Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Powrót do Przyszłości-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie mazowieckim” realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu, ul. Kozia 11/15 w ramach Działania 7.2. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1. ,,Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiaty: gostyniński, płocki, sochaczewski oraz powiat miasta Płock.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz dostępu do zatrudnienia 90 osób w tym minimum 45 osób w wieku 45+ zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie mazowieckim.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 90 osób: długotrwale bezrobotnych; niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich (20% tj. 18 osób- kobiety);osoby po 45+ (50%BO tj. 45osób).

 

Działania realizowane w projekcie

1.Blok orientacji i aktywizacji zawodowej:
– doradztwo zawodowe- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,  stworzenie Indywidualnego Planu Działania, określenie predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze szkoleń (2 godz./osoba);
– zajęcia z psychologiem- zwiększenie motywacji do udziału w projekcie                 (6grup x 15 osób x 8godz.)
– informacja zawodowa- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny); zajęcia dotyczą poruszania się po rynku pracy                             (6grup x 15osób x  8godz.);
– zajęcia „autoprezentacja”- przygotowanie uczestników pod kątem pozytywnego wizerunku przed pracodawcą (6grup x 15osób x 8godz);
– prelekcja ekologiczna- zwiększenie świadomości ekologicznej na temat m.in. ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, promocja odnawialnych źródeł energii, segregacja odpadów (6grup x 15osób x 6godz.);
2.Kursy:
– „Specjalista do spraw kadr i płac”- 13 dni szklenia po średnio 8 godzin dziennie (2grupy x 15osób)- 104 godz./1 grupa, kurs kończy się egzaminem wewnętrznym;
– „Kierowca kategorii C”- 3 dni teorii i 10 dni praktyki, 13 dni szkolenia po średnio 8 godz. dziennie (2 grupy x 15osób)- 50godz., kurs kończy się egzaminem zewnętrznym w WORD;
– „Asystentka/ Sekretarka szefa”- 15 dni szkolenia po średnio 8 godzin dziennie (2grupy x 15osób)- 120godz./1grupa, kurs kończy się egzaminem wewnętrznym;

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

– Podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe
– Nabędziesz nowe umiejętności interpersonalne
– Uzyskasz zaświadczenia i certyfikaty: Specjalista ds. kadr i płac (30osób),   Kierowca kat. C (30osób), Asystentka/ Sekretarka szefa (30osób)
– Ukończysz warsztaty pisania dokumentów aplikacyjnych i  przygotowujące do kontaktów z pracodawcą
– Weźmiesz udział w prelekcji ekologicznej
– Nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Materiały do pobrania

regulamin-projektu

formularz-zgloszeniowy

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
Ul. Jana Pawła II 2e
05-900 Gostynin
Tel./fax.:24 235 14 93
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00