Nowa droga do kariery

Projekt "Nowa droga do kariery" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Aktualności

do góry

Informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia dla 24 UP w ramach szkoleń zawodowych. Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć:

HARM. DLA PODWYK.- 54+MONTER RUSZTOWAŃ.xls

HARM. DLA PODWYK.-54+KOPARKO-ŁADOWARKA.xls

HARM. DLA PODWYK.-54+ŁADOWARKA.xls

HARM. DLA PODWYK.-54+WALEC DROGOWY.xls

 

Poniżej zamieszczamy harmonogramy realizacji Indywidualnego Doradztwa Zawodowego (IPD) dla 24 UP.

D.Z. HARM. 06 i 07.2017r.docx

28.06.2017r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła analizę każdego kandydata do projektu, ze ścieżki S, pod względem merytorycznym i zatwierdziła kandydatury 24 osób do uczestnictwa w projekcie.

Lista rankingowa 3 osób zakwalifikowanych do ścieżki S.docx

27.06.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny formalnej 24 formularzy ze ścieżki S. Wszystkie formularze zgłoszeniowe przeszły pozytywnie ocenę formalną i osoby te zostały skierowane do drugiego etapu rekrutacji, czyli oceny merytorycznej, która odbędzie się 28.06.2017r.

Poniżej  zamieszczamy harmonogramy indywidulnego usług doradczych o charakterze specjalistycznym w ramach wsparcia pomostowego dla uczestników ścieżki DG.

I LÓDŹ Harmonogram -czerwiec.xlsx

I LÓDŹ Harmonogram -lipiec.xlsx

I LÓDŹ Harmonogram -sierpień.xlsx

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty dla uczestników zainteresowanych odbyciem stażu zawodowego.

umowa staż zawodowy.docx

I lista obecności Staż.docx

dziennik stażu.doc

opis stanowiska pracy praktyki.docx

I POTW. ODBIORU Mat. - STAŻ.docx

Zał nr 1-Program stażu.docx

Bilety.doc

zaświadczenie przewoźnika.docx

oświadczenie_o srodki transportu publicznego.doc

 

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego powinny w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia opublikowania ostatecznej listy rankingowej dokonać czynności związanych z zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Warunkiem podpisania umowy o przyznanie bezzwrotnej dotacji jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności:
•potwierdzenie zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej (wydruk ze strony internetowej Centralnej ewidencji działalności gospodarczej),
•informacja o rachunku bankowym, na którym będą dokonywane przez Beneficjenta Pomocy płatności (nr konta, nazwa i adres banku),
Warunkiem wypłaty środków na rozwój przedsiębiorczości, jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy w terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania ostatecznej listy rankingowej zabezpieczenia w jednej z następujących form:
•poręczenie według prawa cywilnego,
•weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
•gwarancja bankowa,
•zastaw na prawach lub rzeczach,
•akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Planowany termin podpisywania umów na otrzymanie bezzwrotnej dotacji od 24.04.2017r. do 28.04.2017r (dokładny termin spotkania umawiany po wcześniejszej rozmowie telefonicznej).

Informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia w ramach szkoleń zawodowych. Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć:

HARM. DLA PODWYK.-OCHRONATom. Maz. 21.04.xls

HARM. DLA PODWYK.-OCHRONA Skierniewice.xls

HARM. DLA PODWYK.-OCHRONATom. Maz. 29.04.xls

HARM. DLA PODWYK.-MONTER RUSZTOWAŃ.xls

HARM. DLA PODWYK.-KONSERWATOR GAŚNIC.xls

HARM. DLA PODWYK.- WÓZKI JEZDNIOWE.xlsx

HARM. DLA PODWYK.-ASSESSMENT CENTER.xls

HARM. DLA PODWYK.-KOPARKO-ŁADOWARKA.xls

HARM. DLA PODWYK.-ŁADOWARKA.xls

HARM. DLA PODWYK.-Pracownik adm-biurowy.xls

 

Zgodnie z decyzją Beneficjenta z dnia 12.04.2017 r. zamieszczamy poniżej ostateczną listę rankingową.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA - 18.04.2017.pdf

 

W związku z zakończeniem w dniu 12.04.2017 prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Nowa Droga do Kariery”, poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową. O kolejności na liście rankingowej decyduje średnia z oceny 2 ekspertów KOW.”

WSTEPNA LISTA RANKINGOWA - 12.04.2017.pdf

 

W dniu 04.04.2017r została przeprowadzona ocena formalna, złożonych przez 16 UP- ze ścieżki DG, wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Informujemy, że do dnia 03.04.2017r. wpłynęły wszystkie wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Ocena formalna złożonych wniosków zostanie przeprowadzona 04.04.2017r.  Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu  12.04.2017r w siedzibie Centrum Samorządności i Regionalizmu, ul. Kozia 11/15,  99-400 Łowicz

Informujemy, że do 03.04.2017r przyjmujemy wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu w godzinach 7.00-15.00 lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do biura projektu. Nie ma możliwości składania Wniosków wraz z załącznikami poprzez przesłanie e-mailem lub faksem.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu, ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz.
 

