Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualności

Informujemy, iż od dnia 01.05.2013 biuro projektu mieści się na ul. Plac Wolności 20, pokój 22, 87-800 Włocławek

Z końcem lipca 25 BO (20 K i 5 M) zakończyło czteromiesięczne staże zawodowe, które były ostatnią z form wsparcia przewidzianych dla uczestników projektu „Praca – od Marzenia do Spełnienia”.
7 BO (2 K i 5 M) nadal kontynuuje staże zawodowe. Organizacja i realizacja staży zawodowych odbyła się z poszanowaniem równości szans, w szczególności niedyskryminowaniu zarówno kobiet jak i mężczyzn.

W miesiącu czerwcu w ramach realizacji projektu „ Praca- od Marzenie do Spełnienia” 32 BO w tym (22 K, 10 M) kontynuuje staże zawodowe zgodnie z podpisanymi umowami o odbycie staży zawodowych. Organizacja i realizacja staży zawodowych odbyła się z poszanowaniem równości szans, w szczególności niedyskryminowaniu zarówno kobiet jak i mężczyzn.

W maju zakończył się ostatni z kursów zawodowych przewidzianych dla Beneficjentów naszego projektu:
Kurs z branży logistycznej – kierowca kat. C/C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną . Uczestnicy kursu  (10M) zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ( 7 B0- kierowca kat.C i 3 BO- kierowca kat. C+E)  ukończyli zajęcia teoretyczne oraz określoną liczbę godzin jazd praktycznych w ruchu drogowym. Wybrany OSK przeprowadził egzamin wewnętrzny, po którym każdy z uczestników mógł przystąpić w dogodnym terminie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego  w WORD we Włocławku. Egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej odbył się w dniu 11 maja b.roku.
7 BO ( 2K i 5M) z początkiem miesiąca  rozpoczęło czteromiesięczne staże zawodowe. Organizacja i realizacja staży zawodowych odbyła się z poszanowaniem równości szans, w szczególności niedyskryminowaniu zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Z początkiem kwietnia  uczestnicy projektu „Praca  – od Marzenia do Spełnienia zakończyli następujące kursy zawodowe oraz szkolenia z kompetencji kluczowych:
– kurs –Spawacz MAG 120h (4 osoby – 4M)
– kurs – Kierowca wózków jezdniowych + magazynier 120h (2 osoby – 2M)
– kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TELC 120h (30 spotkań po 4 godziny dziennie) dla 20 uczestników projektu, którzy zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od stopnia znajomości języka angielskiego, odpowiednio grupa I – poziom A1 10osób i grupa II-poziom A2 -10 osób. W dniu 12 kwietnia we Włocławku odbył się egzamin zewnętrzny TELC, przystąpił do niego każdy z BO na odpowiednim poziomie zaawansowania.  (10 BO  na poziomie TELC A1,  7 BO na poziomie TELC A2 oraz 3 BO na poziomie B1).

W dniu 20 kwietnia w Lipnie odbył się egzamin ECDL. Po zdaniu wymienionego egzaminu odpowiednia ilość uczestników naszego projektu otrzyma Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.

Kursy, które są kontynuowane:

a) Kurs z branży logistycznej – kierowca kat. C/C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną . Uczestnicy kursu  (10M) zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ( 7 B0- kierowca kat.C i 3 BO- kierowca kat. C+E)  po zakończeniu kursu podejdą do odpowiednich egzaminów i po ich zdaniu otrzymają kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy. Miejsce prowadzenia kursu: Włocławek
Od kwietnia prowadzona jest realizacja staży zawodowych dla 25 BO w ramach projektu „Praca – od Marzenia do Spełnienia”.  Kolejnych 7 BO rozpocznie staże zawodowe z początkiem maja.

W  dniu 11 marca uczestnicy projektu „Praca  – od Marzenia do Spełnienia zakończyli następujące kursy zawodowe:
1.  Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie: grupa  7 osób (6K, 1M) w Lipnie i grupa 6 osób (6K) w Boniewie – zagadnienia z zakresu m.in.: prawo pracy i prawo administracyjne, czynności kancelaryjne, sporządzanie korespondencji, zarządzanie czasem i organizacją pracy, kontakty z klientami, poznanie obsługi urządzeń biurowych, zapoznanie się z podstawami obsługi komputera, pakietem programów biurowych i Internetu. BO otrzymali materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
2.  Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie ,jedna grupa 8 osób (8K) w Lipnie,– zagadnienia z zakresu m.in.: przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy, promocją, organizacją sprzedaży, BHP, oraz obsługą kasy fiskalnej. BO otrzymali materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
3.  Decoupage – technika zdobienia 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie, jedna grupa 4 osoby (4K) w Lipnie  – zagadnienia z zakresu m.in.: historia i początki decoupage, materiały i preparaty wykorzystywane w technice decoupage, techniki decoupage w praktyce, decoupage na drewnie i szkle, zdobienie ikon. Uczestniczki kursu otrzymały materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
4.  Język migowy 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie, jedna grupa 3 osoby (3K) w Włocławku – zagadnienia z zakresu m.in.: podstawy języka migowego i systemu językowo-migowego, daktylografia (specyfika znaków palcowych, zastosowanie i wykorzystanie daktylografii), poznanie i opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym oraz liczebników głównych i porządkowych, ideografia (specyfika, zastosowanie i wykorzystanie znaków ideograficznych), poznanie około 350 znaków pojęciowych oraz ich praktyczne użycie zgodnie z systemem językowo-migowym. Uczestniczki kursu otrzymały materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu zewnętrznego ( z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem) certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Kursy, które są kontynuowane:

