„Nowa Perspektywa- Nowa Praca”

Projekt „ Nowa Perspektywa- Nowa Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie i jest realizowany w okresie 01 marzec 2018 r - 31 grudzień 2019 r

Cel projektu

do góry

Projekt ma wpływ na realizację celu szczegółowego dla Działania/ Poddziałania (skala projektu), ponieważ wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia i zwolnione w okresie do 6 m-cy przed dn. przystąpienia do projektu. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest poprawa ich sytuacji na rynku pracy. 60 os. weźmie udział w kompleksowym programie obejmującym dwie podstawowe ścieżki udziału: 1. prowadzącą do samozatrudnienia i przedsiębiorczości 2. prowadzącą do uzyskania nowego miejsca zatrudnienia. Uczestnicy zostaną przygotowani do prowadzenia własnej firmy, min. 16 otrzyma bezzwrotne wsparcie. finansowe, 20 osób zdobędzie lub utrzyma miejsce pracy. Uczestnicy zostaną przygotowani do aktywnego poszukiwania nowej pracy. 44 osoby zdobędą kwalifikacje i nabędą kompetencje w zawodach deficytowych/ branżach perspektywicznych dla woj. łódzkiego. 10 uczestników zdobędzie także i udokumentuje doświadczenie zawodowe w tych zawodach.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Projekt jest skierowany do 60 osób (32K i 28M) zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników zagrożonych zwolnieniem i przewidzianych do zwolnienia tj. os. fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódz. w rozumieniu przepisów KC., w przypadku innych podm. posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj.łódz. W P realizowane będą 2 ścieżki: śc.DG – prowadząca do utworzenia przez UP dział. gosp. oraz śc.S – zapewniająca UP szkol. zaw., studia podyplomowe, staże i pośr. pracy. UP ze śc.DG muszą dodatkowo spełniać min. 1 z nast. kryt: być os. z niepełnos.(ON), os.pow.50. r.ż., poniż. 30.r.ż. i/lub kobietą.Do śc.DG zrekrutowane zostanie 20 os., zaś do śc.S 40 os. Dodatkowo do śc.S dołączą osoby, które nie uzyskają bezzwrotnego wsparcia na założenie DG. GD: 1. Os. z wykształceniem max. podstawowym lub gimnazjalnym -14 os. (6K i 8M) 2. Wiek-os. w wieku 54+ (min. 30% ) -18 os (6K i 12M). 3. Płeć-32K, 28 M 4. Osoby z niepełnosprawnościami (ON)-2 os (1K i 1M) 5.  40 osób zagrożonych zwolnieniem, 10 osób przewidzianych do zwolnienia i 10 osób zwolnionych.

Działania realizowane w projekcie

do góry

W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
• Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD- 4h x 60 UP
• Indywidualne poradnictwa psychologicznego- 4h x 60 UP
• Coaching  dla 20 UP. ze ścieżki DG- 6h/UP
• Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości dla 16 UP obejmującego szkolenie,    doradztwo biznesowe, wsparcie pomostowe doradcze, pomostowe wsparcie finansowe 2000,00 zł/m-c oraz dotację inwestycyjną w wysokości do 24000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• Kursy zawodowe dla 34 UP (zgodnie z IPD uczestnika projektu)
• Studia Podyplomowe dla 10 UP
• Praktyczne pośrednictwo pracy 6h x 44 UP
• Staż zawodowy dla 10 UP przez okres 6-mcy

Dodatkowo zapewniamy

do góry

• Stypendium za udział w szkoleniu -10 UP
• Stypendium stażowe – 10 UP
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia – 34 UP
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Rekrutacja

do góry

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 03-06.2018 dla Ścieżki DG a dla Ścieżki S rekrutacja ciągła.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu

Materiały do pobrania

do góry

Dokumenty rekrutacyjne ścieżka S i ścieżka DG:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa I V Łódź.docx

załącznik nr 1 Form. rekrut.- S..docx

załącznik nr 2 Form. rekrut.- DG.docx

załącznik nr 3-ośw. uczestnika projektu.docx

załącznik nr 4 Oświad. bezrobotnego.doc

załącznik nr 4a Zaswiadczenie_z_PUP-bezrobocie.doc

załącznik nr 4b Oświad. os. zagrożonej zwolnieniem.doc

załącznik nr 4c Oświad. os. przewidzianej do zwolnienia.doc

załącznik nr 5 karta oceny formalnej form. rekrut.doc

załącznik nr 6 Karta oceny meryt. form. rekrutac. - ś. S.docx

załącznik nr 7 Karta oceny meryt. form. rekrutac. - ś. DG.docx

załącznik nr 8 umowa uczestnictwa w projekcie - S.doc

załącznik nr 9 umowa uczestnictwa w projekcie - DG.doc

załącznik nr 10 Karta oceny doradcy zaw - ścieżka DG.docx

Załącznik -Zaświadczenie Pracodawcy.docx

 

Dokumenty dotyczące przyznawania środków finansowych na DG

Regulamin przyznawania śr. finansowych na rozwój DG.docx

zalacznik 1 - Wniosek o przyznanie środków na rozwój DG.docx

zalacznik 2 - Biznes plan.docx

zalacznik 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.docx

zalacznik 4 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.docx

zalacznik 5 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków (KOW).docx

zalacznik 7 - Zobowiązania, oświadczenia Beneficjenta pomocy.docx

Zalacznik 8 - Oświadczenie o niekaralności.docx

zalacznik 9 - oświadczenie o przeznaczeniu podatku VAT.docx

zalacznik 10 - Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy.docx

załącznik 1 do regulaminu KOW - Karta oceny formalnej.docx

załącznik 2 do reg. KOW - Karta o. meryt..docx

załącznik 3 do reg. KOW - Wniosek.docx

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Kozia 11/15
tel./fax: 046 830 02 47, 605 659 234
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl


Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

« powrót