Projekt „Nowa droga do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Aktualności

 

Informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia dla 24 UP w ramach szkoleń zawodowych. Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć:

harm.-dla-podwyk.–54+monter-rusztowan

harm.-dla-podwyk.-54+koparko-ladowarka

harm.-dla-podwyk.-54+ladowarka

harm.-dla-podwyk.-54+walec-drogowy

 

Poniżej zamieszczamy harmonogramy realizacji Indywidualnego Doradztwa Zawodowego (IPD) dla 24 UP.

d.z.-harm.-06-i-07.2017r

28.06.2017r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła analizę każdego kandydata do projektu, ze ścieżki S, pod względem merytorycznym i zatwierdziła kandydatury 24 osób do uczestnictwa w projekcie.

lista-rankingowa-3-osob-zakwalifikowanych-do-sciezki-s

27.06.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny formalnej 24 formularzy ze ścieżki S. Wszystkie formularze zgłoszeniowe przeszły pozytywnie ocenę formalną i osoby te zostały skierowane do drugiego etapu rekrutacji, czyli oceny merytorycznej, która odbędzie się 28.06.2017r.

Poniżej  zamieszczamy harmonogramy indywidulnego usług doradczych o charakterze specjalistycznym w ramach wsparcia pomostowego dla uczestników ścieżki DG.

i-lodz-harmonogram–czerwiec

i-lodz-harmonogram—lipiec

i-lodz-harmonogram–sierpien

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty dla uczestników zainteresowanych odbyciem stażu zawodowego.

umowa-staz-zawodowy

i-lista-obecnosci-staz

opis-stanowiska-pracy-praktyki

i-potw.-odbioru-mat.—staz

zal-nr-1-program-stazu

dziennik-stazu

bilety

zaswiadczenie–przewoznika

oswiadczenie_o-srodki-transportu-publicznego

 

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego powinny w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia opublikowania ostatecznej listy rankingowej dokonać czynności związanych z zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Warunkiem podpisania umowy o przyznanie bezzwrotnej dotacji jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności:
•potwierdzenie zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej (wydruk ze strony internetowej Centralnej ewidencji działalności gospodarczej),
•informacja o rachunku bankowym, na którym będą dokonywane przez Beneficjenta Pomocy płatności (nr konta, nazwa i adres banku),
Warunkiem wypłaty środków na rozwój przedsiębiorczości, jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy w terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania ostatecznej listy rankingowej zabezpieczenia w jednej z następujących form:
•poręczenie według prawa cywilnego,
•weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
•gwarancja bankowa,
•zastaw na prawach lub rzeczach,
•akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Planowany termin podpisywania umów na otrzymanie bezzwrotnej dotacji od 24.04.2017r. do 28.04.2017r (dokładny termin spotkania umawiany po wcześniejszej rozmowie telefonicznej).

Informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia w ramach szkoleń zawodowych. Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć:

harm.-dla-podwyk.-ochronatom.-maz.-21.04

harm.-dla-podwyk.-ochrona-skierniewice

harm.-dla-podwyk.-ochronatom.-maz.-29.04

harm.-dla-podwyk.-monter-rusztowan

harm.-dla-podwyk.-konserwator-gasnic

harm.-dla-podwyk.–wozki-jezdniowe

harm.-dla-podwyk.-assessment-center

harm.-dla-podwyk.-koparko-ladowarka

harm.-dla-podwyk.-ladowarka

harm.-dla-podwyk.-pracownik-adm-biurowy

 

Zgodnie z decyzją Beneficjenta z dnia 12.04.2017 r. zamieszczamy poniżej ostateczną listę rankingową.

ostateczna-lista-rankingowa—18.04.2017

 

W związku z zakończeniem w dniu 12.04.2017 prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Nowa Droga do Kariery”, poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową. O kolejności na liście rankingowej decyduje średnia z oceny 2 ekspertów KOW.”

wstepna-lista-rankingowa—12.04.2017

 

W dniu 04.04.2017r została przeprowadzona ocena formalna, złożonych przez 16 UP- ze ścieżki DG, wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Informujemy, że do dnia 03.04.2017r. wpłynęły wszystkie wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Ocena formalna złożonych wniosków zostanie przeprowadzona 04.04.2017r.  Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu  12.04.2017r w siedzibie Centrum Samorządności i Regionalizmu, ul. Kozia 11/15,  99-400 Łowicz

Informujemy, że do 03.04.2017r przyjmujemy wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu w godzinach 7.00-15.00 lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do biura projektu. Nie ma możliwości składania Wniosków wraz z załącznikami poprzez przesłanie e-mailem lub faksem.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu, ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz.
Poniżej  zamieszczamy harmonogram dyżurów doradcy w ramach indywidulnego wsparcia doradczego dla uczestników ścieżki DG.