a) Kurs z branży logistycznej – kierowca kat. C/C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną . Uczestnicy kursu  (10M) zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ( 7 B0- kierowca kat.C i 3 BO- kierowca kat. C+E)  po zakończeniu kursu podejdą do odpowiednich egzaminów i po ich zdaniu otrzymają kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy. Miejsce prowadzenia kursu: Włocławek
b)  kurs –Spawacz MAG 120h (4 osoby – 4M) – kurs przygotowujący do egzaminu spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metoda MAG), tematyka: techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne opanowanie umiejętności spawania spoin pachwinowych metodą MAG, uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN  287-1. W ramach kursu BO  mają zapewnione: sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe, catering na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin zewnętrzny) certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce  przeprowadzenia kursu: Lipno.
c) kurs – Kierowca wózków jezdniowych + magazynier 120h (3 osoby – 3M) realizowany w tematyce: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym, czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy, czynności operatora w czasie pracy z wózkiem wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej, praktyczna nauka jazdy, bezpieczna wymiana i obsługa butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych, wiadomości o dozorze technicznym, wyposażenie magazynów, technologia magazynowania, zapasy magazynowania, organizacja gospodarki magazynowej. Uczestnicy kursu mają zapewnione : sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe, catering na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin zewnętrzny) certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce  przeprowadzenia kursu: Lipno.

Zgodnie z harmonogramem w marcu zostanie zakończone szkolenie z kompetencji kluczowych dla  Beneficjentów naszego projektu:
– Kursy ECDL – 120h (30 spotkań po 4 godziny dziennie) dla 30 uczestników projektu:

  • kurs ECDL poziom podstawowy w Boniewie (10 BO) – termin zakończenia 27.03.2013
  • kurs ECDL poziom podstawowy w Lipnie ( 10 BO) – termin zakończenia 29.03.2013
  • kurs ECDL poziom zaawansowany w Lipnie ( 10 BO) – termin zakończenia 29.03.2013

Kursy te obejmowały : techniki informatyczne i komunikacyjne, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki menedżerskiej, komunikacji internetowej. W ramach szkoleń uczestnicy mieli zapewnione: sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe (podręczniki), serwis kawowy na każdych zajęciach. Po ukończeniu kursów BO  w zależności od poziomu kompetencji przystąpią do odpowiednich egzaminów i otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.

W przyszłym miesiącu kontynuowane będzie szkolenie z kompetencji kluczowych:
– Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TELC 120h (30 spotkań po 4 godziny dziennie) dla 20 uczestników projektu, którzy zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od stopnia znajomości języka angielskiego, odpowiednio grupa I – poziom A1 10osób i grupa II-poziom A2 -10 osób. W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe (podręczniki), serwis kawowy na każdych zajęciach. Po zakończeniu szkolenia BO przystąpią do egzaminu zewnętrznego, a po jego zdaniu otrzymają Certyfikat TELC na określonym poziomie zaawansowania.

Została przeprowadzona organizacja staży zawodowych (których rozpoczęcie nastąpi w kwietniu b.r.) – zakończyły się poszukiwania pracodawców, którzy pozwolą BO na zdobycie praktycznej wiedzy w swoich zakładach pracy. Organizacja staży zawodowych odbywała się z poszanowaniem równości szans, w szczególności niedyskryminowaniu zarówno kobiet, jak  i mężczyzn.

