Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1.,Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Dogonić marzenia- europejskie certyfikaty sukcesem w edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kutnowskiego” realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu, ul. Kozia 11/15 w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kutnie w ramach Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałania 9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat kutnowski.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym uzyskanie certyfikatów europejskich podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla 120 uczniów szkół ponadgimlazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w powiecie kutnowskim w okresie wrzesień 2009 -sierpień 2010.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie?

Projekt skierowany jest do 120 uczniów pierwszego i drugiego roku szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne (licea ogólnokształcące i profilowane) w powiecie kutnowskim, którzy napotykają bariery o charakterze ekonomiczno środowiskowym. Uczestnictwo w projekcie będzie bezpłatne i dostępne dla wymienionych BO bez względu na płeć (promocja równych szans- min. 50% kobiet) i stopień niepełnosprawności.

 

Działania realizowane w projekcie

1. Przeprowadzenie warsztatów pt. „Trening interpersonalny ze wsparciem psychologicznym” (12 grup x 10os x 8h)- zajęcia dotyczą autoprezentacji, asertywności, perswazji, komunikacji interpersonalnej.
2. Przeprowadzenie kursu „Od 0 do ECDL’a” (6 grup x 10 os x 40h) zakładającego przygotowanie i zdanie 7 egzaminów oraz uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).
3. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego metodą SITA (3 grupy x 10 os x 81h).
4. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego metodą CALLAN (3 grupy x 10 os
x 96h).
5. Przeprowadzenie warsztatów kształtowania kariery zawodowej (12 grup x 10 os x 8h)- zajęcia dotyczą poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, określenie predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej, warsztaty aktywizacji zawodowej oraz technik aktywnego poszukiwania pracy.
6. Kurs językowy w Bournemouth „Wakacje z głową”- zorganizowanie dla 20 Beneficjentów Ostatecznych wg list rankingowych po kursach metodą SITA
i CALLAN dwutygodniowego kursu języka angielskiego w Wielkiej Brytanii zakończonego uzyskaniem certyfikatu honorowanego przez British Council.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-zwiększysz motywację do podnoszenia wiedzy i uczenia się przez całe życie
-nabędziesz umiejętności poruszania się na lokalnym i regionalnym rynku pracy
-zwiększysz świadomość o korzyściach płynących z wyboru ścieżki edukacyjnej i dalszego kształcenia w kontekście przyszłego zawodu
-nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Materiały do pobrania

viii-regulamin-projektu

viii-formularz-zgloszeniowy

viii-oswiadczenie-rodzica

viii-oswiadzcenie-bo

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu (Leader School)
Ul. Barlickiego 10
99-300 Kutno
Tel/faks 0-24 254 30 09
Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-20:00