harmonogram-doradztwo-indywidualne

 

Terminy szkolenia (ścieżka DG) „Mój własny biznes”
Grupa I

10.03.2017
14.03.2017
16.03.2017
21.03.2017
23.03.2017
28.03.2017
Grupa II

13.03.2017
15.03.2017
20.03.2017
22.03.2017
27.03.2017
29.03.2017

Szkolenie odbędzie się w 99-300 Kutno, ul. Barlickiego 10
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy skorzystają z usług doradcy biznesowego, który będzie pełnił dyżury w 99-400 Kutno, ul. Barlickiego 10.
Z pomocy doradcy biznesowego uczestnicy mogą skorzystać również telefonicznie i mailowo.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy realizacji Indywidualnego Doradztwa Zawodowego (IPD)

harmonogram-dz-luty—wanda-toc

harmonogram-dz-luty–marlena-kawulska-feliniak

harmonogram-dz-luty–anna-chmielewska

harmonogram-dz-luty—wanda-toc

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do ścieżki DG

lista-osob-zakwalifikowanych-do-sciezki-dg

W dniu 18.02.2017r. zakończyliśmy III etap rekrutacji dla 12 osób ze ścieżki DG( rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym).

04.02.2017r Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła analizę każdego kandydata do projektu, ze ścieżki DG, pod względem merytorycznym i zatwierdziła kandydatury 12 osób do uczestnictwa w kolejnym etapie rekrutacji czyli rozmowy z doradcą zawodowym.

03.02.2017r Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła analizę każdego kandydata do projektu, ze ścieżki S, pod względem merytorycznym i zatwierdziła kandydatury 74 osób do uczestnictwa w projekcie.

lista-rankingowa-2-osob-zakwalifikowanych-do-sciezki-s

01.02.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny formalnej formularzy ze ścieżki S i ścieżki DG. Wszystkie formularze zgłoszeniowe złożone do 31.01.2017r. przeszły pozytywnie ocenę formalną i osoby te zostały skierowane do drugiego etapu rekrutacji, czyli oceny merytorycznej, która odbędzie się dla ścieżki S- 03.02.2017r, dla ścieżki DG- 04.02.2017r.

Informujemy że do dnia 31.01.2017r. wpłynęło 74 formularzy zgłoszeniowych na ścieżkę S i 12 na ścieżkę DG. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych odbędzie się dla ścieżki S i ścieżki DG 01.02.2017r.

W dniu 23.01.2017r. zakończyliśmy III etap rekrutacji dla 4 osób ze ścieżki DG( rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym).

W dniu 12.01.2017r Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła analizę każdego kandydata do projektu, ze ścieżki DG, pod względem merytorycznym i zatwierdziła kandydatury 4 osób do uczestnictwa w kolejnym etapie rekrutacji czyli rozmowy z doradcą zawodowym.

11.01.2017r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny formalnej formularzy ze ścieżki DG. Wszystkie formularze zgłoszeniowe złożone do 31.12.2016r. przeszły pozytywnie ocenę formalną i osoby te zostały skierowane do drugiego etapu rekrutacji, czyli  oceny merytorycznej, która odbędzie się 12.01.2017r.

W dniu 04.01.2017r Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła analizę każdego kandydata do projektu, ze ścieżki S, pod względem merytorycznym i zatwierdziła kandydatury 22 osób do uczestnictwa w projekcie.

lista-rankingowa-1-osob-zakwalifikowanych-do-sciezki-s

03.01.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny formalnej formularzy ze ścieżki S. Wszystkie formularze zgłoszeniowe złożone do 31.12.2016r. przeszły pozytywnie ocenę formalną i osoby te zostały skierowane do drugiego etapu rekrutacji, czyli oceny merytorycznej, która odbędzie się 04.01.2017r.

Informujemy że do dnia 31.12.2016r. wpłynęło 22 formularze zgłoszeniowe na ścieżkę S i 4 na ścieżkę DG. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych odbędzie się: ścieżka S- 03.01.2017r., ścieżka DG- 11.01.2017r.

W zakładce „Materiały do Pobrania” dodano zalącznik Zaświadczenie Pracodawcy. Można pobrać go również tutaj

zalacznik–zaswiadczenie-pracodawcy

W związku z rozszerzeniem grupy docelowej o pracowników zagrożonych zwolnieniem lub pracowników przewidzianych do zwolnienia informujemy, iż w dniu 14.12.2016 w zakładce „Materiały do pobrania” została zaktualizowana dokumentacja rekrutacyjna.

