Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Wystarczy chcieć aby móc” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Działania 6.1 – „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 3 powiaty województwa kujawsko-pomorskiego: lipnowski,radziejowski,włocławski

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie oraz zwiększenie aktywności zawodowej 60 osób nieaktywnych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, wchodzących i powracających na rynek pracy, w tym które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników , zamieszkałych na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców w 3 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego o  stopie bezrobocia powyżej 20%(lipnowski,radziejowski,włocławski) w okresie 10.2010-09.2011r.
Do kogo skierowane jest wsparcie
Projekt skierowany jest do 60 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym nieaktywnych zawodowo 10 osób, 50 osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy, zamieszkałych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą w 3 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego(lipnowski, radziejowski, włocławski). Uczestnictwo w projekcie będzie dla BO bezpłatne oraz dostępne bez względu na stopień niepełnosprawności, wiek. Realizując politykę równych szans, wśród BO będzie 40 kobiet i 20 mężczyzn. Co najmniej 10% grupy docelowej, czyli 6 osób będą stanowiły osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Minimum 20 osób stanowią osoby w wieku do 25 roku życia.

 

Działania realizowane w projekcie

1.Przeprowadzenie doradztwa zawodowego grupowego (6 grup x 10 os x 4 dni x 8 godz).
2.Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego (2 godz. dla każdego BO).
3.Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (6 grup x 10 os x 3 dni x 8 godz).     BO nauczą się przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne,prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami oraz korzystnej autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia na wzrost samooceny i aktywności.
4.Przeprowadzenie kursów z kompetencji kluczowych do wyboru(6 grup x 10 osób x 20 dni x 4 godz). Każdy BO będzie mógł wybrać pomiędzy następującymi kursami:
– kurs – Wykorzystanie ICT i Internetu w  biznesie i na stanowisku pracy, gdzie BO nabędą umiejętności sprawnej pracy z komputerem, wykorzystania Internetu oraz programów niezbędnych obecnie w pracy firm i instytucji.
– kursu języka ang. z elementami słownictwa biznesowego i zawodowego, gdzie szczególny nacisk zostanie położony na słownictwo związane z tematyką kolejnych szkoleń zawodowych oferowanych w projekcie.

5.Przeprowadzenie szkoleń zawodowych (5 grup x 10 osób x 10 dni x 8 godz), do wyboru dla każdego BO:
– Administracja komputerowa lub Księgowość i kadry od podstaw . Szkolenia mają nauczyć praktycznych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności i kwalifikacji do pracy w firmach i administracji w oparciu o wykorzystanie komputera na stanowisku pracy.
– Przedstawiciel handlowy lub Nowoczesna obsługa sekretariatu. Uczestnicy podczas tych szkoleń posiądą umiejętności i kwalifikacje ambitnych reprezentantów rozwijających się firm oraz nauczą się jak skutecznie prowadzić sekretariaty obsługujące klientów i partnerów przedsiębiorstw oraz instytucji, w tym prawidłowego prowadzenia rozmów , korespondencji, dokumentacji i spotkań handlowych.

6.Kurs zawodowy- Kierowca kat. C;1 grupa 10 osób,w tym przypadku kurs obejmuje  50 godz – 20 godz. teoria + 30 godz. praktyka. BO odbędą pełny kurs oraz będą mogli przystąpić do egz. zewnętrznego w WODR. Po zdaniu egzaminu BO będą posiadali uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu. Aby przystąpić do kursu BO musi legitymować się prawem jazdy kat. B oraz uzyskać zaśw. lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kierowania pojazdem.

7.Praktyczne pośrednictwo pracy. Profesjonalna specjalistyczna firma znajdzie min. 3 oferty pracy dla każdego z BO.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia
-podniesiesz umiejętności w zakresie języka angielskiego
-podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-nawiążesz nowe przyjaźnie

Materiały do pobrania

zal-nr-1-formularz-zgloszeniowy

zal-nr-2–regulamin-rekrutacji-projktu

zal-nr-3-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

zal-nr-4–zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

zal-nr-5–umowa-uczestnictwa

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
Pl. Teatralny 7/3
87-100 Toruń
tel: 56 655 08 47, fax:56 655 38 54
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00