Poniżej  zamieszczamy harmonogram dyżurów doradcy w ramach indywidulnego wsparcia doradczego dla uczestników ścieżki DG.

Harmonogram doradztwo indywidualne.xlsx

 

Terminy szkolenia (ścieżka DG) „Mój własny biznes”
Grupa I

10.03.2017
14.03.2017
16.03.2017
21.03.2017
23.03.2017
28.03.2017
Grupa II

13.03.2017
15.03.2017
20.03.2017
22.03.2017
27.03.2017
29.03.2017

Szkolenie odbędzie się w 99-300 Kutno, ul. Barlickiego 10
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy skorzystają z usług doradcy biznesowego, który będzie pełnił dyżury w 99-400 Kutno, ul. Barlickiego 10.
Z pomocy doradcy biznesowego uczestnicy mogą skorzystać również telefonicznie i mailowo.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy realizacji Indywidualnego Doradztwa Zawodowego (IPD)

HARMONOGRAM DZ LUTY- WANDA TOĆ.docx

HARMONOGRAM DZ LUTY- MARLENA KAWULSKA-FELINIAK.docx

HARMONOGRAM DZ LUTY- ANNA CHMIELEWSKA.docx

HARMONOGRAM DZ LUTY- WANDA TOĆ.docx

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do ścieżki DG

Lista osób zakwalifikowanych do scieżki DG.docx

W dniu 18.02.2017r. zakończyliśmy III etap rekrutacji dla 12 osób ze ścieżki DG( rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym).

04.02.2017r Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła analizę każdego kandydata do projektu, ze ścieżki DG, pod względem merytorycznym i zatwierdziła kandydatury 12 osób do uczestnictwa w kolejnym etapie rekrutacji czyli rozmowy z doradcą zawodowym.

03.02.2017r Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła analizę każdego kandydata do projektu, ze ścieżki S, pod względem merytorycznym i zatwierdziła kandydatury 74 osób do uczestnictwa w projekcie.

Lista rankingowa 2 osób zakwalifikowanych do ścieżki S.docx

01.02.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny formalnej formularzy ze ścieżki S i ścieżki DG. Wszystkie formularze zgłoszeniowe złożone do 31.01.2017r. przeszły pozytywnie ocenę formalną i osoby te zostały skierowane do drugiego etapu rekrutacji, czyli oceny merytorycznej, która odbędzie się dla ścieżki S- 03.02.2017r, dla ścieżki DG- 04.02.2017r.  

Informujemy że do dnia 31.01.2017r. wpłynęło 74 formularzy zgłoszeniowych na ścieżkę S i 12 na ścieżkę DG. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych odbędzie się dla ścieżki S i ścieżki DG 01.02.2017r.

W dniu 23.01.2017r. zakończyliśmy III etap rekrutacji dla 4 osób ze ścieżki DG( rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym).

W dniu 12.01.2017r Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła analizę każdego kandydata do projektu, ze ścieżki DG, pod względem merytorycznym i zatwierdziła kandydatury 4 osób do uczestnictwa w kolejnym etapie rekrutacji czyli rozmowy z doradcą zawodowym.

11.01.2017r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny formalnej formularzy ze ścieżki DG. Wszystkie formularze zgłoszeniowe złożone do 31.12.2016r. przeszły pozytywnie ocenę formalną i osoby te zostały skierowane do drugiego etapu rekrutacji, czyli  oceny merytorycznej, która odbędzie się 12.01.2017r. 

W dniu 04.01.2017r Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła analizę każdego kandydata do projektu, ze ścieżki S, pod względem merytorycznym i zatwierdziła kandydatury 22 osób do uczestnictwa w projekcie.

Lista rankingowa 1 osób zakwalifikowanych do ścieżki S.docx


03.01.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokonała oceny formalnej formularzy ze ścieżki S. Wszystkie formularze zgłoszeniowe złożone do 31.12.2016r. przeszły pozytywnie ocenę formalną i osoby te zostały skierowane do drugiego etapu rekrutacji, czyli oceny merytorycznej, która odbędzie się 04.01.2017r. 
 
Informujemy że do dnia 31.12.2016r. wpłynęło 22 formularze zgłoszeniowe na ścieżkę S i 4 na ścieżkę DG. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych odbędzie się: ścieżka S- 03.01.2017r., ścieżka DG- 11.01.2017r.

