Projekty archiwalne - "Praca-od Marzenia do Spełnienia”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Aktualności

do góry

Informujemy, iż od dnia 01.05.2013 biuro projektu mieści się na ul. Plac Wolności 20, pokój 22, 87-800 Włocławek

Z końcem lipca 25 BO (20 K i 5 M) zakończyło czteromiesięczne staże zawodowe, które były ostatnią z form wsparcia przewidzianych dla uczestników projektu „Praca – od Marzenia do Spełnienia”.
7 BO (2 K i 5 M) nadal kontynuuje staże zawodowe. Organizacja i realizacja staży zawodowych odbyła się z poszanowaniem równości szans, w szczególności niedyskryminowaniu zarówno kobiet jak i mężczyzn.

W miesiącu czerwcu w ramach realizacji projektu „ Praca- od Marzenie do Spełnienia” 32 BO w tym (22 K, 10 M) kontynuuje staże zawodowe zgodnie z podpisanymi umowami o odbycie staży zawodowych. Organizacja i realizacja staży zawodowych odbyła się z poszanowaniem równości szans, w szczególności niedyskryminowaniu zarówno kobiet jak i mężczyzn.

W maju zakończył się ostatni z kursów zawodowych przewidzianych dla Beneficjentów naszego projektu:
 Kurs z branży logistycznej – kierowca kat. C/C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną . Uczestnicy kursu  (10M) zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ( 7 B0- kierowca kat.C i 3 BO- kierowca kat. C+E)  ukończyli zajęcia teoretyczne oraz określoną liczbę godzin jazd praktycznych w ruchu drogowym. Wybrany OSK przeprowadził egzamin wewnętrzny, po którym każdy z uczestników mógł przystąpić w dogodnym terminie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego  w WORD we Włocławku. Egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej odbył się w dniu 11 maja b.roku.
7 BO ( 2K i 5M) z początkiem miesiąca  rozpoczęło czteromiesięczne staże zawodowe. Organizacja i realizacja staży zawodowych odbyła się z poszanowaniem równości szans, w szczególności niedyskryminowaniu zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Z początkiem kwietnia  uczestnicy projektu „Praca  - od Marzenia do Spełnienia zakończyli następujące kursy zawodowe oraz szkolenia z kompetencji kluczowych:
- kurs –Spawacz MAG 120h (4 osoby – 4M)
- kurs - Kierowca wózków jezdniowych + magazynier 120h (2 osoby – 2M)
- kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TELC 120h (30 spotkań po 4 godziny dziennie) dla 20 uczestników projektu, którzy zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od stopnia znajomości języka angielskiego, odpowiednio grupa I – poziom A1 10osób i grupa II-poziom A2 -10 osób. W dniu 12 kwietnia we Włocławku odbył się egzamin zewnętrzny TELC, przystąpił do niego każdy z BO na odpowiednim poziomie zaawansowania.  (10 BO  na poziomie TELC A1,  7 BO na poziomie TELC A2 oraz 3 BO na poziomie B1).

W dniu 20 kwietnia w Lipnie odbył się egzamin ECDL. Po zdaniu wymienionego egzaminu odpowiednia ilość uczestników naszego projektu otrzyma Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.

Kursy, które są kontynuowane:

a) Kurs z branży logistycznej – kierowca kat. C/C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną . Uczestnicy kursu  (10M) zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ( 7 B0- kierowca kat.C i 3 BO- kierowca kat. C+E)  po zakończeniu kursu podejdą do odpowiednich egzaminów i po ich zdaniu otrzymają kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy. Miejsce prowadzenia kursu: Włocławek
Od kwietnia prowadzona jest realizacja staży zawodowych dla 25 BO w ramach projektu „Praca – od Marzenia do Spełnienia”.  Kolejnych 7 BO rozpocznie staże zawodowe z początkiem maja.

