Projekt pt. ,,Gotowi do Pracy-Start!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w ramach Priorytetu VI- ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 – „Poprawa  dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat lipnowski województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia i/lub podniesienie poziomu adaptacyjności zawodowej przez min. 36 uczestników projektu w grupie 40 młodych osób w wieku 18-30 lat, zamieszkałych w powiecie lipnowskim w województwie kujawsko-pomorskim w okresie od października 2013 r. do stycznia 2015 roku.

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 40 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat, zamieszkujących powiat lipnowski  w  województwie kujawsko-pomorskim.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne oraz dostępne bez względu na stopień niepełnosprawności.
Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będą minimum 24 kobiety.

Działania realizowane w projekcie

1.Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego (3 godz. dla każdego UC). Uczestnicy Projektu otrzymają m.in. pomoc w wyborze kierunku kształcenia i określeniu indywidualnych predyspozycji do podjęcia pracy w nowym zawodzie.
2. Poradnictwo psychologiczne i badanie deficytu kluczowych kompetencji (3 godz. dla każdego UC). Każdy z beneficjentów odbędzie godzinną rozmowę z psychologiem – w celu likwidacji barier mentalnych i budowy postawy UC, a także rozmowę z ekspertem ds. ICT (1 godz.) oraz ekspertem-lektorem (1 godz.) – w celu identyfikacji potrzeb kluczowych kompetencji porozumiewania się językiem obcym oraz znajomością ICT. Na podstawie wyników badań  sporządzone zostaną karty kompetencji kluczowych dla każdego UC, zgodnie z którymi UC zostaną skierowani na poszczególne szkolenia w zależności od poziomu znajomości i wymagań niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie (zgodnie z IPD).
3.Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 30 osób (średnio 120 godz. dla każdego UC) . Możliwość wyboru przez każdego UC jednego z poniższych kursów zawodowych:
– Pracownik administracyjno-biurowy z elementami programów księgowych i   kadrowych
-Spawacz metodą TIG, MIG i MAG
-Telemarketer/ Telewindykator
-Skuteczny sprzedawca z elementami negocjacji
-Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
-Obsługa komputerowych programów handlowo-magazynowych i programów fakturowania
-Operator koparek/spycharek
Powyższe kursy są propozycją wyjściową, a ostateczny ich wybór będzie wynikiem ustaleń UC z doradcą zawodowym i wnioskodawcy z potencjalnymi pracodawcami.
4.Przeprowadzenie dla 10 UC (10 M) kursu zawodowego kierowca kat. C/C+E wraz
z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną, który będzie obejmował: kierowca kat. C (50 godz.) / kierowca kat. C+E (45 godz.) wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną (140 godz.).
W celu przystąpienia do kursu kierowca kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną UC musi wylegitymować się prawem jazdy kat. B, mieć ukończone 21 lat oraz uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. W przypadku przystąpienia do kursu kierowca kat. C+E UC musi posiadać wszystkie w/w wymagania oraz wylegitymować się prawo jazdy kategorii C.
5.Przeprowadzenie szkoleń z kompetencji kluczowych dla min. 36 osób (w tym min. 22 kobiety) na podstawie badania deficytu kluczowych kompetencji i IPD, UC przystąpią do kursów:
– Kurs komputerowy ECDL (120 godz.) – zagadnienia z zakresu: techniki informatyczne
i komunikacyjne, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska, komunikacja internetowa. W zależności od poziomu kompetencji, UC po kursie, przystąpią do 4 egzaminów i po ich zdaniu otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
– Kurs języka obcego przygotowujący do egzaminu TELC (120 godz.)  realizowany
w zależności od znajomości do poziomu A1, A2, B1, B2. W zależności od poziomu, UC podejdą  do odpowiedniego egzaminu zewnętrznego i po jego zdaniu otrzymają Certyfikat TELC.
6.Organizacja staży/praktyk zawodowych (40 osób na 5 miesięcy) dzięki którym UC będą mogli wykorzystać nabywane umiejętności i wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.
7.Warsztaty poszukiwania pracy dla 40 UC (4 grupy/24 h), główne moduły: informacje dotyczące lokalnego rynku pracy, metody szukania pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikująca oraz Pośrednictwo Pracy średnio 3h/1 os dla 40 UC w zakresie poszukiwania ofert stażu i pracy. Pośrednik będzie diagnozował przyczyny, trudności, wspierał w poszukiwaniu ofert pracy, w uzgodnieniu z Doradcą zawodowym będzie towarzyszył uczestnikom w rozmowach kwalifikacyjnych (w miarę potrzeb). Każdy z uczestników otrzyma min. 3 ofert pracy zgodne z profilem zawodowym.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-nawiążesz nowe przyjaźnie.

 

Kontakt

Centrum Samorządności i Regionalizmu

87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 25
Tel: 605 650 344
e-mail: [email protected]

REKRUTRACJA DO PROJEKTU TRWA DO 31.12.2013 ROKU