lista kandydatów do projektu

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji. O terminie spotkania z doradcą zawodowym poinformujemy osoby zakwalifikowane telefonicznie.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji

31.07.2020

UWAGA – OSTATNIE MIEJSCA!!!

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór !!!

Informujemy, iż w dniu 31.07.2020 r. (piątek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 07.08.2020 r. (piątek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

14.07.2020

Rekrutacja do projektu -dodatkowy nabór !!!

Informujemy, iż w dniu 14.07.2020 r. (wtorek) rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu, który potrwa do dnia 30.07.2020 r. (czwartek). W sekcji „Materiały do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

09.06.2020

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż rekrutacja do projektu  rozpocznie się w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek)  i potrwa do dnia 10.07.2020 r (piątek). W zakładce Materiały do pobrania zamieściliśmy zatwierdzony komplet dokumentów rekrutacyjnych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi zalącznikami  a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych. W razie pytań ze względu na epidemię COVID-19 prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej lub podczas pełnionych na zmianę dyżurów.

24.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów będą zamknięte do odwołania. Pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Szanowni Państwo, w zakładce Materiały do pobrania zamieściliśmy wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz dokumentów dotyczących przyznawania wsparcia finansowego. Po zatwierdzeniu Regulaminu rekrutacji oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych przez Wojewódzki Urząd Parcy w Łodzi ogłosimy oficjalny termin naboru formularzy rekrutacyjnych. Prosimy w tym czasie o zapoznanie się ze wszystkimi zalącznikami. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

16.03.2020

W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz sanitarno – epidemiologicznych, mającymi na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, że biuro główne Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz wszystkie biura projektów w dniach 16.03.2020 – 25.03.2020 będą zamknięte. W/w terminie, w godz. 7.00 – 15.00 pracownicy biura wykonywać będą dotychczasowe czynności w formie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego, powiaty: kutnowski, łowicki, łęczycki, brzezińskie, Skierniewice, skierniewicki i jest realizowany w okresie: 01.02.2020- 30.10.2021.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie do 30.10.2021 36 przedsiębiorstw przez 36 osób spośród 45 uczestników projektu(26K i 19M), bezrobotnych lub biernych zawodowo, mieszkańców 6 powiatów woj.łódzkiego:brzezińskiego,kutnowskiego,łęczyckiego,łowickiego, skierniewickiego i m.Skierniewice.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 45 osób (26K i 19M) w wieku 30 lat i więcej (tj.począwszy od dnia swoich 30-tych urodzin), pozostająca bez pracy(bezrobotna i bierna zawodowo), zamierzająca rozpocząć prowadzenie DG, znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,mieszkańców z 6 powiatów woj.łódzkiego: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, skierniewickiego i Skierniewice.

Min.60% UP to osoby zamieszkujące powiaty,w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego woj.,na koniec XII.2018 oraz min. 60% UP będą stanowiły osoby zamieszkujące powiaty,dla których wartość opublikowanego przez GUS wskaźnika os. fizycznych prowadzących DG na 100 os. w wieku produkcyjnym przyjmuje wartość niższą niż wartość tego wskaźnika dla całego woj.na koniec XII.2017 r.

Struktura Grupy Docelowej:

1. osoby bezrobotne-28 UP (19K,9M), w tym dług. bezrobotne-10 UP 6K,4M)
2. osoby bierne zawodowo-17UP (7K,10M)
3. 26 Kobiet
4. osoby w wieku 50+-12 UP (6K,6M)
5. osoby posiadające niskie kwalifikacje-14UP (9K,5M)
6. osoby niepełnosprawne -ON-2 UP (1K,1M)

Bezrobotni Mężczyźni w wieku 30-49, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej, nie będą stanowić więcej niż 20% liczby bezrobotnych objętych wsparciem).

Działania realizowane w projekcie

 • Diagnoza predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
  2h spotkanie z Doradcą Zawodowym, którego celem będzie ocena uzdolnień i predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej firmy (w tym osobowościowych i motywacyjnych). Diagnoza następujących kompetencji: – predyspozycji zawodowych, – cech przedsiębiorczych, – motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia-48h na UP i zarazem na grupę (zostaną zrealizowane dla 4 grup) w formie 8 zjazdów po 6h.
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest wyłącznie w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie, która wynosi 23.050,00 PLN
 • Wsparcie pomostowe finansnowe-wypłacane miesięcznie tylko tym UP,  którzy otrzymali dotację w projekcie w kwocie 1800,00 PLN netto przez 12 m-cy od rozpoczęcia DG

Uczestnicy Projektu mają zapewnione

 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje/ kwalifikacje

Rekrutacja

Rekrutacja w okresie II.2020-VI.2020. Udział w projekcie może wziąć wyłącznie osoba w wieku 30 lat i więcej (tj. począwszy od dnia swoich 30-tych urodzin), pozostająca bez pracy (bezrobotna i bierna zawodowo), zamierzająca rozpocząć prowadzenie DG, znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkująca na obszarze 6 powiatów objętych projektem. Ponadto UP może być wyłącznie osoba spełniająca przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotna, kobieta, ON, osoba o niskich kwalifikacjach.
Centrum zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zrekrutowania zaplanowanej grupy docelowej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania

Zatwierdzone Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin_rekrutacji_Własna Firma inwestycją w dojrzałość
Zalacznik_nr_1_Formularz_Rekrutacyjny
Zalacznik_nr_2_Karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego
Zalacznik_nr_3_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego
Zalacznik_nr_4_Karta_oceny_merytorycznej_rozmowa_kwalifikacyjna

Wzory Dokumenty przyznawania wsparcia finansowego:

Regulamin_przyznawania_srodkow_na_podjecie_dzialalnosci_
Zalacznik_nr_1_Biznes_plan
Zalacznik_nr_2_Karta_oceny_formalnej_biznes_planu
Zalacznik_nr_3_Karta_oceny_merytorycznej_biznes_planu
Zalacznik_nr_4_Formularz_zmian
Zalacznik_nr_5_Umowa_o_przyznanie_wsparcia finansowego

VIII Wniosek-o-zmianę-w-BP

Wzory załączników do umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej:

Wzory zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Harmonogramy zajęć:

harmonogram zajęć ABC Przedsiębiorczości

HARMONOGRAM Doradztwo Biznesowe X 2020

HARMONOGRAM Doradztwo Biznesowe X 2020- 2

Kontakt

Biuro Projektu:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 42
tel.: 605 659 234
e-mail: [email protected]
www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00