Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „ 50+ Inwestycja w Dojrzałość” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa kujawsko pomorskiego  w ramach Działania 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat lipnowski województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu  aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym min. 22 kobiet) zamieszkałych na obszarze powiatu lipnowskiego  w okresie od kwietnia 2012 do kwietnia 2013.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym min. 22 kobiet) zamieszkałych na obszarze powiatu lipnowskiego, które są zdolne do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne oraz dostępne bez względu na stopień niepełnosprawności i płeć. Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie minimum 22 kobiety.

 

Działania realizowane w projekcie

1.Doradztwo zawodowe Indywidualne –  (3 godz.  dla każdego BO).
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne –  (3 godz. dla każdego BO) w celu likwidacji barier mentalnych i budowy pozytywnej postawy u BO.
3.Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (4 grupy x 10 os x 4 dni x 6godz). BO nauczą się m.in. jak przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne, jak prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami oraz nauczą się  korzystnej autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia  ma wzrost samooceny i aktywności.
4.Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 40 osób (120 godz. zajęć). Każdy BO skorzysta z jednego kursu zawodowego zgodnie z IPD:
– „Przedstawiciel handlowy + kierowca kategorii B”
– „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera”
– „ Księgowość i kadry od podstaw”
– „ Florystyka i bukieciarstwo”

5.Organizacja praktyk zawodowych (20 osób na 4 miesiące). O wyborze osób na odbycie praktyk zawodowych zadecydują doradcy zawodowi. W pierwszej kolejności będą kierowane osoby, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy. BO będą mogli wykorzystać nabywane umiejętności i wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-nawiążesz nowe przyjaźnie.

Materiały do pobrania

zal-nr-1-formularz-zgloszeniowy–50

wersja-z-dn-10.07.2012r-zal-nr-1-formularz-zgloszeniowy–50+

zal-nr-2-regulamin-rekrutacji-projktu-50-+

zal-nr-3–zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych_50

zal-nr-4-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-_50

zal-nr-5–umowa-uczestnictwa–50

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 54
Tel: 605 659 077
www.csir.org.pl
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00