Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Powrót do przyszłości – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie wielkopolskim” realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu, ul. Kozia 11/15 w ramach Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swym zasięgiem powiaty: kolski, koniński, m.Konin, pleszewski

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz dostępu do zatrudnienia 90 osób w wieku 45+ zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. wielkopolskim.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych po 45 roku życia; 50 osób bezrobotnych   (w tym min. 20 długotrwale bezrobotnych) i 40 osób nieaktywnych zawodowo (w tym z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz kobiet powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, a także osób uczących się lub kształcących), pochodzących z następujących powiatów województwa wielkopolskiego: kolskiego, konińskiego, m. Konin i pleszewskiego.

 

Działania realizowane w projekcie

Etap I – indywidualne doradztwo zawodowe (90osób x 2 godz. / osobę), określenie predyspozycji zawodowych, stworzenie indywidualnego planu działania
Etap II – zajęcia z psychologiem (9 grup x 10 osób x 8 godzin), zwiększenie motywacji do udziału w projekcie
Etap III – kursy zawodowe:
-„Przedstawiciel handlowy”(3 grupy x 10 osób x 80 godzin)
-„Kierowca kat. C” – (2 grupy x 15 osób, 50 godzin) + egzamin zewnętrzny na prawo jazdy w WORD
-„Pracownik administracyjno – biurowy” (3 grupy x 10 osób x 96 godzin)
Etap IV – informacja zawodowa (9 grup x 10 osób x 6 godzin), poruszanie się po rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
Etap V – zajęcia „AUTOPREZENTACJA”  (9 grup x 10 osób x 6 godzin), przygotowanie beneficjentów ostatecznych pod kątem pozytywnego wizerunku przed pracodawcą
Etap VI – prelekcja ekologiczna „EKO-ROZWÓJ” (9 grup x 10 osób x 6 godzin), zwiększenie świadomości ekologicznej.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

– Podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe
– Nabędziesz nowe umiejętności interpersonalne
– Uzyskasz zaświadczenia i certyfikaty: Przedstawiciel handlowy (30 osób), Kierowca kat. C (30 osób), Pracownik administracyjno – biurowy (30 osób)
– Ukończysz warsztaty pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotowujące do kontaktów  z pracodawcą
– Weźmiesz udział w prelekcji ekologicznej
– Nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Materiały do pobrania

zal.-nr-1–formularz-7.2.1-poznan

zal-nr-2—regulamin-rekrutacji

zal-nr-3—regulamin-uczestnictwa-w-projekcie

zal.-nr-4-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

zal.–nr-5–umowa-uczestnictwa

zal.–nr-6–zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

 

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Sienkiewicza 29 (I piętro pok. nr 6),
62-600 Koło
tel./fax: 63 261 00 42
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00