W  dniu 11 marca uczestnicy projektu „Praca  - od Marzenia do Spełnienia zakończyli następujące kursy zawodowe:
1.  Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie: grupa  7 osób (6K, 1M) w Lipnie i grupa 6 osób (6K) w Boniewie – zagadnienia z zakresu m.in.: prawo pracy i prawo administracyjne, czynności kancelaryjne, sporządzanie korespondencji, zarządzanie czasem i organizacją pracy, kontakty z klientami, poznanie obsługi urządzeń biurowych, zapoznanie się z podstawami obsługi komputera, pakietem programów biurowych i Internetu. BO otrzymali materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
2.  Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie ,jedna grupa 8 osób (8K) w Lipnie,– zagadnienia z zakresu m.in.: przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy, promocją, organizacją sprzedaży, BHP, oraz obsługą kasy fiskalnej. BO otrzymali materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
3.  Decoupage – technika zdobienia 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie, jedna grupa 4 osoby (4K) w Lipnie  – zagadnienia z zakresu m.in.: historia i początki decoupage, materiały i preparaty wykorzystywane w technice decoupage, techniki decoupage w praktyce, decoupage na drewnie i szkle, zdobienie ikon. Uczestniczki kursu otrzymały materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
4.  Język migowy 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie, jedna grupa 3 osoby (3K) w Włocławku – zagadnienia z zakresu m.in.: podstawy języka migowego i systemu językowo-migowego, daktylografia (specyfika znaków palcowych, zastosowanie i wykorzystanie daktylografii), poznanie i opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym oraz liczebników głównych i porządkowych, ideografia (specyfika, zastosowanie i wykorzystanie znaków ideograficznych), poznanie około 350 znaków pojęciowych oraz ich praktyczne użycie zgodnie z systemem językowo-migowym. Uczestniczki kursu otrzymały materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu zewnętrznego ( z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem) certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Kursy, które są kontynuowane:

a) Kurs z branży logistycznej – kierowca kat. C/C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną . Uczestnicy kursu  (10M) zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ( 7 B0- kierowca kat.C i 3 BO- kierowca kat. C+E)  po zakończeniu kursu podejdą do odpowiednich egzaminów i po ich zdaniu otrzymają kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy. Miejsce prowadzenia kursu: Włocławek
b)  kurs –Spawacz MAG 120h (4 osoby – 4M) - kurs przygotowujący do egzaminu spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metoda MAG), tematyka: techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne opanowanie umiejętności spawania spoin pachwinowych metodą MAG, uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN  287-1. W ramach kursu BO  mają zapewnione: sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe, catering na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin zewnętrzny) certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce  przeprowadzenia kursu: Lipno.
c) kurs - Kierowca wózków jezdniowych + magazynier 120h (3 osoby – 3M) realizowany w tematyce: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym, czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy, czynności operatora w czasie pracy z wózkiem wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej, praktyczna nauka jazdy, bezpieczna wymiana i obsługa butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych, wiadomości o dozorze technicznym, wyposażenie magazynów, technologia magazynowania, zapasy magazynowania, organizacja gospodarki magazynowej. Uczestnicy kursu mają zapewnione : sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe, catering na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin zewnętrzny) certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce  przeprowadzenia kursu: Lipno.


Zgodnie z harmonogramem w marcu zostanie zakończone szkolenie z kompetencji kluczowych dla  Beneficjentów naszego projektu:
- Kursy ECDL - 120h (30 spotkań po 4 godziny dziennie) dla 30 uczestników projektu:

  • kurs ECDL poziom podstawowy w Boniewie (10 BO) – termin zakończenia 27.03.2013
  • kurs ECDL poziom podstawowy w Lipnie ( 10 BO) – termin zakończenia 29.03.2013
  • kurs ECDL poziom zaawansowany w Lipnie ( 10 BO) – termin zakończenia 29.03.2013


Kursy te obejmowały : techniki informatyczne i komunikacyjne, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki menedżerskiej, komunikacji internetowej. W ramach szkoleń uczestnicy mieli zapewnione: sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe (podręczniki), serwis kawowy na każdych zajęciach. Po ukończeniu kursów BO  w zależności od poziomu kompetencji przystąpią do odpowiednich egzaminów i otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.