 

W  miesiącu lutym uczestnicy projektu „Praca  – od Marzenia do Spełnienia kontynuują następujące kursy zawodowe:
a) Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie: grupa  7 osób (6K, 1M) w Lipnie i grupa 6 osób (6K) w Boniewie – zagadnienia z zakresu m.in.: prawo pracy i prawo administracyjne, czynności kancelaryjne, sporządzanie korespondencji, zarządzanie czasem i organizacją pracy, kontakty z klientami, poznanie obsługi urządzeń biurowych, zapoznanie się z podstawami obsługi komputera, pakietem programów biurowych i Internetu. BO otrzymają materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin wewnętrzny) certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
b) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie ,jedna grupa 8 osób (8K) w Lipnie – zagadnienia z zakresu m.in.: przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy, promocją, organizacją sprzedaży, BHP, oraz obsługą kasy fiskalnej. BO otrzymają materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin wewnętrzny) certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
c) Decoupage – technika zdobienia 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie, jedna grupa 4 osoby (4K) w Lipnie  – zagadnienia z zakresu m.in.: historia i początki decoupage, materiały i preparaty wykorzystywane w technice decoupage, techniki decoupage w praktyce, decoupage na drewnie i szkle, zdobienie ikon. Uczestniczki kursu otrzymają materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin wewnętrzny) certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
d) Język migowy 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie, jedna grupa 3 osoby (3K) w Włocławku – zagadnienia z zakresu m.in.: podstawy języka migowego i systemu językowo-migowego, daktylografia (specyfika znaków palcowych, zastosowanie i wykorzystanie daktylografii), poznanie i opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym oraz liczebników głównych i porządkowych, ideografia (specyfika, zastosowanie i wykorzystanie znaków ideograficznych), poznanie około 350 znaków pojęciowych oraz ich praktyczne użycie zgodnie z systemem językowo-migowym. Uczestniczki kursu otrzymają materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin zewnętrzny) certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
e) Kurs z branży logistycznej – kierowca kat. C/C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną . Uczestnicy kursu  (10M) zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ( 7 B0- kierowca kat.C i 3 BO- kierowca kat. C+E)  po zakończeniu kursu podejdą do odpowiednich egzaminów i po ich zdaniu otrzymają kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy.
Kurs Operator sprzętu ciężkiego – ładowarka nowa specjalność 102h (1 osoba- 1M) rozpoczął się 11 lutego i zakończył 23 lutego b.r. Uczestnik kursu zdobył wiedzę z  zakresu: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa maszyn, technologia robót oraz zdobył niezbędne umiejętności na  zajęciach  praktycznych.  Po zakończeniu kursu i zadaniu egzaminu otrzymał odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce przeprowadzenia kursu: Włocławek.
16 lutego rozpoczął się kurs –Spawacz MAG 120h (4 osoby – 4M) – kurs przygotowujący do egzaminu spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metoda MAG), tematyka: techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne opanowanie umiejętności spawania spoin pachwinowych metodą MAG, uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN  287-1. W ramach kursu BO  mają zapewnione: sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe, catering na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin zewnętrzny) certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce  przeprowadzenia kursu: Lipno.
25 lutego rozpoczął się kurs – Kierowca wózków jezdniowych + magazynier 120h (3 osoby – 3M) realizowany w tematyce: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym, czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy, czynności operatora w czasie pracy z wózkiem wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej, praktyczna nauka jazdy, bezpieczna wymiana i obsługa butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych, wiadomości o dozorze technicznym, wyposażenie magazynów, technologia magazynowania, zapasy magazynowania, organizacja gospodarki magazynowej. Uczestnicy kursu mają zapewnione : sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe, catering na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin zewnętrzny) certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce  przeprowadzenia kursu: Lipno.
Kurs Operator koparko-ładowarki został zakończony w dniu 23.02.2013 r. 1 osoba (1M) ukończył 210 h kursu i zdobył wiedzę z zakresu  : użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa maszyn, technologia robót praktyka wstępna oraz doświadczenie na zajęciach  praktycznych.. Po zakończeniu kursu i zadaniu egzaminu otrzymał odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce przeprowadzenia kursu: Włocławek.

Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są szkolenia z kompetencji kluczowych dla  Beneficjentów naszego projektu:
-Kursy ECDL – 120h (30 spotkań po 4 godziny dziennie) dla 30 uczestników projektu:

  • kurs ECDL poziom podstawowy w Boniewie (10 BO)
  • kurs ECDL poziom podstawowy w Lipnie ( 10 BO)
  • kurs ECDL poziom zaawansowany w Lipnie ( 10 BO)

– Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TELC 120h (30 spotkań po 4 godziny dziennie) dla 20 uczestników projektu, którzy zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od stopnia znajomości języka angielskiego, odpowiednio grupa I – poziom A1 10osób i grupa II-poziom A2 -10 osób. W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe (podręczniki), serwis kawowy na każdych zajęciach. Po zakończeniu szkolenia BO przystąpią do egzaminu zewnętrznego, a po jego zdaniu otrzymają Certyfikat TELC na określonym poziomie zaawansowania.

