Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego

Projekt "Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w partnerstwie przez Centrum Samorządności i Regionalizmu i Human Power sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swoim zasięgiem dwa powiaty województwa kujawsko- pomorskiego i jest realizowany w okresie: 01.12.2017- 31.05.2019.

Cel projektu

do góry

Głównym celem projektu jest rozwój karier zawodowych  80 UP z powiatów lipnowskiego i włocławskiego przez nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych, zdobycie i udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz wzrost motywacji do podjęcia pracy, a także uzyskanie miejsca pracy przez min. 40% z 80 os. do 31.05.2019.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Grupę docelową stanowi 80 os. (45K, 35M) biernych zawodowo powyżej 29 lat (ukończone 30 lat i więcej w dniu przystąpienia do projektu), zamieszkujących  powiaty lipnowski i włocławski (bez m. Włocławek) oraz należące do min. jednej z następujących grup:
- kobiety (min. 45K)
- osoby powyżej 50 roku życia i więcej (9K i 10M)
- osoby o niskich kwalifikacjach (min. 24K i 17M)
- osoby z niepełnosprawnościami (min. 2K i 2M)

Działania realizowane w projekcie

do góry

• Diagnoza predyspozycji (4h spotkania dla każdego UP) czyli dogłębna identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym predyspozycji osobowościowych oraz rekomendowane kierunki rozwoju zawodowego.
• Poradnictwo zawodowe ( 6h spotkań dla każdego UP), którego celem  jest udzielenie wsparcia w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia/uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak i podwyższenie samooceny przez Uczestników Projektu.
• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ( 24 h na grupę 10-os.) podczas, których UP zdobędą wiedzę na temat rynku pracy, sposobów pozyskiwania zatrudnienia, budowania sieci kontaktów oraz rozwój umiejętności związanych ze sprawnym poruszaniem się po rynku pracy.
• Szkolenia zawodowe – będą odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom i potencjałowi UP w celu dostosowania kwalifikacji i kompetencji do potrzeb zidentyfikowanych  na lokalnym rynku pracy. Czas trwania szkoleń będzie dostosowany do realnych potrzeb uzyskania niezbędnych kwalifikacji bądź kompetencji.
• Pośrednictwo pracy  ( 6h dla każdego UP), którego celem  jest kompleksowe  i indywidualne pośrednictwo pracy w celu zdobycia pracy zgodnej z kwalifikacjami i kompetencjami UP lub zdobycia oferty stażu, by UP zdobył/uzupełnił doświadczenia zawodowe.
Pośrednik pracy będzie przede wszystkim pozyskiwał i przedstawiał konkretne ofert pracy , a także poszukiwał pracodawców  zainteresowanych przyjęciem UP na staż.
• Staże zawodowe zostaną zrealizowane dla 64 UP w następującym podziale:
- staże 6 miesięczne zorganizowane dla 24 osób
- staże 3 miesięczne zorganizowane dla 40 osób

Uczestnicy Projektu mają zapewnione

do góry

• Stypendium za udział w szkoleniu
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje i kwalifikacje

REKRUTACJA

do góry

Rekrutacja została podzielona na dwie edycje, do każdej edycji zakwalifikowanych zostanie 40 osób ( po 20 z każdego powiatu)
I edycja obejmuje termin grudzień 2017 – styczeń 2018
II edycja prowadzona będzie w terminie luty- marzec 2018

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

do góry

iii---regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-1.docx

Załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny.doc

załącznik nr 2 Ośw. os. biernej zawodowo.doc

Załacznik nr 3- Ośw. Uczestnika Projektu.docx

załącznik nr 5- karta oceny_formalnej.doc

załącznik nr 6- karta oceny merytorycznej.docx

KONTAKT

do góry

Adres Biura Projektu:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
Plac Wolności 20 (budynek WTN, lokal 22)
87-800 Włocławek
Tel: 601 758 584
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

« powrót