 

Obszar realizacji

Cel projektuProjekt obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie i jest realizowany w okresie 01.IX.2016 – 30.IV.2018

Do kogo skierowane jest wsparcieGłównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zdobycia zatrudnienia w okresie IX 2016-IV 2018 przez 70os. (36K i 34M), które utraciły pracę (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu) i/lub są przewidziani do zwolnienia i/lub są zagrożeni zwolnieniem  z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy z terenu woj. łódzkiego.

Grupę docelową stanowi 70 osób, które utraciły pracę (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu) i/lub są przewidziani do zwolnienia i/lub są zagrożeni zwolnieniem  z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy, które uczą się/ pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszyscy uczestnicy muszą spełnić poniższe kryteria:
-wiek 18-64 lata,
-wykształcenie min. podstawowe (8 klas) lub gimnazjalne
Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie minimum 36 kobiet oraz minimum 21 osób w wieku powyżej 54 roku życia.

Dodatkowo osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej (ścieżka DG)  musi spełniać  minimalnie 1 z następujących kryteriów:
-być osobą z niepełnosprawnością (ON)
-być osobą powyżej 50 roku życia (tj. osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin)
-być osobą poniżej 30 roku życia (tj. nie ukończyła 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)
-być kobietą

Podczas rekrutacji do ścieżki DG gwarantujemy,aby w pierwszej kolejności wsparcie skierowane było do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

 

Działania realizowane w projekcie

RekrutacjaW ramach projektu Uczestnicy (70 os.) zostaną objęci następującym wsparciem:
• Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD- 4h/UP
• Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości dla 30 UP obejmującego szkolenie, doradztwo biznesowe, wsparcie pomostowe doradcze oraz dotację inwestycyjną w wysokości do 23 390 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• Kursy zawodowe dla 40 UP (proponowane, istnieje możliwość zorganizowania innych kursów zgodnie z IPD uczestnika projektu)
– OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – typy klasy III
– KSIĘGOWOŚĆ
– MAGAZYNIER Z KURSEM OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH
– MASAŻYSTA
• Staże zawodowe dla 40 UP przez okres 6-mcy
• Praktyczne pośrednictwo pracy dla 40 UP

 

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

• Stypendium za udział w szkoleniu
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Materiały do pobraniaOsoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 01.10.2016 r. do 31.01.2017 r.

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem projektu

regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-i-lodz-xii-2016 

regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa–aktualizacja

zalacznik-nr-1-form.-rekrut.–s.xii-2016

zalacznik-nr-2-form.-rekrut.–dg-xii-2016

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-uczestnika-projektu

zalacznik-nr-4-oswiad.-bezrobotnego

zalacznik-nr-4a-zaswiadczenie_z_pup-bezrobocie

zalacz.-nr-4b-oswiad.-os.-zagrozonej-zwolnieniem-xii.2016

zalacznik-nr-4c-oswiad.-os.-przew.-do-zwolnienia-xii-2016

zalacznik-nr-5-karta-oceny-formalnej–formularza-rekrut

zalacznik-nr-6-karta-oceny-meryt.-form.-rekrutac.—s-s

zalacznik-nr-7-karta-oceny-meryt.-form.-rekrutac.—sdg

zalacznik-nr-8-umowa-uczestnictwa-w-projekcie—sciezka-s

zalacznik-nr-9-umowa-uczestnictwa-w-projekcie—sciezka-dg

zalacznik-nr-10-karta-oceny-doradcy-zawodowego—sciezka-dg

zalacznik–zaswiadczenie-pracodawcy

regulamin-przyznawania-sr.finans.na-rozwoj-przeds

zalacznik–1-do-regulaminu-kow

zalacznik-1—wniosek-o-przyznanie-srodkow-na-rozwoj-przeds

zalacznik-2—biznes-plan

zalacznik–2-do-regulaminu-kow

zalacznik-3-do-regulaminu-kow

zalacznik-3—harmonogram-rzeczowo-finansowy-inwestycji

zalacznik-4—oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis

zalacznik-5—regulamin-komisji-oceny-wnioskow-(kow)a

zalacznik-6—umowa-o-udzielenie-wsparcia-finansowego-akt.

zalacznik-8—oswiadczenie–o-niekaralnosci

zalacznik-9—oswiadczenie-o-przezn.-podatku-vat

zalacznik-10—oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-innej-pomocy

 

Kontakt


ADRES BIURA PROJEKTU

Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Kozia 11/15
tel./fax: 046 830 02 47, 605 659 234, 605 652 933
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00