Projekty archiwalne "Powrót do Przyszłości-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie wielkopolskim"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

do góry

Projekt „Powrót do przyszłości – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie wielkopolskim” realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu, ul. Kozia 11/15 w ramach Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swym zasięgiem powiaty: kolski, koniński, m.Konin, pleszewski

Cel projektu

do góry

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz dostępu do zatrudnienia 90 osób w wieku 45+ zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. wielkopolskim.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych po 45 roku życia; 50 osób bezrobotnych   (w tym min. 20 długotrwale bezrobotnych) i 40 osób nieaktywnych zawodowo (w tym z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz kobiet powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, a także osób uczących się lub kształcących), pochodzących z następujących powiatów województwa wielkopolskiego: kolskiego, konińskiego, m. Konin i pleszewskiego.

Działania realizowane w projekcie

do góry

Etap I - indywidualne doradztwo zawodowe (90osób x 2 godz. / osobę), określenie predyspozycji zawodowych, stworzenie indywidualnego planu działania
Etap II - zajęcia z psychologiem (9 grup x 10 osób x 8 godzin), zwiększenie motywacji do udziału w projekcie
Etap III - kursy zawodowe:
-„Przedstawiciel handlowy”(3 grupy x 10 osób x 80 godzin)
-„Kierowca kat. C” – (2 grupy x 15 osób, 50 godzin) + egzamin zewnętrzny na prawo jazdy w WORD
-„Pracownik administracyjno – biurowy” (3 grupy x 10 osób x 96 godzin)
Etap IV - informacja zawodowa (9 grup x 10 osób x 6 godzin), poruszanie się po rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
Etap V - zajęcia „AUTOPREZENTACJA”  (9 grup x 10 osób x 6 godzin), przygotowanie beneficjentów ostatecznych pod kątem pozytywnego wizerunku przed pracodawcą
Etap VI - prelekcja ekologiczna „EKO-ROZWÓJ” (9 grup x 10 osób x 6 godzin), zwiększenie świadomości ekologicznej.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

do góry

- Podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe
- Nabędziesz nowe umiejętności interpersonalne
- Uzyskasz zaświadczenia i certyfikaty: Przedstawiciel handlowy (30 osób), Kierowca kat. C (30 osób), Pracownik administracyjno – biurowy (30 osób)
- Ukończysz warsztaty pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotowujące do kontaktów  z pracodawcą
- Weźmiesz udział w prelekcji ekologicznej
- Nawiążesz nowe przyjaźnie

Materiały do pobrania

do góry

Zal. nr 1 -formularz 7.2.1 Poznań.doc

zal nr 2 - regulamin rekrutacji.doc

Zal nr 3 - regulamin uczestnictwa w projekcie.doc

zal. nr 4-deklaracja uczestnictwa w projekcie.doc

zal. nr 5- umowa uczestnictwa.doc

zal. nr 6- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc

 

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
 ul. Sienkiewicza 29 (I piętro pok. nr 6),
 62-600 Koło
tel./fax: 63 261 00 42
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

 

« powrót