W przyszłym miesiącu kontynuowane będzie szkolenie z kompetencji kluczowych:
- Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TELC 120h (30 spotkań po 4 godziny dziennie) dla 20 uczestników projektu, którzy zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od stopnia znajomości języka angielskiego, odpowiednio grupa I – poziom A1 10osób i grupa II-poziom A2 -10 osób. W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe (podręczniki), serwis kawowy na każdych zajęciach. Po zakończeniu szkolenia BO przystąpią do egzaminu zewnętrznego, a po jego zdaniu otrzymają Certyfikat TELC na określonym poziomie zaawansowania.

Została przeprowadzona organizacja staży zawodowych (których rozpoczęcie nastąpi w kwietniu b.r.) – zakończyły się poszukiwania pracodawców, którzy pozwolą BO na zdobycie praktycznej wiedzy w swoich zakładach pracy. Organizacja staży zawodowych odbywała się z poszanowaniem równości szans, w szczególności niedyskryminowaniu zarówno kobiet, jak  i mężczyzn.

 

W  miesiącu lutym uczestnicy projektu „Praca  - od Marzenia do Spełnienia kontynuują następujące kursy zawodowe:
a) Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie: grupa  7 osób (6K, 1M) w Lipnie i grupa 6 osób (6K) w Boniewie – zagadnienia z zakresu m.in.: prawo pracy i prawo administracyjne, czynności kancelaryjne, sporządzanie korespondencji, zarządzanie czasem i organizacją pracy, kontakty z klientami, poznanie obsługi urządzeń biurowych, zapoznanie się z podstawami obsługi komputera, pakietem programów biurowych i Internetu. BO otrzymają materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin wewnętrzny) certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
b) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie ,jedna grupa 8 osób (8K) w Lipnie – zagadnienia z zakresu m.in.: przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy, promocją, organizacją sprzedaży, BHP, oraz obsługą kasy fiskalnej. BO otrzymają materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin wewnętrzny) certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
c) Decoupage – technika zdobienia 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie, jedna grupa 4 osoby (4K) w Lipnie  – zagadnienia z zakresu m.in.: historia i początki decoupage, materiały i preparaty wykorzystywane w technice decoupage, techniki decoupage w praktyce, decoupage na drewnie i szkle, zdobienie ikon. Uczestniczki kursu otrzymają materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin wewnętrzny) certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
d) Język migowy 120h -15 spotkań po 8 godzin dziennie, jedna grupa 3 osoby (3K) w Włocławku – zagadnienia z zakresu m.in.: podstawy języka migowego i systemu językowo-migowego, daktylografia (specyfika znaków palcowych, zastosowanie i wykorzystanie daktylografii), poznanie i opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym oraz liczebników głównych i porządkowych, ideografia (specyfika, zastosowanie i wykorzystanie znaków ideograficznych), poznanie około 350 znaków pojęciowych oraz ich praktyczne użycie zgodnie z systemem językowo-migowym. Uczestniczki kursu otrzymają materiały szkoleniowe, catering  na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin zewnętrzny) certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
e) Kurs z branży logistycznej – kierowca kat. C/C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną . Uczestnicy kursu  (10M) zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ( 7 B0- kierowca kat.C i 3 BO- kierowca kat. C+E)  po zakończeniu kursu podejdą do odpowiednich egzaminów i po ich zdaniu otrzymają kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy.
Kurs Operator sprzętu ciężkiego – ładowarka nowa specjalność 102h (1 osoba- 1M) rozpoczął się 11 lutego i zakończył 23 lutego b.r. Uczestnik kursu zdobył wiedzę z  zakresu: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa maszyn, technologia robót oraz zdobył niezbędne umiejętności na  zajęciach  praktycznych.  Po zakończeniu kursu i zadaniu egzaminu otrzymał odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce przeprowadzenia kursu: Włocławek.
 16 lutego rozpoczął się kurs –Spawacz MAG 120h (4 osoby – 4M) - kurs przygotowujący do egzaminu spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metoda MAG), tematyka: techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne opanowanie umiejętności spawania spoin pachwinowych metodą MAG, uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN  287-1. W ramach kursu BO  mają zapewnione: sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe, catering na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin zewnętrzny) certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce  przeprowadzenia kursu: Lipno.
25 lutego rozpoczął się kurs - Kierowca wózków jezdniowych + magazynier 120h (3 osoby – 3M) realizowany w tematyce: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym, czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy, czynności operatora w czasie pracy z wózkiem wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej, praktyczna nauka jazdy, bezpieczna wymiana i obsługa butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych, wiadomości o dozorze technicznym, wyposażenie magazynów, technologia magazynowania, zapasy magazynowania, organizacja gospodarki magazynowej. Uczestnicy kursu mają zapewnione : sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe, catering na każdych zajęciach, a także po zakończeniu kursu (egzamin zewnętrzny) certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce  przeprowadzenia kursu: Lipno.
Kurs Operator koparko-ładowarki został zakończony w dniu 23.02.2013 r. 1 osoba (1M) ukończył 210 h kursu i zdobył wiedzę z zakresu  : użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa maszyn, technologia robót praktyka wstępna oraz doświadczenie na zajęciach  praktycznych.. Po zakończeniu kursu i zadaniu egzaminu otrzymał odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Miejsce przeprowadzenia kursu: Włocławek.

Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są szkolenia z kompetencji kluczowych dla  Beneficjentów naszego projektu:
-Kursy ECDL - 120h (30 spotkań po 4 godziny dziennie) dla 30 uczestników projektu:

  • kurs ECDL poziom podstawowy w Boniewie (10 BO)
  • kurs ECDL poziom podstawowy w Lipnie ( 10 BO)
  • kurs ECDL poziom zaawansowany w Lipnie ( 10 BO)


- Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TELC 120h (30 spotkań po 4 godziny dziennie) dla 20 uczestników projektu, którzy zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od stopnia znajomości języka angielskiego, odpowiednio grupa I – poziom A1 10osób i grupa II-poziom A2 -10 osób. W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: sale szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem, materiały szkoleniowe (podręczniki), serwis kawowy na każdych zajęciach. Po zakończeniu szkolenia BO przystąpią do egzaminu zewnętrznego, a po jego zdaniu otrzymają Certyfikat TELC na określonym poziomie zaawansowania.

 

O projekcie

do góry

Projekt pt. ,,Praca – od Marzenia do Spełnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w ramach Priorytetu VI- ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 – „Poprawa  dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat aleksandrowski, lipnowski i włocławski województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel projektu

do góry

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu  aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez 50 osób bezrobotnych  (w tym min. 28 kobiet) zamieszkałych na obszarze powiatu aleksandrowskiego, lipnowskiego i włocławskiego  w okresie od lipca 2012r.  do sierpnia 2013 r.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Projekt skierowany jest do 50 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP - Aleksandrów Kujawskim, w PUP – Włocławek i w PUP – Lipno,  w wieku 15 -59 lat kobiety i 15-64 lata mężczyźni, które są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy w obszarze niezwiązanym z produkcją roślinną lub zwierzęcą, zamieszkujące w gminach wiejskich (min. 29 BO), wiejsko-miejskich oraz w miastach do 25 tyś. mieszkańców w powiatach aleksandrowskim, lipnowskim i włocławskim woj. kujawsko-pomorskiego.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne oraz dostępne bez względu na stopień niepełnosprawności. Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie minimum 28 kobiet, a także minimum 18 osób w wieku 15-24 lata oraz minimum  5 osób w wieku 50-64 lata.