 

O projekcie

Projekt pt. ,,Praca – od Marzenia do Spełnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w ramach Priorytetu VI- ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 – „Poprawa  dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat aleksandrowski, lipnowski i włocławski województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu  aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez 50 osób bezrobotnych  (w tym min. 28 kobiet) zamieszkałych na obszarze powiatu aleksandrowskiego, lipnowskiego i włocławskiego  w okresie od lipca 2012r.  do sierpnia 2013 r.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 50 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP – Aleksandrów Kujawskim, w PUP – Włocławek i w PUP – Lipno,  w wieku 15 -59 lat kobiety i 15-64 lata mężczyźni, które są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy w obszarze niezwiązanym z produkcją roślinną lub zwierzęcą, zamieszkujące w gminach wiejskich (min. 29 BO), wiejsko-miejskich oraz w miastach do 25 tyś. mieszkańców w powiatach aleksandrowskim, lipnowskim i włocławskim woj. kujawsko-pomorskiego.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne oraz dostępne bez względu na stopień niepełnosprawności. Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie minimum 28 kobiet, a także minimum 18 osób w wieku 15-24 lata oraz minimum  5 osób w wieku 50-64 lata.

 

Działania realizowane w projekcie

1.Indywidualne doradztwo zawodowe (3 godz. dla każdego BO). Uczestnicy Projektu otrzymają m.in. pomoc w wyborze kierunku kształcenia i określeniu indywidualnych predyspozycji do podjęcia pracy w nowym zawodzie.
2.Poradnictwo psychologiczne i badanie deficytu kluczowych kompetencji (3 godz. dla każdego BO). Każdy z beneficjentów odbędzie godzinną rozmowę z psychologiem – w celu likwidacji barier mentalnych i budowy postawy BO, a także rozmowę z ekspertem ds. ICT (1 godz.) oraz ekspertem-lektorem (1 godz.) – w celu identyfikacji potrzeb kluczowych kompetencji porozumiewania się językiem obcym oraz znajomością ICT. Na podstawie wyników badań  sporządzone zostaną karty kompetencji kluczowych dla każdego BO, zgodnie z którymi BO zostaną skierowani na poszczególne szkolenia w zależności od poziomu znajomości i wymagań niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie (zgodnie z IPD).
3.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (5 grup x 10 os x 2 dni x 8 godz.) – BO nauczą się przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne, prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami oraz nauczą się korzystnej autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia na wzrost poziomu samooceny i aktywności.
4.Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 40 osób (min. 28 kobiet)  zgodnie z preferencjami określonymi w WKP-IPD przez BO i Doradcę zawodowego (średnio 120 godz. dla każdego BO) oraz  przeprowadzenie dla 10 mężczyzn kursu zawodowego kierowca kat. C/C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną.
Uczestnicy projektu będą mieli do wyboru kursy zawodowe z branż kluczowych dla rozwoju woj. kujawsko-pomorskiego m.in. informatycznej, budowlanej, handlowej, logistycznej, administracyjnej oraz w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy lub Kurs zawodowy z branży logistycznej, który będzie obejmował: kierowca kat. C (50 godz.) / kierowca kat. C+E (45 godz.) wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną (140 godz.). Po ukończeniu kursów i zdaniu Egzaminów Beneficjenci Ostateczni uzyskają kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pracy w wybranym zawodzie.
W celu przystąpienia do kursu kierowca kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną BO musi wylegitymować się prawem jazdy kat. B, mieć ukończone 21 lat oraz uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. W przypadku przystąpienia do kursu kierowca kat. C+E BO musi posiadać wszystkie w/w wymagania oraz wylegitymować się prawo jazdy kategorii C.
5.Przeprowadzenie szkoleń z kompetencji kluczowych dla min. 46 osób (w tym min. 26 kobiet) na podstawie badania deficytu kluczowych kompetencji i IPD, BO przystąpią do kursów:
– Kurs komputerowy ECDL (120 godz.) – zagadnienia z zakresu: techniki informatyczne i komunikacyjne, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska, komunikacja internetowa. W zależności od poziomu kompetencji, BO po kursie, przystąpią do 4 egzaminów i po ich zdaniu otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
– Kurs języka obcego przygotowujący do egzaminu TELC (120 godz.)  realizowany w zależności od znajomości do poziomu A1, A2, B1, B2. W zależności od poziomu, BO podejdą  do odpowiedniego egzaminu zewnętrznego i po jego zdaniu otrzymają Certyfikat TELC.
6.Organizacja staży zawodowych (30 osób na 4 miesiące). O wyborze osób na odbycie staży  zawodowych zadecydują Doradcy Zawodowi. W pierwszej kolejności będą kierowane osoby, które nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego, następnie osoby nie posiadające żadnego doświadczenia w zdobytych kwalifikacjach zawodowych w ramach projektu oraz kolejne osoby w zależności od długości posiadanego doświadczenia zawodowego.  BO będą mogli wykorzystać nabywane umiejętności i wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-nawiążesz nowe przyjaźnie.

 

Materiały do pobrania

zal-nr-3-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Plac Wolności 20, pokój 22, 87-800 Włocławek
Tel.605 650 344
www.csir.org.pl
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30