Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Wystarczy chcieć aby móc” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa łódzkiego w ramach Działania 6.1 – „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat kutnowski województwa łódzkiego.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 młodych osób w wieku 18-25 lat (w tym min. 40 kobiet) zamieszkałych na terenie powiatu kutnowskiego pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz osoby nieaktywne zawodowo dzięki wyposażeniu ich  w kompetencje kluczowe i kwalifikacje zawodowe potrzebne na lokalnym rynku pracy w okresie od stycznia 2011 do marca 2012.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 18-25 lat pozostających bez zatrudnienia, w tym osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo,  zamieszkałych na terenie powiatu kutnowskiego.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne oraz dostępne bez względu na stopień niepełnosprawności i płeć. Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie minimum 40 kobiet.

 

Działania realizowane w projekcie

1.Zajęcia z psychologiem – grupowe  (6 grup x 10os x 2 dni x 8 godz.).
2.Doradztwo zawodowe – indywidualne (4 godz.  dla każdego BO).
3.Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (6 grup x 10 os x 3 dni x 8 godz). BO nauczą się m.in. jak przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne, jak prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami  . Zostaną przeprowadzone ćwiczenia  z zakresu samooceny, aktywności i autoprezentacji.
4.Przeprowadzenie kursów z kompetencji kluczowych do wyboru (6 grup x 10 osób x 30 dni x 4 godz.). Każdy BO będzie mógł wybrać między następującymi kursami:
– Kurs ECDL Core. Kurs obejmuje podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, komunikacja internetowa.  Uczestnik po kursie przystępuje do 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych i po ich zdaniu otrzymuje Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
– Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TELC. Uczestnicy po kursie przystępują do egzaminu i po jego zdaniu otrzymają certyfikat TELC, który sprawdza znajomość języka, kładąc nacisk na umiejętność porozumiewania się.
5.Przeprowadzenie szkoleń zawodowych ( 5 grup x 10 osób x 15 dni 8 godz.), do wyboru dla każdego BO.
– Pracownik administracyjno-biurowy
– Księgowość i kadry od podstaw
Szkolenia mają nauczyć praktycznych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności i kwalifikacji do pracy w firmach i administracji w oparciu o wykorzystanie komputera na stanowisku pracy.
– Przedstawiciel handlowy
– Nowoczesna obsługa sekretariatu
Uczestnicy podczas tych szkoleń posiądą umiejętności i kwalifikacje ambitnych reprezentantów rozwijających się firm oraz nauczą się jak skutecznie prowadzić sekretariaty obsługujące klientów i partnerów przedsiębiorstw oraz instytucji, w tym prawidłowego prowadzenia rozmów, korespondencji, dokumentacji i spotkań handlowych.
6.Kurs-Kierowca kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy (1 grupa 10 osób, w tym przypadku kurs obejmuje 190 godz. – 150 godz. teoria + 40 godz. praktyka). BO odbędą pełny kurs kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy. Po zdaniu egzaminu BO będą posiadali uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusów oraz posiadać zezwolenie na przewóz rzeczy. Aby przystąpią do kursu BO musi legitymować się prawem jazdy kat. B oraz uzyskać zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kierowania pojazdem.
7.Praktyczne pośrednictwo pracy. Profesjonalna specjalistyczna firma znajdzie min. 3 oferty dla każdego BO.
8.Organizacja praktyk zawodowych (20 osób na 2 miesiące). O wyborze osób na odbycie praktyk zawodowych zadecydują doradcy zawodowi. W pierwszej kolejności będą kierowane osoby, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy. BO będą mogli wykorzystać nabywane umiejętności i wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia
-podniesiesz umiejętności w zakresie języka angielskiego
-podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-nawiążesz nowe przyjaźnie.

 

Materiały do pobrania

zal.nr-1-formularz-zgloszeniowy

zal.nr-2-regulamin-rekrutacji

zal.nr-3-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

zal.nr-4-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

zal.nr-5-umowa-uczestnictwa

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-300 Kutno, ul. Barlickiego 10
tel/fax. 24 254 30 09