Działania realizowane w projekcie

do góry

1.Indywidualne doradztwo zawodowe (3 godz. dla każdego BO). Uczestnicy Projektu otrzymają m.in. pomoc w wyborze kierunku kształcenia i określeniu indywidualnych predyspozycji do podjęcia pracy w nowym zawodzie.
2.Poradnictwo psychologiczne i badanie deficytu kluczowych kompetencji (3 godz. dla każdego BO). Każdy z beneficjentów odbędzie godzinną rozmowę z psychologiem - w celu likwidacji barier mentalnych i budowy postawy BO, a także rozmowę z ekspertem ds. ICT (1 godz.) oraz ekspertem-lektorem (1 godz.) - w celu identyfikacji potrzeb kluczowych kompetencji porozumiewania się językiem obcym oraz znajomością ICT. Na podstawie wyników badań  sporządzone zostaną karty kompetencji kluczowych dla każdego BO, zgodnie z którymi BO zostaną skierowani na poszczególne szkolenia w zależności od poziomu znajomości i wymagań niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie (zgodnie z IPD).
3.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (5 grup x 10 os x 2 dni x 8 godz.) - BO nauczą się przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne, prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami oraz nauczą się korzystnej autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia na wzrost poziomu samooceny i aktywności.
4.Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 40 osób (min. 28 kobiet)  zgodnie z preferencjami określonymi w WKP-IPD przez BO i Doradcę zawodowego (średnio 120 godz. dla każdego BO) oraz  przeprowadzenie dla 10 mężczyzn kursu zawodowego kierowca kat. C/C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną.
Uczestnicy projektu będą mieli do wyboru kursy zawodowe z branż kluczowych dla rozwoju woj. kujawsko-pomorskiego m.in. informatycznej, budowlanej, handlowej, logistycznej, administracyjnej oraz w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy lub Kurs zawodowy z branży logistycznej, który będzie obejmował: kierowca kat. C (50 godz.) / kierowca kat. C+E (45 godz.) wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną (140 godz.). Po ukończeniu kursów i zdaniu Egzaminów Beneficjenci Ostateczni uzyskają kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pracy w wybranym zawodzie.
W celu przystąpienia do kursu kierowca kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną BO musi wylegitymować się prawem jazdy kat. B, mieć ukończone 21 lat oraz uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. W przypadku przystąpienia do kursu kierowca kat. C+E BO musi posiadać wszystkie w/w wymagania oraz wylegitymować się prawo jazdy kategorii C.
5.Przeprowadzenie szkoleń z kompetencji kluczowych dla min. 46 osób (w tym min. 26 kobiet) na podstawie badania deficytu kluczowych kompetencji i IPD, BO przystąpią do kursów:
- Kurs komputerowy ECDL (120 godz.) – zagadnienia z zakresu: techniki informatyczne i komunikacyjne, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska, komunikacja internetowa. W zależności od poziomu kompetencji, BO po kursie, przystąpią do 4 egzaminów i po ich zdaniu otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
- Kurs języka obcego przygotowujący do egzaminu TELC (120 godz.)  realizowany w zależności od znajomości do poziomu A1, A2, B1, B2. W zależności od poziomu, BO podejdą  do odpowiedniego egzaminu zewnętrznego i po jego zdaniu otrzymają Certyfikat TELC. 
6.Organizacja staży zawodowych (30 osób na 4 miesiące). O wyborze osób na odbycie staży  zawodowych zadecydują Doradcy Zawodowi. W pierwszej kolejności będą kierowane osoby, które nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego, następnie osoby nie posiadające żadnego doświadczenia w zdobytych kwalifikacjach zawodowych w ramach projektu oraz kolejne osoby w zależności od długości posiadanego doświadczenia zawodowego.  BO będą mogli wykorzystać nabywane umiejętności i wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

do góry

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-nawiążesz nowe przyjaźnie.

Materiały do pobrania

do góry

zal-nr-1-formularz-zgloszeniowy- projekt Praca- od Marzenia do Spełnienia.doc

zal-nr-2-regulamin rekrutacji projektu Praca-od Marzenia doSpelnienia.doc

zal-nr-3-zgoda-na-przetwarzanie danych osobowych.doc

zal-nr-4-deklaracja uczestnictwa w projekcie Praca - od Marzenia do Spelnienia.doc

zal-nr-5-umowa uczestnictwa w projekcie Praca - od Marzenia do Spelnienia.doc

 

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Plac Wolności 20, pokój 22, 87-800 Włocławek
Tel.605 650 344
www.csir.org.pl
e-mail: [email protected] 

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

« powrót