W zakładce "Materiały do Pobrania" dodano zalącznik Zaświadczenie Pracodawcy. Można pobrać go również tutaj załącznik -Zaświadczenie Pracodawcy.docx

W związku z rozszerzeniem grupy docelowej o pracowników zagrożonych zwolnieniem lub pracowników przewidzianych do zwolnienia informujemy, iż w dniu 14.12.2016 w zakładce "Materiały do pobrania" została zaktualizowana dokumentacja rekrutacyjna.

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie i jest realizowany w okresie 01.IX.2016 - 30.IV.2018

Cel projektu

do góry

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zdobycia zatrudnienia w okresie IX 2016-IV 2018 przez 70os. (36K i 34M), które utraciły pracę (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu) i/lub są przewidziani do zwolnienia i/lub są zagrożeni zwolnieniem  z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy z terenu woj. łódzkiego.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Grupę docelową stanowi 70 osób, które utraciły pracę (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu) i/lub są przewidziani do zwolnienia i/lub są zagrożeni zwolnieniem  z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy, które uczą się/ pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszyscy uczestnicy muszą spełnić poniższe kryteria:
-wiek 18-64 lata,
-wykształcenie min. podstawowe (8 klas) lub gimnazjalne
Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie minimum 36 kobiet oraz minimum 21 osób w wieku powyżej 54 roku życia.

Dodatkowo osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej (ścieżka DG)  musi spełniać  minimalnie 1 z następujących kryteriów:
-być osobą z niepełnosprawnością (ON)
-być osobą powyżej 50 roku życia (tj. osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin)
-być osobą poniżej 30 roku życia (tj. nie ukończyła 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)
-być kobietą

Podczas rekrutacji do ścieżki DG gwarantujemy,aby w pierwszej kolejności wsparcie skierowane było do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

Działania realizowane w projekcie

do góry

W ramach projektu Uczestnicy (70 os.) zostaną objęci następującym wsparciem:
• Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD- 4h/UP
• Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości dla 30 UP obejmującego szkolenie, doradztwo biznesowe, wsparcie pomostowe doradcze oraz dotację inwestycyjną w wysokości do 23 390 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• Kursy zawodowe dla 40 UP (proponowane, istnieje możliwość zorganizowania innych kursów zgodnie z IPD uczestnika projektu)
- OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - typy klasy III
- KSIĘGOWOŚĆ
- MAGAZYNIER Z KURSEM OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH
- MASAŻYSTA
• Staże zawodowe dla 40 UP przez okres 6-mcy
• Praktyczne pośrednictwo pracy dla 40 UP

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:
• Stypendium za udział w szkoleniu
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Rekrutacja

do góry

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 01.10.2016 r. do 31.01.2017 r.

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem projektu

Materiały do pobrania

do góry

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa -aktualizacja.docx

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa I Łódź XII 2016.docx

załącznik nr 1 Form. rekrut.- S.XII 2016.docx

załącznik nr 2 Form. rekrut.- DG XII 2016.docx

załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu.doc

załącznik nr 4 Oświad. bezrobotnego.doc

załącznik nr 4a Zaswiadczenie_z_PUP-bezrobocie.doc

załącz. nr 4b Oświad. os. zagrożonej zwolnieniem XII.2016.doc

załącznik nr 4c Oświad. os. przew. do zwolnienia XII 2016.doc

załącznik nr 5 karta oceny formalnej formularza rekrut.doc

załącznik nr 6 Karta oceny meryt. form. rekrutac. - ś S.docx

załącznik nr 7 Karta oceny meryt. form. rekrutac. - śDG.docx

załącznik nr 8 umowa uczestnictwa w projekcie - ścieżka S.doc

załącznik nr 9 umowa uczestnictwa w projekcie - ścieżka DG.doc

załącznik nr 10 Karta oceny doradcy zawodowego - ścieżka DG.docx

załącznik -Zaświadczenie Pracodawcy.docx

Regulamin przyznawania śr.finans.na rozwój przeds.docx

zalacznik 1 - Wniosek o przyznanie środków na rozwój przeds.docx

zalacznik 2 - Biznes plan.docx

zalacznik 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.docx

zalacznik 4 - Oświadczenie o pomocy de minimis.docx

zalacznik 5 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków (KOW)a.docx

zalacznik 6 - umowa o udzielenie wsparcia finansowego akt..docx

zalacznik 7 - Zobowiązania, oświadczenia Beneficjenta.docx

Zalacznik 8 - Oświadczenie o niekaralności.docx

zalacznik 9 - oświadczenie o przezn. podatku VAT.docx

zalacznik 10 - Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy.docx

załącznik 1 do regulaminu KOW.docx

załącznik 2 do regulaminu KOW.docx

załącznik 3 do regulaminu KOW.docx

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul. Kozia 11/15
tel./fax: 046 830 02 47, 605 659 234, 605 652 933
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl


Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

 

« powrót